Bezpečnostně-politická opatření

Zákon o strategických zájmech státu


nová zákonná úprava kterou se:

 • definují strategické, politicko-ekonomické oblasti státního zájmu – tzv. „Doktrína minimální závislosti“
 • definují termíny „zemědělská, energetická a bezpečnostní soběstačnost státu“
 • ukončí členství České republiky v EU
 • ukončí členství České republiky v NATO
 • ukončí členství České republiky v neefektivních nebo z hlediska bezpečnosti státu rizikových mezinárodních institucích
 • podpoří obnova zemědělské prvovýroby
 • podpoří rozvoj a zavádění mikro-nukleární thoriové energetiky na území státu
 • Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a spektra všech oxidů vzácných zemin
 • podpoří obnovu elektronického, elektrotechnického a strojírenského průmyslu
 • vytvoří podmínky pro uzavření bilaterálních bezpečnostních smluv s našimi sousedy
 • vytvoří podmínky pro rozvoj vztahů a podpis spojenecké smlouvy s Ruskou federací
 • zahájí reforma armády České republiky s ohledem na aplikaci nové bezpečnostní doktríny
 • zahájí proces vyzbrojení armády České republiky moderními protivzdušnými systémy
 • zruší 5% hranice vstupu politických subjektů do parlamentu
 • ztrestní politické lobování a přístup fyzických i právnických komerčních subjektů na parlamentní půdu
 • ztrestní souběžný výkon funkcí ve státní správě
 • ztrestní souběžný výkon funkce ve státní správě a majetkový podíl zaměstnance státní správy nebo člena jeho užší rodiny v domácí nebo zahraniční korporaci (i ve formě držby cenných papírů)
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon na ochranu republiky


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem na ochraně státního zřízení
 • definují termíny „ochrana, podvracení a státní svrchovanost České republiky“
 • ztrestní všechny aktivity podvracející státní svrchovanost České republiky trestní sazbou doživotního odnětí svobody
 • ztrestní používání zkomolených verzí oficiálního názvu České republiky v médiích a úředním styku, který reflektuje svrchovanost a formu jejího státního zřízení trestní sazbou do 5 let odnětí svobody
 • ztrestní hanobení státní a zemských vlajek, státních a zemských symbolů sazbou do 10 let odnětí svobody
 • zavede bílo-červenou českou, zlato-červenou moravskou a zlato-černou slezskou zemskou vlajku, český, moravský a slezský zemský erb, které bude možné používat jako alternativu ke státní vlajce a státním znakům pro reprezentační a ceremoniální účely v rámci území České republiky
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o ochraně státních hranic


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem na stálé ochraně státních hranic
 • obnoví hraniční přechody a celnice se stálou přítomností ozbrojené Celní služby
 • ustaví okresní ozbrojené útvary Stráže hranic s rozšířenými pravomocemi
 • zavede reciproční vízová povinnost vůči státům požadujících víza po českých občanech
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o domobraně


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem na vytvoření domobrany
 • definují termíny „domobrana“ a „domobranec“
 • vytvoří organizační struktura domobrany
 • určí její práva a povinnosti v dobách míru, ve válečném stavu a během okupace
 • definuje vztah domobrany k ostatním ozbrojených složkám státu
 • zavede každoroční, státem hrazená povinná vojenská příprava domobranců
 • vytvoří domobranecké výzbrojní a výstrojní sklady na úrovni okresů
 • definují podmínky osobního držení výzbroje a výstroje domobranci
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o médiích


