IDEOVÝ PROGRAM PODROBNÝ

I. PREAMBULE

Vycházíme z toho, že český národ má právo a povinnost uchovat si svoji existenci a identitu na území Čech, Moravy a Slezska, kde se přirozeně etabloval, a znovu nabýt svrchovanost, kterou ztratil zapojením do nadnárodních struktur.

Odmítáme popírání významu národů, a tím i českého národa, a snahu po jeho likvidaci skrze multikulturní, homosexuální a genderovou agendu, privatizaci a krádeže jeho zdrojů, zadlužování občanů a státu, znásilňování českého jazyka, falšování historie a vnucování dalších liberálních hodnot.

Právo na existenci českého národa a právo spravovat si svobodně své vlastní záležitosti je dáno (potvrzeno) jeho nejméně 1000 let doložitelnou existencí na současném území. Stal se nedílnou součástí dějin zejména střední Evropy, ale jeho aktivity často ovlivňovaly i vývoj v ostatních částech Evropy a někdy i světa. V tomto období je zanechaná stopa našich předků na dějinách Evropy vesměs pozitivní. Z toho vyplývá povinnost příslušníků českého národa bojovat za jeho setrvání a ubránění prostoru, v němž se národ etabloval, neboť každý jednotlivec ve svém životě, někdy více, někdy méně, profitoval z příslušnosti k tomuto národu a k tomuto prostoru. Tato povinnost se ale vztahuje i na ty příslušníky cizích národností, které na území českého státu požívají jeho ochrany a dobrodiní.

Český národ, žijící ve střední Evropě, tak jako ostatní evropské národy čerpá z bohaté studnice křesťansko-antické tradice civilizačních, morálních a duchovních hodnot a v tomto kontextu buduje civilizaci obecného dobra. Cítíme však, že naše pokrevní a duchovní tradice je ještě mnohem delší a hlubší.

Proto také budeme bojovat o to, abychom si po desetiletích větších, nebo menších útlaků ze strany cizích mocností nebo dnes cizích nadnárodních struktur, vydobyli právo znovu si spravovat své záležitosti sami.

Chceme se vrátit ke svým, převážně duchovním, kořenům. Ty jsou obsaženy i v našem českém jazyce. Tím se hlásíme k euroasijskému prostoru, jenž je tímto duchovním odkazem prosycen. Neuznáváme současné zbožštění trhu, peněz, zisku a pouze materiálních hodnot. Přesto však tyto hodnoty akceptujeme jako nezbytné pro chod společnosti. Proto chceme i po hospodářské stránce spravovat svoji zemi tak, aby prosperovala, a to k užitku všech, kteří se svojí prací na vytváření hodnot podílejí nebo v produktivním věku podíleli.

Preferujeme obecné blaho a věříme, že teprve a pouze v jeho rámci lze plně uspokojit i individuální potřeby jednotlivců. Základem každého národa je rodina. Národ dále chápeme jako jeden živý organizmus, jeho instituce jako jeho orgány a jeho členy jako jeho buňky. Neuznáváme žádné implementace národu cizích prvků, a proto budeme podporovat národní imunitu vůči cizorodým vlivům. Chceme znovu vynést na piedestal takové prastaré české národní hodnoty, jako je vzájemná pomoc, vděk, věrnost, slušnost, poctivost, čestnost, ušlechtilost apod.

Chceme na principu rovný s rovným spolupracovat s okolními národy a pokud to bude jen trochu možné, i s národy ostatními.

Jsme si vědomi toho, že současný liberální režim je nástrojem moci a zájmů globálních finančních oligarchů. Je nástrojem vedoucím k postupnému zániku našeho národa a nebude proto chtít naše vize akceptovat – bude nás naopak za ně perzekuovat. Víme, že naše hodnoty a cíle nelze zcela v rámci liberálního uspořádání, tzv. parlamentní demokracie, dosáhnout.

My však neuvažujeme v čtyřletém cyklu volebních klání, jako všechny současné parlamentní i neparlamentní strany a uskupení, ale chceme tímto programem dodat národu ztracené sebevědomí a kuráž k opuštění současné cesty, která nikam nevede a nastoupení cesty nové. Cesty, kterou cítíme po našich předcích ve své krvi, cesty zbavené „výdobytků“ liberální demokracie a navrácení se k domovu, rodině, sami k sobě, k české duši.

Níže uvedený program je programem na mnoho let, možná desetiletí. Neděláme si iluze, že se nám ho podaří naplnit v horizontu např. jednoho volebního období. Není konečným cílem naší politické práce dostat se k moci, ale moc chápeme pouze jako prostředek k rychlejšímu naplnění našeho cíle, kterým je prosazení našich národních zájmů. Proto nebudeme z našeho programu ustupovat.

Pokud bude třeba, budeme se snažit dosahovat i jen dílčích cílů a úspěchů (například prosadit Milostivé léto – program pro oddlužení občanů v exekuci). V práci pro český národ na dílčích nebo i širších cílech si nezakazujeme spolupráci s žádnou politickou stranou, ani žádným subjektem, jenž bude ochoten pomoci našim záměrům. Nebudeme tedy z ideových důvodů spolupráci na realizaci našich zájmů odmítat a partnera kádrovat.

Věříme, že i jen existence tohoto skutečně národního programu posílí u českého občana uvědomění si sama sebe a posílení jeho sebedůvěry. Že jeho soustavným a dlouhodobým medializováním pomůžeme alespoň k částečným změnám a korekcím nevhodných kroků vlád, v nichž nebude třeba zatím Národní demokracie účastna.

Zároveň je nutné zdůraznit, že nelze s naplňováním tohoto programu otálet, neboť nám hrozí smrtelná nebezpečí v podobě unijních proimigračních návrhů (například Dublin 4), možnosti vtažení nás do války s Ruskem a jiných akutních hrozeb projektovaných v Bruselu nebo ve Washingtonu.

Pro realizaci našich cílů bude nezbytné vygenerovat skupinu národních vůdců, kteří budou ostatní aktivisty a bojovníky převyšovat svojí autoritou, kterou si získali v minulosti na národní scéně. Těm by se mělo dostat velké důvěry ze strany stejně smýšlejících a později většiny národa.

II. ZÁSADNÍ PROGRAMOVÉ BODY 
1. Vystoupení z EU a z NATO
2. Odmítnutí migrace z Afriky a Asie 
3. Oddlužení státu a obyvatelstva
4. Nové zemské uspořádání 
5. Organizace státního života – stavovský stát
6. Vzdělávání a školství, výchova a osvěta
7. Ochrana státu a národa

III. DALŠÍ PROGRAMOVÉ BODY (bude zveřejněno později)
IV. ZÍSKÁNÍ ZDROJŮ PRO REALIZACI PROGRAMOVÝCH BODŮ (bude zveřejněno později)