Podrobný volební program 2021

Popis stavu společnosti za posledních 30 let – aneb co hodláme změnit

Po krátkém vzepjetí svobody po roce 1989 se samostatnost rozhodování představitelů naší země a míra svobody našich lidí postupně umenšovaly a dostaly se dokonce i hluboko pod úroveň před rokem 1989. Náš národ se dostal do područí EU, sloužící globalistům, a NATO, které posluhuje americkým a izraelským zájmům.

ČR se stala krmelcem pro globální firmy, jež zde po roce 1989 vlivem zaprodaných vlád levně zprivatizovaly fungující průmyslovou a zemědělskou produkci, zásobování vodou, těžbu nerostného bohatství, bankovnictví a další sektory našeho národního hospodářství. Kvůli tomu jsou mzdy našich zaměstnanců a důchody třetinové až čtvrtinové v porovnání s těmi v západní Evropě (přičemž produktivita práce našich podniků je s tou v západních zemích srovnatelná). Ale ceny, a to i potravin, energií, aj. základních potřeb, jsou stejně vysoké (někdy i vyšší) než ty v západní Evropě.

To mimo jiné vede k zbytečnému zadlužování našeho obyvatelstva a souvisejícímu úrokovému otroctví, případně k velkému počtu exekucí, které dnes přímo postihují asi 900 tisíc občanů. Na ně jsou navázáni jejich blízcí, zejména rodinní příslušníci, čímž je postižena cca ¼ naších obyvatel včetně statisíců dětí. A to je teprve začátek rozsáhlého zadlužování, které přichází po vyvolání Superkrize v r. 2020 spojené s umělou koronahysterií.

Česká národní banka dnes nehájí ekonomické zájmy ČR, je plně pod kontrolou sionistické Bank of England a její úroková a kurzovní politika vyhovuje pouze globalistickým firmám, které zde mohutně vydělávají na nepříznivém kurzu koruny vůči světovým měnám. Takto vytvořené mohutné zisky v řádu 300-500 miliard Kč ročně tu nejsou ve většině reinvestovány, ale globalistické firmy je vyvádějí do mateřských zemí.

Naše veřejnoprávní média, ale i ostatní média hlavního proudu jsou vlastněna nebo ovládána cizími zájmy, často přímo protichůdnými zájmům českého národa.

Na školách jsou na naše děti kladeny stále nižší věcné nároky a naopak jsou již desítky let, místo lásky k vlasti, českému jazyku, kultuře a rodině, indoktrinovány agendami NWO (Nového světového řádu). Jsou jim od školky po VŠ vštěpovány neomarxistické ideologie, např. multikulturalismus, homosexualizmus a další úpadkové a škodící názory. Tím je též přispíváno k rozkladu tradiční rodiny, nižší porodnosti českého obyvatelstva a nižší duševní i tělesné odolnosti našich dětí. K tomu přibylo i očkování nejen dospělých, ale i dětí pokusnými „vakcínami“ proti koronaviru, jež mají nebezpečné vedlejší příznaky včetně smrti.

To vede k oslabování obranyschopnosti naší vlasti a dalšímu posilování vlivu globálních sil, za nimiž stojí bankéřské domy, např. Rothschild a jejich rodově spříznění.

Naše armáda je početně tak nepatrná, že by sotva po několik dní byla schopna hájit území 1 kraje – a navíc pobývá většinu času v zahraničí, kde hájí cizí (hl. americké) zájmy. Přirozeně se zde formující domobrana byla v zárodku zadušena hrozbou vysokých pokut a dalších trestů.

Naše dřívější soběstačnost ve výrobě širokého sortimentu průmyslových a spotřebních produktů je pryč a nejsme již ani soběstační ve výrobě základních potravin, jako jsme byli před rokem 1989. Jsme nuceni jíst často závadné, druhořadé potraviny z produkce EU, jež jsou na západních trzích neuplatnitelné. Zároveň nás globalisté a EU skrze naše zdravotnictví (orientované na zisk) nutí k masivnímu odběru produkce jejich farmaceutických firem, nad jejíž nezávadností nemáme kontrolu. To dnes s  experimentálními „vakcínami“ platí víc než dříve.