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem v oblasti mediálního podnikání
 • definují termíny „mediální subjekt“, „státní média“, „soukromá média“ a „vyvážené zpravodajství“
 • zruší termín „veřejno-právní média“ a změní se na termín „státní média“, aby byl jasně – i po verbální stránce – zdůrazněn jejich materiálně-ideový, závislostní vztah na státu – tedy vůli a zájmu občanů udržet striktní kontrolu nad jejich činností a celospolečenskou objektivitou
 • změní složení RRTV, nově tvořenou zástupci jednotlivých parlamentních a neparlamentních stran
 • ukončí činnost všem zahraničním subjektům podnikajícím na českém mediálním trhu
 • umožní jejich přeregistrace na české akciové společnosti
 • stanoví maximální podíl zahraničních vlastníků těchto akciových společností
 • stanoví maximální podíl zahraničních zaměstnanců těchto akciových společností
 • stanoví limit pro sponzorské dary a maximální podíl na reklamě v soukromých médiích všem zahraničním subjektům
 • zavede výhradní daňová povinnost mediálních subjektů v České republice
 • zavede povinnost nekomentovaného zpravodajství s citacemi zdrojů
 • ve státních médiích přidělí vysílací čas všem politickým subjektům bez ohledu na velikost jejich členské základny, jejich zastoupení v parlamentu, obecních zastupitelstvech nebo jejich volební preference
 • učiní trestným souběh funkce ve státní správě a majetkový podíl působení v médiích
 • zásadně zredukuje rozpočet státních médií a omezí jejich pravomoci
 • zruší jakákoliv reklama ve státních médiích a zruší veškeré koncesionářské poplatky
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o neziskových organizacích


nová zákonná úprava kterou se:

 • ukončí činnost všech domácích i zahraničních subjektů – nevládních, neziskových, humanitárních nebo občanských organizací, které vyvíjejí činnost v rozporu s deklarovaným posláním a představují nebezpečí pro státní svrchovanost a zájmy České republiky, zejména těch, které se:
 • vměšují se do vnitropolitického procesu České republiky
 • agitují pro nebo proti jednotlivým politickým subjektům
 • hanobí domácí nebo zahraniční legálně zvolené politické představitele
 • hanobí konkrétní státy, jejich státní zřízení, zákony, kulturu a styl života
 • přijímají zahraniční vládní nebo soukromé finanční a jiné hmotné prostředky
 • vstupují do politického procesu, zejména do komunálních a parlamentních voleb
 • ovlivňují nebo skrytě financují legitimně zvolené členy politických stran a hnutí
 • organizují veřejné demonstrace nebo se jich účastní
 • jejichž členové jsou zaměstnanci státní správy nebo státních médií
 • zavede pravidelná zveřejňovací povinnost hospodaření těchto subjektů
 • zavede průběžná, namátková kontrola Ministerstva vnitra nad těmito subjekty
 • ztrestní pokusy těchto organizací provádět skryté i veřejné ovlivňování nebo financování legitimně zvolených politických představitelů a politických stran
 • vyloučí zaměstnance těchto organizací z výkonu funkcí ve státní správě a státních médiích
 • ztrestní účast těchto organizací na veřejných demonstracích nebo jejich organizování
 • zavede povinné označení těchto organizací financovaných zahraničními subjekty názvem „zahraniční agent
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o rodině


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem na biologicky přirozeném svazku muže a ženy
 • definují termíny „biologická přirozenost“, „sexuální deviace“, „přirozený formální“ a „přirozený neformální svazek muže a ženy“
 • definuje právní nedotknutelnost institutu manželství, institutu formálního nebo neformálního partnerství mezi mužem a ženou
 • zpětně zruší tzv. registrovaná partnerství všem osobám stejného pohlaví
 • zpětně zruší souhlas s adopcí všem osobám stejného pohlaví a umožní následná re-adopce těchto nezletilých dětí českým heterosexuálním párům nebo jednotlivcům
 • znemožní a ztrestní možnost adopcí nezletilých homosexuály a sexuálními devianty
 • znemožní a ztrestní možnost adopce nezletilých do nebo ze zahraničí
 • zpřísní tresty za sexuální násilí páchané na nezletilých
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Zákon o českém jazyce


nová zákonná úprava kterou se:

 • definuje státní zájem na zachování, rozvíjení, podpoře a popularizaci českého jazyka vzahraničí
 • ztrestní používání cizího jazyka, a obzvláště anglismů, ve veřejném styku – veřejnoprávních médiích, státní správě a v úředním styku
 • ztrestní používání cizojazyčných nápisů ve veřejném prostoru bez souběžného uvedení jejich českého ekvivalentu
 • upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů