Další část nového programu ND: Vzdělávání a školství, výchova a osvěta

Vzhledem k politickému dění, ve kterém pražská havlérka zneužívá mladistvé k politickým nátlakovým akcím, což se jí bohužel daří, neboť si za 30 let svého režimu vychovala svoji “poslušnou” generaci, rozhodli jsme se uveřejnit tu část našeho nového programu, která se týká školství, vzdělávání a výchovy k národní hrdosti.

Nejde o volební program, ale o program ideový, o nadčasové teze, ze kterých se bude náš program volební odvozovat. I my si totiž uvědomujeme, že budoucnost tohoto národa je v jeho mladé generaci a v tom, zda se podaří ji uchránit před kosmopolitní, multikulturní a marxistickou výchovou a vychovat ji k úctě před národními hodnotami, nebo nikoli. A tak jako guru vatikánské havlérky, papež František, pěkně po marxisticku vybízí mládež, aby “křičela” a “nenechala se umlčet”, Národní demokracie mladé Čechy, Moravany a Slezany naopak vyzývá k tomu, aby svoji dospělost projevili tím, že s sebou nenechají manipulovat a budou používat vlastní rozum.

Dnes, kdy je mezi mladými moderní opovrhovat vlastenectvím a tradičními hodnotami, se pravý rebel pozná podle toho, že půjde proti proudu a stane se z něj hrdý národovec…

***

Vzdělávání a školství, výchova a osvěta

Od základu se musí změnit naše školství, a to již od škol mateřských, přes základní školství, učňovské a střední školství až po vysokoškolské vzdělávání. Výchova dětí a mládeže musí být v duchu národní hrdosti, vlastenectví a přípravy na užitečné povolání, jímž bude občan prospěšný svému státu a zároveň se bude v maximální míře seberealizovat. Musíme se bránit postupující indoktrinaci mládeže, která je v současné liberální demokracii do dalších let velkým nebezpečím pro výsledky voleb. Dříve, než budou tzv. lidskoprávní neziskovky eliminovány, je třeba jim zabránit v přístupu do škol a ovlivňování výuky jejich produkty. Jedná se o neziskovky typu AIESEC, OPU, Člověk v tísni apod.

Jsme tvrdými odpůrci inkluze. Ta poškozuje psychiku a nežádoucím směrem přeformátovává zdravé děti ve třídě. Poškozuje ale i děti handicapované, které se v soutěži s ostatními dětmi nikdy nemohou cítit šťastné a úspěšné. Chceme se vrátit k osvědčenému systému zvláštních, nebo speciálních škol.

Výchově, zdravému životnímu stylu a harmonickému životu našich dětí bude věnována maximální pozornost. Děti budou vychovávány v lásce a uznávání autority rodiny, duchu sounáležitosti s vrstevníky, ale i s dalšími generacemi tak, aby pochopily, že nelze budovat své štěstí a prosperitu na úkor celku, ale jen ve vzájemné pomoci a solidaritě.

Základní myšlenkou vštěpovanou dětem, mládeži i dospělým se musí stát nutnost uchování národa, jako nezbytná podmínka i jejich důstojné lidské existence. Proto budeme vždy nadřazovat zájmy celku nad zájmy jednotlivce. Ty se mohou plně realizovat jen a pouze v rámci národního celku.

Výchova občana bude směřována takovým způsobem, aby pochopil, že opravdové svobody může dosáhnout pouze poznáním, a to jak sám sebe, tak svého okolí, světa i celého kosmu. Ve prospěch občanů musí být za tím účelem rozkrývány současné objevy a vědomosti, jež jsou vládami na příkaz elit zatím drženy v utajení. Odmítáme držet člověka v nevědomosti, a tím ho zotročovat, i když si to často většina ani neuvědomuje.

Nelze trpět, aby se životní podmínky, možnost vzdělávání se a přístup k informacím pro jednotlivé české občany nepřiměřeně lišily a tím handicapovaly zejména talentované děti, vůči dětem z bohatších rodin. Veškerý talent musí být naopak podchycen a musí být pro něj vytvořeny zvláštní podmínky. Tito výjimeční jednotlivci se musí stát hybnou silou hospodářského a duchovního růstu českého státu a tím i přispívat ke kvalitnímu životu ostatních občanů.

Stát se bude podílet na financování pouze základního, středního a části vysokého školství. Zdarma bude povinné základní vzdělání, učňovské školy a střední školy (na něž budou povinné přijímací zkoušky a vyhovující předešlý prospěch). Z vysokých škol budou bezplatné zejména školy s technickým zaměřením a pak ty, bez jejichž absolventů se stát neobejde. (Na tyto bezplatné VŠ budou povinné přijímací zkoušky a vyhovující předešlý prospěch). Ostatní VŠ budou studenty hrazeny.

Zahraniční studenti si musejí studium a související náklady hradit ze 100 %. Jejich počet musí být v každé škole omezen na určité procento, aby nepřevažoval multikulturní duch.

Na výchově k přirozeným a národním hodnotám se musí více podílet i rodina. Proto bude stát podporovat matky z úplných rodin, kde je pracující otec (zejména ty s více dětmi), aby mohly zůstat se svými dětmi co nejdéle doma.