Celkově je česká společnost štěpena na různé zájmové skupiny orientované výhradně na materiální prospěch, je do ní zanášen rozklad, malomyslnost a rezignace. K tomu nemalým dílem přispívá i justice, jejíž rozhodování není mnohdy vedeno touhou po spravedlnosti, ale službou globálním elitám. Podle toho i přistupují k jednotlivým stranám v soudním sporu.

Ve výčtu ztrát, jež jsme utrpěli za poslední 3 desetiletí, bychom mohli pokračovat ještě dlouho, ale naším hlavním zájmem to není. Stávající stav panující v naší vlasti je pouze třeba správně pojmenovat a Aliance národních sil s podporou Národní demokracie a Republikánů z něho chce vyjít při námi plánované nápravě stavu společnosti.

Neblahé procesy, jež vedly k současnému stavu české společnosti, se bohužel v letech 2020-2021 mnohonásobně zrychlily. Český národ, stejně jako většina národů světa, byl nemilosrdně vystaven snaze globalistů o definitivní převzetí moci nad naší planetou a nad osudem její populace. Prostřednictvím vytipovaného a dost možná uměle vypuštěného viru byla spuštěna celosvětová Superkrize směřující k totální kontrole obyvatelstva většiny zemí světa. I náš národ se tím dostal skokově do bezprostřední blízkosti svého zániku.

Kromě toho bylo přikročeno i ke zničení zdraví, a to za pomoci „vakcín“. Ačkoliv je dle odborných zdrojů úmrtnost na Covid pouze max. 0,3 % (tedy jen tato malá část lidí může – ale nemusí – mít z vakcinace prospěch), přinášejí tyto „vakcíny“ mnohá rizika a sledujeme nejen okamžité vedlejší příznaky (včetně náhlých úmrtí), ale obáváme se i poškození v střednědobém horizontu (neplodnost, změna DNA, úmrtí na infarkt a otravu krve, apod.). Očkovaní navíc nemají nárok na finanční kompenzaci za zničené zdraví. „Vakcíny“ dostaly povolení bez znalosti vedlejších účinků, ale i nejen jejich účinnosti a tudíž ochrany očkovaného a jeho okolí před nákazou. Navíc se objevují zprávy, že ty „vakcíny“ upravují lidskou DNA a takto geneticky modifikovaní jednotlivci se pak mohou stát i předmětem patentování a tudíž vlastnění jejich těl po smrti.

Celkovou nápravu výše uvedeného marasmu nelze slibovat pro nejbližší volební období. Je třeba se soustředit na bezprostřední záchranu českého národa a české státnosti, jež jsou v současné době vystaveny brutálnímu útoku. Není již čas a prostor důvěřovat současným parlamentním stranám, jež se každá, bez výjimky, na současném stavu věcí podílejí a legitimizují ho. Český národ se ocitl na pokraji nejen národní, ale i biologické likvidace. Je třeba zatáhnout za záchrannou brzdu!

Náš program pro období 2021-2025 je především krizovým řízením. Pokud se podařilí současné tendence zvrátit, čas na nápravu dlouhodobě neuspokojivého stavu přijde až následně. Přesto chceme ve volebním období 2021-2025 nabídnout našim občanům prioritně alespoň několik pozitivních programových bodů, které budou rozvedeny dále.

Uvědomujeme si, že podmínkou realizace většiny našich pozitivních programových bodů je vystoupení z EU a z NATO. To budeme chtít, aby nastalo pokud možno vládním rozhodnutím, na referendum vzhledem k mediální propagandě nesázíme, nedopadlo by dobře a zakonzervovalo by naše setrvání v těchto neblahých globalistických organizacích a pokračování jejich agendy na likvidaci národů a států, což rozhodně odmítáme.

Zde jsou jednotlivé body, s jejichž pomocí hodláme dosáhnout změny k lepšímu:

I. Vrátíme normální život

Ukázalo se, že vládní zákazy nejenže nepomohly proti šíření viru, ale navíc zhoršily duševní a následně i tělesný stav mnoha obyvatel a následně i odolnost vůči viru i jiným nemocem, takže v důsledku tato „opatření“ pravděpodobně přinesla více obětí než sám virus. Proto nikdy nezavedeme další lockdown ani další podobné zákazy, proti nemocem budeme bojovat profesionálně a vrátíme takový život, jaký býval dříve. Zejména se zaměříme na tyto body:

1) Náhubky pouze dobrovolně

Používání roušek a respirátorů je oprávněné pouze ve zdravotnictví a podobných zařízeních. V civilním prostředí budeme prosazovat, aby byly roušky, respirátory a štíty používány pouze na dobrovolné bázi, jelikož se v praxi neukázal jejich přínos, naopak jsou spíše škodlivé, jelikož lidé místo čerstvého vzduchu s dostatkem kyslíku vdechují již vydechnutý CO2. Roušky a respirátory navíc měly za cíl ponižovat občany a vnucovat jim představu o jejich infekčnosti, což my odmítáme.

2) Žádné nucené testování

Stejně i zde budeme prosazovat, aby i testování bylo zcela dobrovolné. Nikdo nesmí po nikom vyžadovat negativní test – a ani pozitivní test nesmí u bezpříznakově testované osoby znamenat jakékoliv nevýhody. Nařizování sociálního odstupu a izolace připadá v úvahu pouze u pacientů s příznaky nemoci. Zacházení s nemocnými na Covid musí být dle stejných pravidel jako u chřipky aj. obdobných nemocí. Prosazujeme zákaz uchovávání genetického materiálu při testech na Covid, ale i pod jinými záminkami.

3) Setkávání lidí bez omezení

Umožníme konání všech veřejných i soukromých akcí v jakémkoliv počtu lidí, a to pro všechny lidi nezávisle na tom, zda jsou nebo nejsou očkovaní a testovaní. Lidé už mají dost sezení doma a je potřeba jim vrátit jejich dřívější radosti. Zdravotnictví se musí vrátit k zásadě, že léčí pouze nemocné, kteří mají příznaky nemoci, a nestigmatizuje zdravé lidi nespolehlivými testy (viz zničení nadějí některých našich sportovců na účast na OH v Japonsku).

4) Už nikdy nezavřeme podniky

Otevřeme a necháme otevřené všechny obchody, restaurace, kulturní a sportovní zařízení pro každého bezpříznakového člověka (i bez testu a „vakcíny“) při dodržování základních hygienických zásad. Pohyb venku nesmí být limitován určitou vzdáleností od domova, ale musí být za všech okolností svobodný po celé ČR. Jediné opatření, které zachováme, je zvýšená kontrola na hranicích republiky a stanovení přísnějších požadavků na vstup do země, ovšem nikoliv podle očkování či testu na Covid, nýbrž za účelem zastavení nelegální migrace a také boji proti přenosu jiných, vážnějších chorob – proto i ti, kdo sem z Afriky nebo Asie přiházejí legálně (s pracovním nebo studijním vízem), budou muset na vlastní náklady předem prokázat zdravotní nezávadnost.

5) Žádné vnucování pokusných vakcín

„Vakcíny“ proti Covidu budou zcela dobrovolné, na nikoho nesmí být vyvíjen nátlak a nikdo nesmí být znevýhodňován (ani nucen k testům), pokud se nenaočkuje. Zrušíme veškerou státní propagaci „vakcín“ a kontrakty na odběr milionů dávek a jejich placení státem. „Vakcinaci“ na Covid si musí všichni zájemci sami uhradit a může probíhat pouze v ordinacích praktických lékařů – ti jediní o ní můžou vést evidenci v kartě pacienta. Centrální shromažďování dat o očkovaných je nepřijatelné, s výjimkou jejich počtu, druhu použité „vakcíny“, počtu a specifikaci vedlejších nežádoucích příznaků a úmrtí s uvedením, po jaké době k těmto vedlejším účinkům došlo. Budeme podporovat svobodné šíření informací i ve veřejnoprávních médiích, které budou muset zvát do diskuzí vždy zastánce i odpůrce obou postojů (nejen) k očkování.

II. Ochráníme svobodu a soukromí

V posledních letech jsme se dočkali rozsáhlého omezování svobody. Stále více jsou postihovány opoziční názory a stát, ale i korporace, nás stále více šmírují. Obě tyto tendence, které nás vedou k totalitě, zastavíme a zavedeme zde skutečnou svobodu a soukromí.

