NE KORONABUZERACI – ODDLUŽÍME LIDI V EXEKUCÍCH – VRÁTÍME NORMÁLNÍ ŽIVOT. PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ DEMOKRACIE K AKTUÁLNÍ SITUACI – část 2.

Národní demokracie představuje druhou část prohlášení k aktuální politické situaci, které je základem našeho volebního programu. Vyjadřujeme se v něm k agendám globalistů, k nimž zaujímáme jasný a radikální postoj, kterým české veřejnosti ukazujeme, jaká je pozice Národní demokracie v nynější „Superkrizi“.

Národní demokracie je stranou vlasteneckou a národoveckou. Odmítáme globalizaci. Globální síly však skrze své, národu a státu nepřátelské, osoby i v parlamentu a vládě ČR ovládají většinu procesů probíhajících v České republice. Aktuálními nástroji globalistů a zároveň procesy, proti nimž se Národní demokracie bude v Poslanecké sněmovně vymezovat a předkládat pronárodní alternativu jsou v souvislosti s údajnou “pandemií” následující (navazuje na 1. část prohlášení, která byla zveřejněna 1. února 2021 zde):

6. Budování pozemních vysílačů a zapojení našich mobilních telefonů do sítě 5G
Budeme požadovat zastavení výstavby vysílačů v obydlených zónách, případně jejich deaktivaci, vysílače budeme chtít povolit pouze v trvale neobydlených lokalitách, a to například pro vědecké a vojenské využití. Mobilní telefony civilních osob do této sítě nebudeme chtít zapojovat, současná rychlost připojení je pro civilní účely dostačující. Působení vysílačů 5G na lidský organismus u pracovníků, vojáků a osob v jejich dosahu bude bedlivě lékařsky sledováno. Též bude sledováno, zda nejsou využívány k pokusům na lidech.

7. Vypouštění satelitů se zapojením do systému 5G pozemních vysílačů a pro globální internet
Na mezinárodní úrovni je nutné proti tomuto masivnímu vypouštění satelitů protestovat a získávat diplomatickou cestou podporu proti dalšímu zanášení oběžné dráhy těmito satelity.

8. Přechod k elektromobilitě a digitální ekonomice
Výroba a trh s vozidly na elektrický pohon musí být výhradně na komerční bázi, nesmí to být politikum v rámci zelené politiky tzv. Green Deal apod.

Používání spalovacích motorů nesmí být nijak dále omezováno, již dnes plní přísné emisní limity a významně neškodí životnímu prostředí. Navíc na jejich výrobě a celkově automobilismu je postaven náš průmysl a zaměstnanost.

Využívání digitální komunikace mezi našimi občany a úřady musí být nabízeno pouze jako alternativa k stávající fyzické nebo listinné komunikaci. Nejsme proti technickému pokroku a digitalizaci, ale ty musí sloužit člověku k ulehčení a zpříjemnění jeho života, nesmí se stát nástrojem jeho kontroly, případně zotročení.

Lidé, kteří v rámci digitalizace a robotizace přijdou o práci, budou mít možnost se zapojit do námi plánované mohutné, zejména bytové výstavby. Díky postupnému zakládání státních podniků v rozhodujících strategických segmentech naší ekonomiky (tam, kde dnes mají monopol a drží vysoké ceny zahraniční firmy) chceme omezit nezaměstnanost na nízkou míru a skutečně nezbytnou dobu, než bude pro pracovníka nalezena nová vhodná práce.

9. Rozmisťování kamer na rozpoznávání obličejů, identifikace skrze bankovní identitu, evidence očkovaných
Kamery musí sloužit pouze pro účely veřejné bezpečnosti, pro potírání, ev. monitorování trestných činů. Jejich zapojení do šmírování občanů je nepřípustné. Prokazování identity musí být nadále umožněno občanským průkazem nebo pasem. Evidence očkování úřady je nepřípustná, tu nesmí vést nikdo jiný, než praktický lékař pacienta. Centrální shromažďování jakýchkoliv údajů o občanech státem, ev. jinými organizacemi, musí být zakázáno a porušení tohoto zákona musí být trestáno.

10. Zrušení fyzických peněz, zavedení pouze bezhotovostního styku, zavedení nepodmíněného příjmu, bezkontaktní obchodování a komunikace
Česká národní banka dnes nehájí ekonomické a finanční zájmy českého státu, je plně pod kontrolou sionistické Bank of England a její úroková a kurzovní politika vyhovuje pouze globalistickým firmám, které zde mohutně vydělávají na nepříznivém kurzu Koruny vůči světovým měnám. Takto vytvořené zisky v řádu stovek miliard Kč ročně tu nejsou ve většině reinvestovány, ale globalistickými firmami jsou vyváděny do jiných zemí.

Budeme iniciovat založení České státní banky, která nahradí současnou ČNB, jež se oprostí od cizího poručníkování a bude vést kurzovní a úrokovou politiku prospěšnou českým zájmům a českým občanům. Zároveň budeme podporovat vznik a povolení činnosti silné státní komerční banky, která bude m. j. poskytovat bezúročné úvěry mladým rodinám na bydlení a financovat projekty prospěšné českým zájmům. V zákonodárné oblasti se zasadíme o uzákonění nezrušitelnosti České koruny a nezrušitelnosti fyzické podoby české měny (papírové nebo kovové). Budoucí Česká státní banka nesmí tvořit elektronickou měnu bez zajištění měnou fyzickou. Ta bude zároveň postupně kryta zlatem a jinými cennými komoditami.

Nepodpoříme zavádění nepodmíněného příjmu, a tím de facto ještě prohloubení degenerace rozsáhlých vrstev našeho obyvatelstva. Pokud někdo nepracuje nebo ztratí práci, bude se moci uplatnit v námi připravovaném programu masivní výstavby finančně dostupných bytů apod. Zároveň s tím budou přehodnoceny současné nespravedlivé sociální dávky, jež budou směřovány hlavně k pracujícímu obyvatelstvu a těm, co si práci aktivně hledají. Sociální pomoc nízkopříjmovým pracovníkům bude realizována zejména vyšší slevou na dani, a to i negativní daní (pracující daň nezaplatí, ale ještě mu bude stát přispívat). V sociální oblasti bude kladen důraz na mezigenerační solidaritu např. umožněním daňové asignace ve prospěch přilepšení svým rodičům v důchodu apod.

Kamenné prodejny a obchody nebudou zákonem a vyhláškami nijak znevýhodňovány ve vztahu k tzv. e-shopům.

11. Sledování a trasování populace, zavedení sociálního kreditu pro jednotlivé občany
Sledování a trasování občanů bude nadále umožněno pouze na základě soudního povolení, a to ve výjimečných případech, pokud by se jednalo o možný terorismus nebo by nebylo možné předpokládanému trestnému činu předejít jiným způsobem.

Sledování občanů a shromažďování dat o nich státem, případně soukromými subjekty, nebo zneužívání těchto dat policií k osobnímu prospěchu bude postihováno se zvýšením trestní sazby.

Zavedení sociálního kreditu zcela odmítáme, jedná se o brutální omezení svobod zaručených mezinárodními smlouvami. Každý občan se musí těšit stejným právům, při využívání státních a soukromě poskytovaných služeb.

Národní demokracie, 11. února 2021