Vnitro

Vnitřní záležitosti: Řád a pořádek zavedeme!

  • silný a výkonný stát pro občany
  • zákony musejí platit pro všechny: konec pozitivní diskriminace
  • volební právo není samozřejmostí
  • snížení hranice pro vstup do sněmovny na 3%
  • NE omezování kouření

Cílem Národní demokracie je výkonný, přiměřeně početný a silný státní aparát. Stát musí být pružný a přijatá rozhodnutí bez zbytečných prodlev vykonávána. Nelze přihlížet ustavičným obstrukcím ze strany tzv. občanské společnosti, tj. ze strany nezřídka účelových, neprůhledných spolků s nelegitimními politickými ambicemi, které jen ochromují řádnou činnost a brzdí rozvoj státu.

Budeme důsledně bojovat proti fiktivním společnostem, spekulantům, lichvářům a podvodníkům. Soukromé společnosti musejí mít veřejnou vlastnickou strukturu, jinak jim nebude podnikání povoleno, přičemž odkrytí struktury budeme žádat i zpětně, aby mohlo být odhaleno pozadí takových zločinů, jako byly solární elektrárny. Zavedeme rovněž povinnost odvodů daní českému státu pro cizí firmy podnikající na našem území.

České občanství budeme udělovat jen za přísně stanovených podmínek. Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka, národních dějin, reálií kulturních, právních i jiných a přísahat České republice věrnost. Při přijímání imigrantů budeme upřednostňovat žadatele křesťanské víry či slovanského původu. Zároveň si však dovedeme představit diskusi o udělení volebního práva prověřeným a bezproblémovým jedincům, kteří nemají české občanství, ale jen povolení k trvalému pobytu na našem území.

Chceme obnovit domovské právo, které už u nás platilo mezi lety 1849 a 1948. Vyřešil by se jím problém bezdomovectví, jež je nejtíživější ve velkých městech. Příslušná obec by díky domovskému právu získala právo i prostředky k odsunu problematických živlů do místa jejich trvalého bydliště. Tamní úřady by se s vykázaným následně musely adekvátně vypořádat.

Velkým úkolem pro nás je boj s tzv. pozitivní diskriminací, která je projevem zvrácené pokrokářské ideologie a která představuje rasismus naruby. Zákony musejí platit pro všechny bez rozdílu. Jakékoli zvýhodňování domnělých či skutečných menšin je naprosto nepřijatelné. Proti cikánské aroganci a kriminalitě tvrdě zakročíme a na stížnosti bojovníků „za lidská práva“ nebudeme brát zřetel. Cikánskou otázku stát dlouhodobě není schopen řešit. Cikáni buď začnou pracovat a slušně žít, nebo poznají, co znamená řád a pořádek.

Tvrdě stíhat budeme prodejce drog a veřejnou prostituci. Chápeme, že uživatelé drog a prostitutky jsou často spíše oběťmi, proto je třeba jim pomoci vrátit se do normálního života. Distribuce drog je nicméně trestným činem a obě strany obchodu nesou trestní odpovědnost. Stavíme se jednoznačně proti legalizaci prostituce i proti legalizaci drog. Prodej ani konzumaci alkoholu a tabákových výrobků za problematickou nepovažujeme a stavíme se zásadně proti omezování kouření a účelovému zdražování alkoholu a tabákových výrobků. Nejsme proti plošnému zákazu hazardu, jeho provozování musí být nicméně omezené a přísně kontrolované.

Řeči o nezávislém, nepolitickém úřednictvu jsou absurdní. Úřednictvo se skládá z lidí, kteří mají na politické názory právo a kteří své názory budou mít vždy. Nevidíme žádný problém, pokud státní zaměstnanci budou členy politické strany, budou se politicky angažovat a své postoje otevřeně zastávat. Podobná otevřenost by naopak byla ku prospěchu věci. Odmítáme i tzv. služební zákon, neboť jím úřednictvo získá příliš velkou samostatnost a nezávislost na zvolených zástupcích lidu, a stane se tudíž svébytnou mocenskou silou, což je nepřijatelné. Politici musejí mít na státní aparát odpovídající vliv.

Státní zaměstnanci ponesou odpovědnost za svá rozhodnutí. V případě, že způsobí škodu, bude tato uhrazena ze zvláštního pojištění, které každý státní zaměstnanec povinně bude muset mít. Beztrestnost státních zaměstnanců vytváří propast mezi státem a občany, čemuž je třeba za každou cenu zabránit. Ze stejných důvodů budeme hledat i vhodný model pro finanční a trestní odpovědnost politiků. Musí platit zásada, že přísně potrestán bude každý, kdo poškodí stát a veřejný zájem.

Za velkou chybu považujeme zřízení krajů. Krajská samospráva je v homogenní a rozlohou nevelké České republice nesmyslná, a proto se ji budeme snažit zrušit. Zefektivnila by se tak činnost státu i obecních samospráv, snížil by se počet úředníků a došlo by i ke značným finančním úsporám. Jsme pro obnovu tradičního zemského zřízení. Rozbití původních hranic mezi Čechami a Moravou vidíme jako nestabilní prvek.

Významné změny čeká volební právo. V současnosti ho totiž mají všichni občané České republiky bez ohledu na to, zda pracují nebo nepracují, zda vedou spořádaný život či se věnují nezákonné činnosti. To změníme! Volební právo budou mít pouze ti, kteří přispívají do sociálního systému pravidelně nebo nepřispěli méně než třetinu doby z posledních deseti let. Věkovou hranici posuneme z 18 na 21 let. O právo volit by přišly osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Abychom snížili pravděpodobnost volebních podvodů, budou se volby konat v jediném dni, přičemž zaměstnavatelé budou povinni umožnit svým zaměstnancům účast na volbách. Prosadíme též snížení hranice pro vstup do sněmovny na 3%, aby náš zákonodárný orgán výrazněji odrážel názorový pluralismus naší společnosti.