1) Svoboda projevu i po projevu

Stát musí garantovat absolutní svobodu vyjádření názoru bez výjimek a nesmí vést za verbální a písemné projevy proti občanovi trestní řízení. (Pokud se bude někdo cítit projevem občana dotčený, má možnost s ním vést občansko-právní spor). Zrušíme zejména všechny gumové zákony trestající „hanobení“, „předsudečnou nenávist“ apod. Odmítáme jakékoliv pokusy o zavedení sociálního kreditu (tedy státního hodnocení občana, podle jeho názorů). Každý občan se musí těšit stejným právům při využívání státních a soukromě poskytovaných služeb. Zrušíme vydávání „zpráv o extremismu“ ze strany Ministerstva vnitra, neboť odmítáme, aby stát nálepkoval a očerňoval lidi s „nepohodlnými“ názory.

2) Soukromí namísto věčného šmírování

Zákonem výrazně omezíme pouliční kamery, necháme je pouze pro např. sledování plynulosti dopravy, ale nikoliv pro plošné šmírování nás všech. Zakážeme systémy na rozpoznávání obličejů a sledování pohybu lidí či aut. Stejně tak znemožníme sledování a trasování občanů pomocí jakýchkoliv jiných systémů, např. mobilních telefonů (umožněno to bude pouze na základě soudního povolení). Sledování občanů soukromými subjekty nebo jeho zneužívání policií k osobnímu prospěchu bude přísně postihováno.

3) Konec sbírání citlivých údajů o nás

Ukončíme povinné zavádění občanských průkazů s biometrickými údaji (otisky prstů) a zajistíme, aby nad tímto procesem opět převzala kontrolu ČR a nikoliv EU. Zrušíme Covid-pasy i veškerou evidenci očkování úřady, tu nesmí vést nikdo jiný než praktický lékař pacienta. Centrální shromažďování jakýchkoliv nadbytečných údajů o občanech státem i jinými organizacemi musí být zakázáno a porušení tohoto zákona musí být trestáno. Využívání digitální komunikace mezi našimi občany a úřady musí být nabízeno pouze jako alternativa k stávající fyzické nebo listinné komunikaci a nikoliv jako náhrada. Nejsme proti technickému pokroku a digitalizaci, ale ty musí sloužit člověku k ulehčení a zpříjemnění jeho života, nesmějí se stát nástrojem jeho kontroly, případně zotročení. Mnozí (zejména starší) lidé navíc neumějí digitální komunikace využívat a nesmějí kvůli tomu být znevýhodněni.

2) Obezřetnost u sítí 5G

Pozastavíme budování 5G sítí. Jejich přínos je více než pochybný (stávající technologie je více než dostačující, pokud se využije její plný potenciál) a stále více se ukazuje, že mají sloužit primárně nikoliv nám, nýbrž „elitám“ k rychlejšímu a účinnějšímu šmírování lidí a k různým pokusům na společnosti. Panují též značné pochybnosti o jejich zdravotní nezávadnosti. Proto tyto vysílače podpoříme pouze v trvale neobydlených prostorách a to například pro vědecké a vojenské využití. Působení na lidský organizmus pracovníků v jejich dosahu bude bedlivě lékařsky sledováno. Postavíme se také proti masivnímu vypouštění družic a zanášení oběžné dráhy, které dnes provádí zejména globalistický kůň Elon Musk.

III. Oddlužíme lidi v exekucích

Již okolo 900 tisíc lidí v ČR čelí exekucím. Národní demokracie, která nyní podpořila společnou vlasteneckou kandidátku Aliance národních sil, zveřejnila již v létě 2017 náš program Milostivé léto, který má okamžitý potenciál pomoci všem dlužníkům i věřitelům, ale i českým firmám – a tím ihned ozdravit atmosféru ve společnosti. Nabídli jsme jej i mnoha poslancům a senátorům, ale jak se ukázalo, ti současní o skutečné oddlužení občanů nemají zájem, takže většinou ani nereagovali. Proto tento program prosazujeme stále. V následujících odstavcích naleznete jeho principy a výhody:

Základní principy:

– Pomoz si a bude Ti pomoženo

– Okamžité zastavení exekucí na dlužníky, občany ČR, kteří o to požádají a splňují podmínky tohoto návrhu

– Dlužník musí nastoupit nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti do nějakého zaměstnání a následně musí v každém běžném roce od nástupu až do konce oddlužení odpracovat v zaměstnaneckém poměru minimálně 75 % pracovních dnů.

