Domobrana? Ano!

Invaze nelegálních imigrantů začíná zasahovat také naši republiku a počty zadržených (tedy „zachráněných“ a pro azylové řízení určených) cizinců nebezpečně narůstají! Proud imigrantů sílí, je třeba tomu čelit, ale moc se toho neděje! Vnitro a obrana říkají: „Už teď je málo lidí!“ Ale mohli být povoláni například příslušníci Aktivních záloh Armády České republiky pro posílení policejních hlídek a pro hlídky na „zelené“ hranici – už nyní je k dispozici několik set dobře vycvičených mužů (a žen). A jestliže stávající prostředky imigranty nezastaví, proč vláda už nepřipravuje formování domobrany? Bojí se domobrany, protože má strach z vlastních občanů?! Nebo zatím nepovažuje situaci za vážnou?

Bohužel, je to asi úplně jinak! Naše politická reprezentace zadání plní zodpovědně, ovšem nikoli zadání od českých občanů, ale jak to tak vypadá, plní zadání sionisticko-zednářských vůdců z Bruselu, Washingtonu a z Pentagonu; zadání, která vskutku nejsou v souladu se zájmy občanů ČR! Vysněným cílem elit je Nový světový řád a k němu všechno jejich úsilí směřuje. Současná migrační vlna je přímým a chtěným důsledkem zhovadilé a ničemné politiky USA a EU. Záměrem západních elit je rozbít tradiční Evropu a její anticko-křesťanský základ; migrací rozředit a postupně zcela rozvrátit evropské národy a jejich národní kultury zničit krvavými konflikty a válkami a etnickým násilným mísením. Proto mají mít imigranti také k nám dveře otevřené!

Pokud naše politická reprezentace nesmí nebo nedokáže jednat sama, pak ale musí jednat veřejnost! Politické strany a hnutí, nepolitické a nadstranické subjekty, sdružení, iniciativy a spolky i jednotliví občané musí na parlamentu a vládě České republiky požadovat okamžité uzákonění statutu dobrovolníka činného ve veřejném zájmu při ochraně státních hranic a při ochraně zdraví, života a majetku občanů republiky a v rámci této zákonné normy zahájit vytváření domobrany.

Rozumí se tím, že občanský dobrovolník koná službu podle řádně uzavřené smlouvy mezi ním a státem. Po dobu své služby má dobrovolník zajištěnu zdravotní péči, stravu, ubytování a finanční kompenzaci odpovídající částce stanovené podle mzdy obvyklé v Armádě České republiky. Délka výkonu služby trvá podle možností a zájmu občana od několika týdnů po několik měsíců; v případě potřeby i déle. Dobrovolníci posilují vojenské a policejní hlídky nebo vytvářejí samostatně působící skupiny. Dobrovolníci vykonávají službu beze zbraně, jde hlavně o monitorování prostoru příhraničí a hlášení pohybu cizích osob a dobrovolníci musí respektovat příkaz nevstupovat s nimi do kontaktu. Na druhé straně – budou-li jimi napadeni nebo nebudou-li mít možnost odpoutat se od nich a vzdálit se v klidu, mají právo osobní obranu vykonat jakýmkoli účelným způsobem, protože imigranti jdou na naše území z vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí a dobrovolníci jsou na hranicích proto, aby jim vstup do České republiky znemožnili a neuváděli přitom sebe do nebezpečí újmy na zdraví či na životě!

Stát by měl především využít občany, kteří mají základní vojenské zkušenosti – to znamená ty, kteří prošli základní vojenskou službou nebo sloužili jako vojáci z povolání. Je žádoucí (nikoli však nezbytné), aby dobrovolníci, kteří budou vykonávat službu v těsné blízkosti státních hranic, byli bývalými členy Pohraniční stráže a armádních průzkumných nebo parašutistických jednotek. Mnohdy už jde o občany ve věku předdůchodovém nebo čerstvě důchodovém a ti by měli o své schopnosti vykonávat službu sami zodpovědně rozhodovat. Ovšem v evidentních případech bude způsob jejich využití korigován aktuálním zdravotním stavem. Protože stát nemá v současné době zásoby jednotné výstroje (vojenských uniforem), kterou by mohli být dobrovolníci vybaveni, a oni budou přicházet ve svém civilním nebo polovojenském vybavení, bude stanoveno viditelné výrazné označení; kromě toho mají dobrovolníci legitimaci, kterou se prokazuje státním kontrolním orgánům (tím se rozumí pověření občané, policisté nebo příslušníci armády).

Tato zákonná norma musí počítat s možností, že se situace nadále zhorší a nastane potřeba oddíly domobrany vyzbrojit. Proto je důležité od počátků vzniku domobrany využít především lidí se základním vojenským výcvikem a se znalostí manipulace se zbraní – ti mohou vykonávat službu takřka okamžitě, zatímco mladší ročníky dobrovolníků teprve zahájí základní výcvik. Přihlédne-li se k nepříliš rozsáhlým možnostem našeho expedičního sboru, kterýmžto se Armáda ČR v průběhu uplynulých let stala, je jasné, že ČR se může skutečně spoléhat zatím pouze na záložáky.

V současné době existuje neformální Iniciativa československých vojáků v záloze; občanů, kteří prošli armádou, kde získali vojenské zkušenosti a přísahali věrnost vlasti – ať ČSSR, ČSFR nebo – po rozpadu federace – ČR a SR. Režimy přicházejí a odcházejí, ale vlast je stále jedna jediná! Iniciativa deklaruje odhodlání záložáků bránit naši republiku se zbraní v ruce a vůči válkám, které připravují a do kterých nás zavlékají NATO a USA, otevřeně vyjadřuje odpor. To ale není v souladu s politickými zájmy našeho establishmentu a proto v oficiálních médiích vládne kolem ní téměř třeskuté mlčení. Ovšem je více než vhodné, aby česká politická reprezentace naopak Iniciativě čs. záložáků věnovala plnou a dobře míněnou pozornost, vážila si jí a dbala jejích postojů a rad. Vždyť kolik asi je u nás lidí, kteří jsou schopni a ochotni na obranu státu vzít dobrovolně a bez váhání do ruky zbraň!? A kolik těch dobrovolníků by asi pocházelo právě z prostředí našich politických a finančních „horních“ vrstev!?

Političtí představitelé nepochybně jsou zaskočeni nastalou situací, ale pokud skutečně mají zájem uchránit zemi a obyvatelstvo před důsledky masové imigrace a před hrozbou zavlečení ČR do cizí války, pak musí uznat oprávněnost postojů všech politických, vlastenecky orientovaných subjektů a nadstranických iniciativ, které se k těmto tématům vyjadřují. Musí jednat s nimi a jejich doporučením věnovat pozornost! – neboť žurnalisté a publicisté, kteří „chrání“ ČR před kremlofily a nutí nás vítat imigranty, nejsou pravými rádci. V zájmu státu je formování dobrovolnických oddílů domobrany a legalizace její činnosti, ale říci to tihle slouhové sionistických zednářských elit rozhodně od svých velmistrů přikázáno nemají!

dr. František Krejča, předseda armádní a obranné komise ND