Z nového programu ND 2018: Ochrana státu a národa (stručné teze)

Pokud již došlo zejména v minulých 30 letech k menším nebo větším škodám na národním organizmu a k ztrátám zdrojů, jenž nám poskytovala naše půda, průmysl, pracující občané a jiné, původně naše, bohatství, je nutné tyto škody a ztráty napravit a to, co bylo naše, si znovu vzít zpět. Národnímu státu, případně jeho občanům, se musí znovu dostat do vlastnictví česká půda, nerostné bohatství, suroviny, strategické podniky a finanční sektor. Proto bude v některých případech přistoupeno k zestátnění za úhradu.

Princip soukromého vlastnictví zbývající velké většiny ostatních podniků bude zachován a podmínky pro soukromé podnikání budou zjednodušeny a narovnány.

Jsme pro zákonné zakotvení národní identity v ústavě. Tam by se měla objevit základní definice národa a příslušnosti k němu. Základem budoucího státu musí být národní princip, který nahradí současný občanský.

Národ, jako každý živý organizmus, je vystaven mnoha vnějším a vnitřním nepřátelům a parazitům. Těm musíme čelit a to zejména (po neblahé historické zkušenosti) vlastními silami, které musíme doplnit výhodnými spojeneckými smlouvami, nebo neutralitou, vždy tak, jak to bude výhodné pro český stát.

Zároveň je třeba zdůraznit, že český národ nemá žádné imperiální ambice (princip cizí nechceme, své nedáme). Nemáme žádné územní požadavky vůči okolním státům, ale zároveň odmítáme odstoupit jakékoli současné území ČR.

Vnější bezpečnost musí být zajištěna tak, aby reflektovala obraný charakter českého státu. To znamená znovuvybudovat silnou teritoriální armádu na základě všeobecné branné povinnosti.

Děti a mládež musíme vychovávat k brannosti již od základní školy. Zároveň ještě více podpořit sportovní aktivity širokých vrstev obyvatelstva, ale i vrcholový sport, jehož dobré výsledky nám dodávají pocit národní hrdosti a sounáležitosti.

Vnitřní bezpečnost musíme zajistit kontrolou nad zpravodajskými službami a policií, které musejí sloužit vlastním občanům a nesmějí se podílet na utváření politiky (např. vydáváním zpráv o extrémismu apod.). Do policejních jednotek budou přijímáni jen žadatelé z řad občanů, kteří splní přísná kritéria.

Policejní sbor a armáda bude mj. působit i osvětově a vychovávat děti na úrovni základních a středních škol.

Je nutné podpořit a podnítit české občany k tomu, aby se organizovali skrze domobranu. Ta by měla dostávat na svoji činnost i účelově vázané příspěvky od státu (úhrada výcviku na střelnicích apod.).

Dále je nutné působit na obecní úrovni k využití obecní policie za účelem zajištění bezpečnosti občanů místo jejich šikanování pro dopravní přestupky apod.

Zároveň podpoříme veškeré spolky, které mají přímý, nebo nepřímý vztah k obranyschopnosti, jako myslivecké spolky, nebo malé sportovní kluby v obcích.

Všechny parazitující, zejména tzv. neziskové organizace, nesmí být nadále financovány státem a pokud budou financovány ze zahraničí, musí se samy označovat jako cizí agent. Jejich činnost musí být v souladu s našimi zákony a českými národními zájmy. V opačném případě budou zakázány.

Jako zásadní a neodkladný krok vidíme nutnost změny našeho školství. To řešíme dále.

K zásadní reformě musí dojít i v našem zdravotnictví, a to již výchovou a vzděláváním studentů a mediků. Ti se musí učit tomu, jak pacientům skutečně pomáhat, a ne je v zájmu zisků omezených nadnárodních elit udržovat na farmakách, nebo provádět složité operace tam, kde pomůže levnější léčba. Je třeba se vrátit i k původním osvědčeným postupům a legalizovat nejen bylinnou léčbu, ale vpustit do našeho zdravotnictví i další zdravou konkurenci. Všechny tyto medicínské postupy budou mít stejnou šanci na úhradu svých výkonů ze zdravotního pojištění. Tím dojde k značným finančním úsporám ve zdravotnictví, jelikož léčba pacientů bude efektivní.

Národní stát nesmí již podporovat protinárodní kulturu, plnou velebení cizorodých prvků, které nemají s naší tisíciletou tradicí nic společného. Jedná se například o kult nemoci, utrpení, smrti a nekritického vzývání materiálních hodnot na úkor hodnot duchovních apod.

Z veřejných peněz budeme přispívat pouze počinům a aktivitám krásna, harmonie a estetiky. Dekadenci podporovat nebudeme.

Důležitou součástí našeho programu je bezpodmínečné zachování české koruny a vyvedení České národní banky z cizích rukou zpět do pravomocí českého státu a jeho občanů. Korunu je nezbytné začít postupně krýt zlatem a jinými cennými komoditami.

Proti strategii zanášení chaosu do společnosti přicházíme s ideou jasného a přirozeného řádu. Naší tradicí je pozitivní a loajální vztah k tradiční rodině, přátelům, obci, autoritám a státu, jehož jsme součástí. Jedině skrze tyto okruhy jsme schopni naplnit smysl našeho žití a dosáhnout v našem životě štěstí. Tedy chceme podporovat pouze kulturu vycházející z našich starodávných duchovních a branných tradic. Současné subkultury typu konzumace drog, squatterství, graffiti apod. budeme potlačovat.

K ochraně státu a národa musí sloužit i naše justice, která je dnes, stejně jako mnohé jiné státní orgány, v nepřátelských rukou. Tady bude nutná průběžná obměna soudcovského stavu jmenovaného prezidentem a obměna státních zástupců vládou.

Bude nutná revize mnoha zákonů. Mezi nimi i revize Trestního zákoníku, v němž bude nutno znovu posoudit počáteční věk trestní odpovědnosti. Též bude nutno zpřísnit tresty spáchané nelegálními migranty. Ve vězeních budou až na odůvodněné výjimky nastoleny pracovní režimy.

Chceme zamezit vymírání našeho obyvatelstva. Za tím účelem budeme podporovat zejména daňovými slevami (i negativní daní) vyšší porodnost a ztížíme dostupnost některých (zejména chemických) antikoncepčních prostředků. Potraty, které nejsou lékařsky nebo společensky odůvodnitelné, nebudeme podporovat.

celý program zde