Informace ze zasedání Světové rady míru ve Varšavě ve dnech 8. – 9. 7. 2016

Ve Varšavě se konalo zasedání Světové rady míru – jako protiváha probíhajícímu summitu NATO. Jednání se zúčastnili zástupci 22 zemí světa – samozřejmě z Evropy, ale i USA, Bolívie, Turecka, Srí Lanky atd. Na setkání byla nejpočetněji zastoupena Česká republika a to v počtu 14 účastníků. Přijeli zástupci těchto organizací: Asociace Vojáci proti válce, České mírové fórum, Českoslovenští vojáci v záloze pro mír a České mírové hnutí. Zástupci Světové rady míru zaslali pozdrav též účastníkům mírového setkání v Praze, které probíhalo s varšavským zároveň.

Zásadní projev a návrh na jednání Světové rady míru přednesli zástupci České republiky. Zde je jeho text:

Vážení přátelé, kolegové,

dnešní jednání probíhá současně se summitem NATO. V praxi se „mírotvorné úsilí“ NATO projevuje válkami prakticky ve všech světadílech. Je hrubým a krvavým způsobem porušována Charta OSN, zavazující signatářské státy „ řešit mezinárodní spory mírovými prostředky“, „zdržet se použití síly, nebo hrozby silou“ a „nezasahovat do vnitřních záležitostí jiných států“. Je také hrubě porušováno Mezinárodní právo humanitární. Stejným způsobuje je porušována i Zakládací smlouva NATO, která se navíc k plnění Charty OSN zavazuje. Takzvaný „Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací“, který zavazoval Alianci nerozmisťovat významné ozbrojené síly u ruských hranic, je porušován také. Posledním příkladem je cvičení NATO Saber Strike, které bylo přípravou k přijetí priorit dnešního summitu NATO.

Navrhujeme, aby tato konference přijala memorandum, obsahující doporučení k zahájení politických rozhovorů o novém regionálním systému EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI. Tento dokument je nutné zaslat VŠEM evropským státům i nečlenským státům EU a NATO včetně Ruské federace a na vědomí též USA a dalším uchazečům o statut velmoci – Číně, Indii, Brazílii a OSN. Nejedná se přímo o pokračování Helsinského procesu ani Hnutí nezúčastněných, avšak je nezbytné v nových podmínkách tyto zkušenosti a myšlenky plně využít. Je totiž nutné vzít v úvahu, že původní záměr a podoba OBSE byla dosavadním úsilím Spojených států značně deformována. Při rozhovorech je naprosto nezbytné požadovat účast zástupců členských organizací Světové rady míru.

NATO je organizací vládní. O jeho činnosti rozhodují vlády. To znamená, že jaké jsou vlády členských států NATO, taková jsou rozhodnutí NATO. A kdo rozhoduje o tom, jaké jsou vlády v členských státech NATO? Jsme to my – občané. A kdo tedy je zodpovědný za to, jaká rozhodnutí zde ve Varšavě NATO přijme? Jsme to opět my – občané ! S tím do příštích voleb nic nenaděláme. Avšak můžeme ihned začít šířit fakta, která umožní našim spoluobčanům, aby v příštích parlamentních volbách nehlasovali pro zájmy korporací a pro současnou činnost NATO, ale pro zájmy vlastní. Můžeme spoluobčanům předávat fakta, která před nimi tají politici vládních stran a soukromá media, která právě korporace vlastní řídí je.

Na území ČR žádná vojenská základna USA není. Není to proto, že na ČR v generálním štábu USA zapomněli. Naplánovali u nás výstavbu raketové základny a jednání s naší vládou drželi v tajnosti. Když to ale někdo prozradil – ne u nás, ale v USA – dali jsme pádně najevo, že nic takového nechceme. Tak základnu „darovali“ našim severním sousedům.

Poté se domnívali, že Češi přijmou radar. S vládou ČR podepsali smlouvu o výstavbě USA vojenského radaru. Dvě třetiny Čechů se ale postavily proti, tři čtvrtiny trvaly na referendu. Tak se stalo, že nemáme ani radar, ale jen smlouvu o jeho výstavbě, kterou se ovšem neodvažují plnit.

Přátelé, dovedeme si představit, že každý ve svém vlastním členském státě NATO postavíme překážku k vedení válek tím, že se zbavíme válečných základen USA a zatahování do válek.

Nechceme válku – nechceme NATO ani USA vojska v Evropě – chceme MÍR!

Jiří Bureš – předseda Asociace Vojáci proti válce
Vladimíra Vítová – předsedkyně Českého mírového fóra

Zdroj: Aliance národních sil