Předmluva Prokopa Zapletala k sborníku o Karlu Kramářovi

Ke stoletému výročí vzniku samostatného Československa vzniká tento sešit s jediným cílem: oslavit český nacionalismus. Nacionalismus vysmívaný i obávaný; hrdou sílu českých srdcí, jíž není vlastní ohýbati hřbet jak před Východem, tak před Západem. Tento sborník projevů, úvah, vzpomínek i básní zaměřuje se na osobu dr. Karla Kramáře – muže, který bojoval za svůj lid, za demokracii a za spravedlnost; který může být považován za ztělesnění krásného českého vlastenectví.

Karel Kramář! Jak málo doceňovaný je dnes tento duch! A přece – kdo více než on zasloužil se o svobodu československého národa! Možná je tomu tak proto, že ve službě vlasti nedbal o slávu svého jména, o kult osobnosti; a možná je to tím, že jeho slova musela by nutit vrcholné politiky dnešního státu českého k nejhlubšímu pokání. Ale to přenechejme svědomí politiků.

V úvodu této publikace se čtenář setká s úvahou, nesoucí název »Srdce, jež bilo pro národ«. Tam pozná anebo si připomene to nejdůležitější ze života národovce Kramáře – jeho cestu, jeho cíle, jeho zákon. Tento nejpoctivější nacionalismus a pilná práce pro národ táhne se celým jeho životem.

Nechť se čtenář nechá vtáhnout na přelom 19. a 20. století, do doby nejbujnějšího rozkvětu pravého českého vlastenectví. Knížka tato vznikala ve snaze předati nejkrásnější, živý a autentický obraz těch dob, který dá čtenáři spoluprožíti těžkých bojů a slavných vítězství ve jménu národa. Těchto bojů buďme pamětlivi a neustupujme! Čest předkům, kteří dobyli nám náš stát! – Čest jejich odkazu; nechť nejsou lehkomyslně zahazovány hodnoty tak pracně vydobyté. Neopomíjejme to nádherné české vlastenectví, nesmíme se jej vzdáti ani pro ten nejlákavější mamon! – Přijdeme o národní hrdost… a přijdeme o všechno, zač stojí za to žít a zač byli vždy praví Češi, Moravané, Slezané a Slováci ochotni i s radostí položiti i život, bylo-li to nutno.

Jazyk všech příspěvků jsem ponechal i s drobnými pravopisnými odlišnostmi bez úpravy, aby byl zachován duch doby a cítění jejich autorů a čtenář tak mohl se plně pohroužiti do Kramářova života.

Na úvodní úvahu bude navázáno projevy Karla Kramáře, které vykreslují jeho představu o politice, rozdělené do několika celků:

Nejprve bude ukázáno na národovectví, poté na zahraniční politiku a na zvláštnosti a specifika Karla Kramáře jako politika.

Závěrem je připojeno vyprávění možná trochu neobvyklé, zato však nesmírně poutavé. Jeho autorem je Josef Matoušek, bývalý profous (pracovník / správce) věznice, kde byl dr. Kramář spolu s dr. Rašínem žalářován za vlastizradu. Josef Matoušek je jediným pracovníkem trestnice, který umí česky a hraje tak roli, která je českému člověku už tak nějak vlastní: kdykoliv se něco děje, je u toho (a je i u toho, když se nic neděje), všechno slyší a všechno ví. Tato nenápadná postava líčí pány Kramáře a Rašína zcela autenticky – ve svém vyprávění zachycuje nejen drobnosti z doby žalářování našich „vlastizrádců“, nýbrž ukazuje je (a jejich obětavé ženy) především z hlediska lidského, nikoliv politického. Věřím, že tak bude moci čtenáři vyvstat na mysli ucelený obraz: Karel Kramář – politik, člověk.

Nechť je tento sešit každému poučením, povzbuzením i inspirací, a nechť opět čistě vzkvete pravý nacionalismus v českém národě!

Snad není to na redaktora příliš, když budu chtít do předmluvy vložiti ještě své nejsrdečnější poděkování. Věřím však, národovci a přátelé, že mi toho nezazlíte a k mému díku se připojíte. Mé poděkování platí Bohu – za nacionalismus, který vložil do našich srdcí a za nacionalisty, kteří v čele s dr. Kramářem působili v našem národě a mohli tak vydobýti – pro nás – svobodu. Ceňme si toho!

V Praze-Zbraslavi dne 1. května 2018

Prokop Zapletal

sborník můžete objednávat zde