– Dlužník by pobíral běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, pouze s rozdílem, že by si nemohl za sebe odečíst daňovou slevu 2320 Kč/měsíc (pro rok 2022 to bude 2570 Kč).

– Na umořování dluhu věřitelům by byla každý měsíc poukazována částka zálohové měsíční daně za poplatníka (dlužníka) povýšená o uvedenou neuplatněnou daňovou slevu. Pro výpočet doby splácení jsme vytvořili kalkulačku, kterou naleznete ZDE.

– Pokud by součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem a k tomu připočtená a věřitelům již dříve odvedená daň dosáhla výše dluhů občana s exekucí (nebo exekucemi), bylo by odvádění daně na účet věřitelů ukončeno. Bývalý dlužník s exekucemi by tím byl oddlužen. Zbytek dluhu by za občana uhradil stát z vybraného sociálního a zdravotního pojištění.

– Pokud by dlužník neprošel ze své viny celým procesem oddlužení a bezdůvodně ho přerušil, tento oddlužovací program by pro něj skončil, na pokrytí dluhů by byly započítány pouze stržené částky daně z příjmu a stát by si ponechal vybrané sociální a zdravotní pojištění.

– Dlužník, který by úspěšně prošel programem by, v závislosti na hrubé mzdě od 11 tisíc Kč do 27 tisíc Kč, splácel měsíčně od 7.020 Kč do 17.580 Kč, což by znamenalo jeho poměrně rychlé a jednoduché oddlužení v porovnání se současným osobním bankrotem. Například při dluhu 200 tisíc Kč by to bylo (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru necelé 2 roky, při dluhu 500 tisíc Kč v průměru 4 roky.

– Určitou nevýhodou pro stát se může jevit to, že nebude za dlužníka inkasovat daň z příjmu a po ukončení jeho oddlužení přijde o platby sociálního a zdravotního pojištění, ale je třeba si uvědomit, že tito dlužníci stejně z mnoha procent nepracují legálně, ale přivydělávají si k sociálním dávkám na černo, takže stejně nikdy žádnou daň ani pojištění neplatí.

Výhody:

– Okamžitě řeší nedostatek zaměstnanců, jichž se dnes nedostává do průmyslu, stavebnictví, zemědělství ani do dalších oborů. (Současní dlouhodobě nezaměstnaní jsou většinou v soukromých firmách nepoužitelní.)

– Má potenciál velmi rychle ozdravit sociální ovzduší ve společnosti (zařadit znovu do společnosti vyloučené jedince a jejich rodiny a s tím související okolnosti).

– Má výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí nebo rozvratem vztahu svých rodičů.

– Má potenciál zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i příjmů státního rozpočtu a tedy i blahobytu ostatních občanů.

– Stát okamžitě přestává dlužníkům platit různé dávky (v nezaměstnanosti, životní minimum, příspěvky na bydlení, otop, apod.).

– Do budoucna, po oddlužení, získává stát potenciální řádné zaměstnance, kteří budou platit daně a přispívat na sociální a zdravotní účely.

IV. Zajistíme dostupné bydlení (nejen) pro mladé lidi

Stále více lidí, mezi nimi i mnoho mladých, řeší problém s bydlením. Ceny domů a bytů raketově rostou a mnohdy je jedinou možností hypotéka, která ale zadluží celou rodinu na mnoho let dopředu. Proto přicházíme s návrhem, jak tuto situaci vyřešit:

– Znovu vytvoříme ministerstvo stavebnictví (MS), které zde desítky let úspěšně připravovalo a řídilo bytovou, průmyslovou, dopravní a vodohospodářskou výstavbu. Dnes problematiku stavebnictví nekoncepčně řeší několik ministerstev (Min. pro místní rozvoj, Min. dopravy, Min. průmyslu a obchodu aj.), což dosud ztěžovalo a prodražovalo celý proces.

