O nás

Národní demokracie je konzervativní a vlastenecká strana hlásící se k odkazu anticko-křesťanské civilizace. Jejím hlavním cílem je ochrana národních zájmů a tradičních hodnot, které jsou základem lidského společenství (tradiční rodina, sebevědomý národ, víra, tvořivá práce). Právě tyto hodnoty jsou v současnosti účelově rozkládány a likvidovány, neboť byly po staletí garanty skutečné svobody člověka.

Praktickým projevem našeho národoveckého přesvědčení je naléhavé vědomí důležitosti okamžitého odchodu České republiky z Evropské unie. Jedině tak může být našemu státu navrácena ztracená suverenita a nezávislost. Nehodláme čekat na rozpad tohoto „žaláře národů“, k němuž dříve či později nevyhnutelně dojde. Už od této chvíle chceme sami určovat budoucí osudy své vlasti.

Národní demokracie chce chránit a rozšiřovat národní zdroje – pěstovat zdravý duševní stav národa, lásku k vlasti, znalost vlastní identity a historie. Chce vést k vědomí zodpovědnosti současných generací vůči generacím předků i generacím potomků, protože budoucnost našeho národa tkví v pevné pospolitosti a národní solidaritě. Uvědomujeme si rovněž důležitost ochrany zdrojů národního bohatství, jako je zemědělská půda, pitná voda či energetika. Tyto strategické zdroje a vůbec bohatství celé země musejí zůstat v českých rukou.

Podle Národní demokracie je základem národního uvědomění sdílení společné historie, kultury, tradic a jazyka. Není šovinistická ani xenofobní, nestaví se odmítavě k cizincům ani jimi nepohrdá. Považuje však za nezbytné ponechat vedení země předním mužům našeho národa, kteří nejlépe ztělesňují jeho český a slovanský charakter.

Národní demokraté hodlají řešit zvyšující se problém rostoucího sociálního napětí mezi občany. Nesouhlasíme s tím, že jsou národní zájmy pod pláštíkem politické korektnosti ohrožovány chráněnými menšinami, čímž je nám na úkor naší přirozenosti vštěpován odlišný systém hodnot. Je třeba zrušit pozitivní diskriminaci. Rovnost před zákonem musí existovat i přes sociálně-kulturní rozdíly jedinců. Současný právní řád je zcela nepřehledný a řadovému občanovi nesrozumitelný. Proto chceme výrazně zjednodušit legislativu, a zajistit tak vymahatelnost práva. Ta je totiž předpokladem spravedlnosti.

Národní demokracie chce bránit zemi před všemi rozkladnými vlivy. Mezi ně patří zhoubné pokrokářské ideologie, masová imigrace, mediokracie, činnost cizích zpravodajských agentur, polotajných spolků, zahraničních nevládních organizací a vlivových think-tanků, nadnárodních korporací či mezinárodních bankéřských domů.

Národní demokraté nevěří módním řečem o nutnosti štíhlého a malého státu. Naopak jsme přesvědčeni, že stát má být dostatečně silný, aby se dokázal postavit agresivní a rozvratné politice zahraničních mocností. Stát musí mít tolik pravomocí a prostředků (včetně silné armády), aby spolehlivě ochránil své občany a své zájmy. Zároveň však musí ctít svobodu a soukromí jednotlivce, které jsou dnes opět vážně ohroženy. Nedovolíme, aby byli lidé ve svém soukromí, na něž mají výsostné právo, sledováni státem.

V etických a morálních otázkách národní demokraté zastávají konzervativní pozice. V oblasti ekonomické rozhodně nebudeme podporovat současný západní model, který vyhovuje hlavně spekulantům, bankéřům a globální oligarchii. Naším cílem naopak je vrátit se k prověřené a stabilní kryté měně. Ctíme zásadu: Utratit můžeme jen tolik, kolik máme. Podporujeme nízké daně a úspory veřejných prostředků. Hospodaření státu by mělo být vyrovnané, aby země nebyla zadlužena u mezinárodních bankovních kartelů a nehrozilo její rozprodávání.

Národní demokraté jsou v zájmu českého národa připraveni spolupracovat se všemi silami doma i v zahraničí. Jen společnými silami lze porazit světovládné temné síly, jejichž cíl je jeden jediný – zotročení starobylých a kdysi mocných evropských národů a úplné ovládnutí každého z nás. V boji s odvěkým Zlem nehodláme ustupovat! Vy ano?