Členství

Staňte se členy Národní demokracie


ND_lionPOZOR! Stát se členem politické strany znamená být si vědom, že naplňování programu přináší i nemálo obětí pro soukromý život. Proto si důkladně rozmyslete, než odešlete přihlášku!! Získáte tím jen a jedině povinnosti. 
Přečtěte si náš program, naše články, a pak se rozmyslete, unesete-li obvinění z extrémismu, fašismu, nacismu, z nejrůznějších fóbíí. Pak postupujte podle pokynů, nebo nečiňte nic. Počítejte s tím, že se řídíme heslem „Ni zisk, ni slávu“ a máme neustále na mysli Rašínovo varování „Za práci pro vlast se neplatí.“ Naopak – v dnešní době je nutné leccos obětovat.

 1. Žadatel o členství si stáhne a zašle vyplněnou přihlášku, která obsahuje:
 • jméno, příjmení, titul
 • trvalé bydliště a kontaktní adresu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • datum podpisu a podpis
 • čestné prohlášení
 1. Zároveň žadatel o členství vyplní a zašle informační dotazník s bližšími informacemi o sobě. O svém povolání, vzdělání, předchozím členství v politické straně či hnutí, svých znalostech, možnostech a schopnostech apod.
 2. Spolu s přihláškou zašle žadatel Výpis z rejstříku trestů. (Ani záznam nemusí být překážkou vstupu!)
  O výpis lze zažádat na každé poště, kde je tzv. czech point.

Všechny tři doklady zašlete na adresu:

Národní demokracie
Nechvílova 1844/3
148 00 Praha 4 – Chodov

Doklady jsou považovány za přísně důvěrné a jsou k nahlédnutí pouze předsednictvu a sekretáři. Jakýkoliv dotaz zašlete e-mailem na  info@narodnidemokracie.cz. (S výjimkou přihlášky lze zbývající dokumenty odeslat i naskenované na uvedenou e-mailovou adresu.)

Potvrzením členství je legitimace, kterou po kladném posouzení vedení strany zájemci o členství vystaví.

Před podáním přihlášky doporučujeme přečíst si Stanovy.

 

Ode dne podání přihlášky (tedy od doby, kdy byla přihláška přijata předsednictvem strany – datum se vyznačí na přihlášce) počíná běžet devadesátidenní lhůta, během které se žadatel stává čekatelem na členství.

Čekatel na členství je zařazen pod MO podle místní příslušnosti, na jejíhož předsedu obdrží kontakt. Předpokládáme, že se s ním čekatel co nejdříve spojí a navážou vzájemný kontakt. V případě, že v místě bydliště čekatele není dosud MO založena, čekatel spolupracuje především s tajemníkem strany. 

O přijetí či nepřijetí čekatele za řádného člena rozhodne předseda strany nejpozději 90. den od podání přihlášky.

Předseda strany si ke svému rozhodnutí může vyžádat písemné hodnocení čekatele a to od předsedy MO, pod kterou byl čekatel zařazen, nebo od tajemníka strany v případě, že pod MO zařazen nebyl.

O svém přijetí či nepřijetí za člena strany je čekatel písemně vyrozuměn a v kladném případě obdrží členský průkaz.

Pravidla placení členských příspěvků

Placení členských příspěvků je základní povinností člena, když členské příspěvky jsou v současnosti jediným plánovatelným a jistým příjmem, ze kterého se hradí nezbytné náklady na činnost strany.
Veškeré příjmy a výdaje jsou členům sděleny na výroční konferenci, na Sněmu a zejména pak jsou komplexně uvedeny ve výroční zprávě, která se též předkládá do Parlamentu ČR, je auditována a je samozřejmě plně k dispozici členské základně.

Výše poplatků

100,- Kč/měsíc člen v produktivním věku
50,- Kč/měsíc student, důchodce (invalidní, starobní)
Pokud jsou členy Národní demokracie manželé, platí členské poplatky jen za jednoho z manželského páru.

V případě, že se člen dostane do objektivní nezaviněné finanční tísně, může být dočasně od platby členských poplatků osvobozen. O toto osvobození musí člen písemně požádat (e-mailem, dopisem) předsednictvo Národní demokracie.

Frekvence placení poplatků

Členský poplatek je placen počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy vzniklo členovi členství. Příspěvek lze platit formou pravidelných měsíčních splátek (100/50 Kč), případně částkou zahrnující více měsíců. V tom případě je vhodné v příkazu specifikovat, na jaké období je splátka určena.
Jinými slovy: vzniklo-li členství v průběhu roku, platí se pouze alikvotní část členských poplatků (100 Kč a nebo 50 Kč x počet měsíců členství v roce).

V případě, že členství vzniklo v období před 1. lednem roku 2016, může člen zaplatit členský poplatek jednorázově, nejpozději do 31. 3. 2016. V tom případě mu náleží sleva z celkové roční platby a to

 • pro člena v produktivním věku 200,- Kč, takže namísto 12*100 = 1.200,- Kč platí pouze 1.000,- Kč a
 • pro studenty a důchodce 100,- Kč, takže namísto 12 x 50 = 600,- Kč platí pouze 500,- Kč.

Toto pravidlo platí i pro následující léta.

Forma placení členských poplatků

 1. Bankovním převodem na účet č. 220 114 5686/2010
  Variabilní symbol pro placení členských příspěvků je šestimístný: 10RRRR (první 2 číslice jsou 10, další pak označují rok, pro který je platba určena).
  Příklad: var. symbol 102016 je platba členského příspěvku za rok 2016.
  Specifický symbol: členské číslo.
 2. Poštovní poukázkou (výjimečně).
 3. Hotově (výjimečně a pouze členovi předsednictva, proti potvrzení).