– MS se, kromě ostatní výstavby, bude starat o masivní bytovou výstavbu.

– MS se (finančně a jako odborný garant) bude podílet s obcemi a městy (které o to budou mít zájem), dále s autorizovanými architekty, inženýry a techniky na tvorbě územních plánů pro novou bytovou výstavbu – a tyto plány budou bez zbytečných prodlev schvalovány zastupitelstvy obcí. Následně obec budoucí zastavěné pozemky bezplatně převede na stát. Ten se obci zaváže, že na nich do určité doby postaví byty nebo rodinné domky standardních velikostí pro různé typy budoucích uživatelů.

– MS založí státní podnik na výstavbu bytů, ten bude mít pobočku v každém kraji a bude mít svoje projekční oddělení, jež bude projektovat levné, ale funkční a architektonicky vyhovující byty potřebných velikostí.

– státní podnik bude stavět byty za nákladové ceny, pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci (obnova a vylepšení technického a technologického vybavení apod.), např. se ziskem 5 %.

– dodávky stavebních materiálů, zejména v místních stavebninách, budou pro každou zakázku vysoutěženy s nejlepším poměrem cena/dostačující požadovaná kvalita.

– vše se bude řešit centrálně z krajské úrovně, tím se ušetří lidské kapacity a může se soutěžit stavební materiál pro více projektů najednou. To výrazně sníží jeho cenu.

– Kromě kmenových THP pracovníků a těch v dělnických profesích bude státní podnik zaměstnával v obcích i příležitostně pracovníky na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, většinou nezaměstnané (uplatní se ti, kdo přišli o práci v rámci prům. revoluce 4.0 spojené s robotizací a digitalizací a i ti dlouhodobě nezaměstnaní.) Těchto pracovníků bude vzhledem k plánovanému rozsahu výstavby potřeba relativně dost. Zároveň budou pracovní činností podmíněny různé sociální dávky, na nichž tedy stát ušetří, a kdo by práci trvale odmítal nebo měl špatnou pracovní morálku, přišel by o ně zcela.

– To vše velmi zlevní výstavbu bytů a jelikož státní podnik nemusí tvořit zisk pro svého privátního majitele, jímž bude v tomto případě stát (pouze vytváří rezervy na svůj technologický rozvoj apod.), byty se budoucím uživatelům budou pronajímat za nízkou cenu.

– Výběr nájemníků bude probíhal dle sociálních kritérií a i s ohledem na to, zda budoucí nájemník je pracující a sociálně přizpůsobivý člověk, jenž bude schopen nájem (i když nízký) a poplatky s bydlením spojené pravidelně platit. V opačném případě by takový neplatič dostal od státu z bytu výpověď. Přednost budou mít též rodiny, které se řádně starají o výchovu svých dětí.

– Tato výstavba státních bytů povede i ke snížení ceny soukromými firmami komerčně budovaných bytů, jež se dnes díky malé nabídce a vysoké poptávce po bytech prodávají a pronajímají za nepřiměřeně vysokou cenu.

– Dalším pozitivním efektem této masivní bytové (ale i jiné) výstavby bude nastartování hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti, úspory ve výdajích státního rozpočtu na různé sociální dávky apod.

– Stavebnictví bylo v minulosti vždy tahounem národního hospodářství s velkým multiplikačním dopadem na produkci ostatních odvětví. Jeho upozaďování a privatizace do rukou nadnárodních molochů v posledních 30 letech přispělo k současnému chudnutí státu a jeho zařazení mezi rozvojové země. Jeho fungování pod národním dohledem má i velký vliv na platy, důchody a obecně životní úroveň našeho obyvatelstva.

– Kromě výše uvedené dostupnosti bydlení ještě prosadíme, aby byly byty a domky všech občanů nedotknutelné v případném exekučním řízení. Nejednalo by se o nadstandardní nemovitosti, ale o byty a RD velikostí přiměřené k počtu tam bydlících osob z jedné rodiny.

V. ANO ochraně přírody, NE klimašílenství

Veškerá péče o přírodu a krajinu musí být založená na zdravém rozumu a nikoliv na uhlíkové ideologii. Naším cílem je zdravá, čistá a harmonická krajina, v níž je prostor jak pro přírodu, tak i pro člověka a jeho potřeby. Zemědělství a energetika musí být postaveny na principu co největší soběstačnosti ČR. Zde jsou konkrétní body, jak toho dosáhneme:

1) Teplejší klima jako šance, nikoliv hrozba

Změnu klimatu nezastavíme, je potřeba ji využít k našemu rozvoji, jako tomu bylo již několikrát v minulosti. Proto v ČR nedovolíme zavedení Green Dealu a odstoupíme od všech dosavadních „klimatických“ dohod. Veškeré prostředky, které jsou dnes plýtvány na boj proti CO2, použijeme na adaptační opatření, jako jsou zasakovací pásy a mokřady v zemědělské a lesní krajině nebo výsadba stromů a tvorba vodních prvků ve městech.

2) Dostupná automobilová doprava

Zabráníme všem snahám EU o omezování automobilové dopravy. Zachováme výrobu klasických aut na benzín a naftu. Zrušíme povinné přimíchávání tzv. „biosložky“ do benzínu a nafty a také „ekodaň“ na ojetá auta. Nebudeme dotovat ani jinak zvýhodňovat elektromobily, jelikož se za současných technologií rozhodně nejedná o ekologičtější způsob dopravy.

3) Levná elektřina ze stabilních zdrojů

Odstoupíme od systému emisních povolenek, které dnes zbytečně zdražují elektřinu. Zachováme naše uhelné elektrárny, dokud u nás budou zásoby uhlí v rámci současných těžebních limitů. Během té doby vybudujeme další jaderný blok, který bude připraven dodávat elektřinu, až zásoby uhlí dojdou. Nebudeme podporovat současné „obnovitelné“ zdroje energie (typu větrníků, bioplynek a solárních parků), které přírodě mnohdy spíše škodí. Naopak podpoříme výzkum v oblasti alternativních zdrojů, jako je geotermální energie.

4) Zdravá půda pro budoucí generace

Je potřeba zlepšit kvalitu naší půdy, abychom mohli dosáhnout soběstačnosti v základních potravinách. Dotace na zemědělství proto budeme vázat na skutečnou péči o půdu a naopak je odebereme těm, kdo půdu poškozují. Budeme důsledně vymáhat škody, které zemědělci způsobí nevhodným hospodařením (např. splachy půdy). Podpoříme drobné ekologické zemědělce a statkáře, především tím, že jim výrazně zjednodušíme papírování a další administrativu. Zejména podpoříme živočišnou výrobu, která naší přírodě velmi prospívá, neboť dodává do půdy humus.

5) Čistá příroda a odolná krajina

Podpoříme stabilitu našich ekosystémů a jejich odolnost vůči změně klimatu i dalším vlivům. Zvýšíme prostupnost krajiny pro rostliny a živočichy kromě těch invazních, které budeme omezovat. U starých lomů či výsypek upřednostníme tzv. přírodní rekultivace, které jsou výrazně levnější než technická řešení a zároveň i vhodnější pro přírodu. Zamezíme dalšímu znečišťování přírody, zejména nadměrnému vypouštění živin do vodních ekosystémů.

6) Rozumné hospodaření v lesích

Přizpůsobíme lesy teplejšímu klimatu. Podpoříme zejména výsadbu listnatých a smíšených lesů, ale i zadržení vody v lesích (tvorbu tůní a mokřadů, rušení odvodňovacích kanálů apod.), aby zde mohly v určitém množství přežít i smrky. Podpoříme i alternativní způsoby lesnictví, např. pařezení nebo lesostepní hospodaření, čímž oživíme naši krajinu a podpoříme vzácné druhy rostlin a živočichů.

7) Ochrana přírody bez šikanování lidí

V chráněných územích se zaměříme na skutečnou ochranu přírody a krajiny a nikoliv na obtěžování každého, kdo v daném území bydlí. Proto zrušíme např. povinnost orgánu ochrany přírody vyjadřovat se ke každé drobné stavbě na území CHKO. Stát by měl regulovat pouze takové věci, které mohou přírodu a krajinu skutečně ovlivnit, a nezneužívat ochranu přírody ke zbytečné šikaně občanů.

