Rodina

Rodina a rodinné právo: Místo kultury smrti život a rodina!

  • ochrana tradiční rodiny, tvořené mužem, ženou a dětmi
  • ochrana lidského života od početí až do přirozené smrti
  • likvidace zločinné juvenilní justice
  • odmítnutí lživých „práv“ homosexuálů a dalších sexuálních menšin
  • radikální změna rozvodového řízení

Rodina

Rodina je základ státu a budoucnosti národa. Proto musí být státem chráněna a podporována. V posledních desetiletích je účelově rozkládána, aby systém o to snadněji dokázal člověka ovládnout a připravit ho o jeho svobodu – záměrná desintegrace společnosti představuje fatální hrozbu a přispívá k úpadku morálky, k bujení zhoubných ideologií homosexualismu, feminismu, genderismu a řady dalších, k narkomanii, alkoholismu, ke všeobecnému odcizení člověka člověku, ale také k poklesu porodnosti a k vymírání. Jedině rodina a dobrý stát mohou zajistit zdravý vývoj národa.

Proto odmítáme tzv. práva homosexuálů a dalších sexuálních „menšin“. Ve zdravé společnosti může existovat jedině rodina složená z muže, ženy a dětí, pokud možno stvrzená manželstvím, a s rolemi vycházejícími z přirozených rozdílů mezi pohlavími. Registrované partnerství ani homosexuální sňatek či adopce dětí těmito páry nepřipustíme. Otevřeně říkáme, že homosexualita je nemoc, která by měla být léčena – a v tom mají homosexuálové naši plnou podporu.

Sexualita je intimní a křehkou věcí a rozhodně nepatří na veřejnost. Nemůže být předmětem hrdosti či pýchy (ze strany heterosexuálů ani „menšin“) ani předmětem veřejné exhibice. Neexistuje žádné právo na změnu pohlaví, která ve skutečnosti není ničím jiným než kastrací. Hodláme bojovat proti „sexualizaci“ společnosti, jež slouží rozvratu a zničení tradiční morálky. Sex je dnes všude a je příliš explicitní. Z toho důvodu znesnadníme i přístup k pornografii. Propagace netradičního sexuálního chování, homosexuality a dalších úchylek je nepřípustná, obzvlášť mezi dětmi, které se jí nemohou účinně bránit.

Obrovským zlem naší doby je juvenilní justice, tedy prachsprostý obchod s dětmi, na němž vydělávají sociální pracovníci, soudci i noví pěstouni. K odebírání dětí slouží absurdní záminky, výmysly a lži a existují případy, kdy se děti odebírají bezproblémovým rodičům z ideologických či politických důvodů, například tehdy, chtějí-li své potomky vychovávat v tradičním duchu. Obáváme se, že tento trend se bude prohlubovat. Legislativní příprava tohoto zvrhlého a zločinného systému, který už v různých zemích způsobil rozvrat tisíců rodin a vedl k řadě sebevražd zoufalých rodičů i dětí a který z minulosti známe z praxe totalitních režimů, bohužel probíhá i v České republice. Proti juvenilní justici proto budeme všemi dostupnými prostředky bojovat.

Změníme systém finanční podpory ze strany státu tak, aby bylo výhodné mít rodinu. Je nepřijatelné, aby se vyplatilo být rozvedený či žít sám. Při případném rozvodu považujeme za základ dohodu rodičů v zájmu dítěte, jinak upřednostňujeme péči střídavou. Jsme rovněž toho názoru, že jako mají rodiče povinnost starat se o děti, tak mají děti povinnost starat se o staré rodiče. Budou-li tuto morální povinnost odmítat, postará se o ně stát a náklady následně od dětí bude vymáhat. Domovy důchodců, hospice a podobná zařízení musejí být výhradně v rukou zodpovědného státu; staří lidé nesmějí být předmětem kšeftu.

Uznáváme posvátnost, jedinečnost a neopakovatelnost lidského života. Život musí být chráněn od početí až do smrti, a proto jsme proti potratům i eutanazii. Nemůžeme přehlížet fakt, že v obou případech jde o vraždu. Trpící (stejně jako důchodci, postižení či děti) si ale zaslouží co nejkvalitnější péči, kterou musí, není-li toho schopna rodina, poskytnout stát. Zároveň je ale zcela legitimní zdravotní péči odmítnout. To eutanazie není, podobně jako za ni nelze považovat odpojení od přístrojů, bez kterých pacient není schopen přežít.


Rodinné právo

V občanském zákoníku (i ústavě) zcela chybí definice rodiny. Domníváme se proto, že dnes, kdy je tento tradiční institut vystaven nevybíravým útokům a snahám o destrukci, je žádoucí, aby bylo jasně deklarováno a právně ukotveno, že jde o svazek muže, ženy a dětí, který potřebuje dostatečnou ochranu, neboť je základem národa a zdravé společnosti. V občanském zákoníku není definován ani zájem dítěte, což považujeme za vážný nedostatek.

Za nutnost považujeme i změnu v rozvodovém řízení. Soud musí zkoumat příčiny rozvratu manželství, aby nebyl zvýhodňován lehkovážnější partner, jak se to děje nyní. Soud se nebude zabývat majetkovými záležitostmi ani alimenty rozvádějících se rodičů, čímž chceme dosáhnout toho, aby nedocházelo k rozvodům z finančních a ryze prospěchářských důvodů. To ve většině případů poškozuje muže. Dohoda o finančním vyrovnání bude ležet v plné míře na rozvádějících se manželích.

Během rozvodového řízení se nebude řešit ani otázka domácího násilí. Velká většina udání tohoto typu bývá smyšlená a účelově slouží boji jednoho z rodičů o svěření dětí do jeho péče. Problematika násilí patří do oblasti trestního práva, které je takto účelově obcházeno. Nejsou tak respektována ústavou zaručená základní lidská práva, například právo na spravedlivý a veřejný proces, právo na obhajobu, princip presumpce neviny atd.

Nedávno zavedený občanský zákoník vytvořil institut tzv. rodinného závodu, který rozšiřuje rozhodovací pravomoci na všechny jeho členy bez ohledu na to, kdo je vlastníkem či spoluvlastníkem, a kdo tudíž nese plnou odpovědnost za svěřený majetek a činnost (podrobněji o rodinném závodě zde). Tuto praxi zrušíme, protože relativizuje a nabourává princip soukromého vlastnictví, rozkládá patriarchální charakter rodiny a znejišťuje postavení třetích osob.