OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR

Autor: Ladislav Malý

Úřad vlády ČR
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády
Praha

V Praze, 11. 5. 2016

Pane předsedo vlády,

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy dne 29. 5. t. r. podalo obvinění na pana Adama Bartoše, soukromého podnikatele a vydavatele. Obvinění se zakládá na §§ 355,356 TZ, tzv. hanobení a podněcování k nenávisti, a §405 TZ, tzv. popírání genocidia.

Je to úděsné čtení, pane předsedo, číst ten mnohastránkový spis; člověku při tom přechází mráz po zádech… Maně si říkám: Tak zatím až sem došla liberální demokracie… A kam vývoj bude pokračovat? Kde se to všechno zastaví? Kde je ona občanská svoboda, tolik slibovaná národu v dobách komunistické totality, právě ústy lídrů levicových liberálů? Sotva se dostali k moci, a ejhle – vytvořili politický systém v mnoha směrech podobný komunistické totalitě.

Tak, jako měli komunisté dogma o vedoucí úloze strany, proletářského internacionalismu a marx-leninismu, současný režim liberální demokracie za dvacet šest let své existence petrifikoval moderní sionistické dogma – z hlediska věčnosti nesmyslné, stejně jako dogma komunistické – o tzv. holocaustu. Občané musejí přijmout dogma holocaustu, i když o 2. světové válce vůbec nic nevědí. Pomocí gumových zákonů jsou stíháni jenom proto, že se odvažují myslet jinak, než chce státní moc, a tak se z občanů stávají ustrašení poddaní, kmáni.

Milostivý Bůh, pane předsedo vlády, stvořil člověka s reflektivní duší, obdaroval ho rozumem a svobodnou vůlí; tyto hodnoty z nás dělají důstojné lidské bytosti. Lidskému myšlení nemůže být nic cizí, neexistuje žádné tabu, u něhož se lidský rozum zastaví. Pochybovat o všem před čím člověk stojí, ať už je to kupříkladu onen tzv. holocaust, je navýsost lidské, je to autentický výraz lidského bytí. A díky svému kreativnímu myšlení dokáže lidstvo svůj život zdokonalovat, kvalitu svého bytí v mravnosti posunovat dál, směrem k pravdě. A Pravda je tou konečnou metou, k níž lidstvo směřuje.

Výňatek z obžaloby: „Popírání a veřejného zpochybňování se Adam B. Bartoš dopustil tím, že svými četnými mluvenými a písemnými projevy hrubě popíral a zpochybňování historicky uznané nacistické genocidium vůči Židovskému národu. To nejenom tím, že relativizoval závažnost nacistického genocidia, zlehčoval historicky doložené skutečnosti, ale také tvrdil, že k těmto událostem vůbec nedošlo, nebo sice došlo, ale ne za takových podmínek a v takovém rozsahu.“ – Nezdá se Vám to celé jako absurdní divadlo? Cožpak jste nečetl Kafku či Orwella?

Z dávných dob šestnáctého a sedmnáctého století, z období procesů s čarodějnicemi, se zachovaly knihy, do nichž se zapisovaly výslechy oněch nešťastnic. Knihám se říká knihy smolné. Obžalovací spis Policie ČR na pana Bartoše, pane předsedo, s jeho údajnými zločiny či přečiny, se v ničem neliší od „zločinů“ čarodějnic. Obsahem obou textů – ten ve smolných knihách i obžaloba na pana Bartoše – jsou smyšlenky; skutková podstata „zločinů“ pana Bartoše, tak, jako těch dávných čarodějnic, není trestuhodná; není, resp. neměla by být předmětem soudního procesu. Jediný rozdíl vidím v dataci obou dokumentů – obžaloba pana Bartoše je z kraje jednadvacátého století! A právě v tom je ta hrůza…!

Rovněž i já, pane předsedo vlády, pochybuji o tzv. holocaustu tak, jak ho na politickou objednávku interpretuje současná historiografie. A co víc – chovám nepřekonatelný odpor k desetitisícovým masám imigrantů islámského vyznání, kteří k nám přišli – nebo přijdou – dobýt naše území pro svoje politické a náboženské cíle. Pustit tyto muslimy do Evropy a do naší vlasti, je krajní urážka a pošlapání památky dávných obětí boje proti islámu, kteří bránili střední Evropu a křesťanskou civilizaci. Jsem přesvědčený, že tak jako já, uvažuje většina zdravě myslícího národa, a tu neumlčíte; svými gumovými zákony ji dočasně zaženete do strachu, ale neumlčíte! Historie nás učí, že tak jako v minulosti, i pro současný vládnoucí establishment nastane jeho 17. listopad; potom z hloubi národa vyhřezne na povrch dlouho státní mocí umlčovaný hlad po spravedlnosti; nejlepším řešením pro takové chvíle je mít čisté svědomí a vždycky se chovat v souladu s přirozenými mravními zákony.

Pane předsedo vlády, jako občan ČR navrhuji: Spolu s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti zastavte ostudné stíhání pana Adama Bartoše! Z Vaší strany by to byl vskutku mravně veliký čin, hodný státníka, jehož dosah by se pozitivně odrazil v životě české společnosti. K Vašemu prozíravému rozhodnutí Vám přeji odvahu, pane premiére.

Upřímně,
občan Ladislav Malý

Na vědomí: p. Chovanec, min. vnitra; p. Pelikán, min. spravedlnosti