VI. Postavíme naše hospodářství na nohy

Kromě již zmíněného oddlužení lidí v exekucích a zachování levné energetiky provedeme i další kroky, které ukončí dosavadní marasmus a zajistí našemu státu i lidem prosperitu pro příští generace.

1) Nová pracovní místa

Lidé, kteří v rámci digitalizace a robotizace přijdou o práci, budou mít možnost se zapojit do námi plánované mohutné, zejména bytové výstavby. Díky postupnému zakládání státních podniků v rozhodujících strategických segmentech naší ekonomiky (tam, kde dnes mají monopol a drží vysoké ceny zahraniční firmy, a to včetně vodní infrastruktury) omezíme nezaměstnanost na nízkou míru a skutečně na nezbytnou dobu, než bude pro pracovníka nalezena nová vhodná práce.

2) Silná česká koruna jako bezpečný přístav

Zachováme jako měnu českou korunu, rozhodně nedovolíme přechod na euro ani jinou nadnárodní měnu. Zachováme všude platbu v hotovosti a zabráníme jejímu rušení. Iniciujeme založení České státní banky, která nahradí současnou ČNB a bude vést kurzovou a úrokovou politiku prospěšnou českým zájmům a českým občanům. Zároveň vytvoříme silnou státní komerční banku, která bude mj. poskytovat bezúročné úvěry mladým rodinám na bydlení a financovat projekty prospěšné českým zájmům. Budoucí Česká státní banka nesmí tvořit elektronickou měnu bez zajištění měnou fyzickou. Ta bude zároveň postupně kryta zlatem a jinými cennými komoditami. Podpoříme nákup či vlastní těžbu zlata a jiných cenných komodit do zásob ČR.

3) Kdo nepracuje, ať nejí!

Nepodpoříme zavádění nepodmíněného příjmu a tím de facto ještě prohloubení degenerace rozsáhlých vrstev našeho obyvatelstva. Pokud někdo nepracuje nebo ztratí práci, bude se moci uplatnit v námi připravovaném programu masivní výstavby finančně dostupných bytů, apod. Zároveň s tím budou přehodnoceny současné nespravedlivé sociální dávky, jež budou směřovány hlavně k pracujícímu obyvatelstvu a těm, kdo si práci aktivně hledají. Sociální pomoc bude realizována zejména slevou na dani a to i negativní daní (pracující daň nezaplatí, ale ještě mu bude stát přispívat). V sociální oblasti bude kladen důraz na mezigenerační solidaritu např. umožněním daňové asignace pracujících dětí ve prospěch přilepšení svým rodičům v důchodu. Výplatu sociálních dávek chceme odebrat rozhazovačnému a korumpujícímu státu (viz MPSV – pí Maláčová a ČSSD) a svěřit obcím, které si jejich vyplácení budou podmiňovat vykonáním veřejně prospěšných prací.

4) Zodpovědné hospodaření a oddlužení státu

Po opuštění EU se vysmekneme ze společného úvěru a ručení za dluhy předlužených zemí, jako je Řecko či Itálie, které svůj dluh nikdy nesplatí a chtějí, abychom jej zaplatili my (ručení má dosahovat až 800 mld. eur, tedy 20 bilionu Kč, což je pro nás zcela nepřijatelné). Rychle snížíme český státní dluh, a to okamžitou rozpočtovou zodpovědností a masivními úsporami ve výdajích státu. Přestaneme financovat výdaje spojené s koronavirovou hysterií (testy, „vakcíny“ apod) a také kulturu, kterou většina národa ani nesleduje a často její příjemci dotací provádějí za naše peníze proti státu podvratnou činnost. Dále zrušíme finanční podporu desítkám politických (ne)ziskovek, jako je Člověk v tísni nebo různé neziskovky, jež se tváří, že například integrují Romy. Provedeme analýzu uplatnitelnosti absolventů VŠ oborů a utlumíme či ukončíme státní podporu oborů, jejichž absolventy stát nepotřebuje (filozofická a různá psychosociální studia apod.). Naopak podpoříme technické školy a vznik a rozšiřování učňovských škol, kde se budou žáci učit různým řemeslným dovednostem. To povede k větší zaměstnanosti, menší závislosti na zahraničních pracovnících a k menším výplatám sociálních dávek absolventům nepotřebných oborů.