Zahraniční politika

Zahraniční politika: NE Bruselu, ANO Evropě

  • sebevědomě za české národní zájmy
  • nevměšování do vnitřních záležitostí cizích států
  • boj proti Bruselu a americkému diktátu
  • strategické spojenectví s Ruskem
  • narovnání vztahů s německým národem

Zahraniční politika Národní demokracie stojí na třech hlavních pilířích: na odmítavém postoji k Evropské unii, na nutnosti pevného svazku s Ruskem a na respektu k suverenitě ostatních států.

Bruselské impérium pokládáme za jedno z hlavních zel naší doby, za příčinu mnoha našich problémů a překážku na cestě k suverenitě státní a svobodě občanské. Protože Evropskou unii, která je nástrojem globální oligarchie k zotročení národů a likvidaci tradičních společenských norem a hodnot, nelze reformovat, je nutno ji odstranit. Každému členskému státu se nabízejí dvě možnosti: snažit se z EU vystoupit, anebo v ní zůstat a snažit se ji ve spolupráci s dalšími zeměmi rozložit. V praxi se obě cesty budou nejspíše prolínat, neboť Brusel jen těžko připustí svobodný odchod některé z členských zemí.

obrodou evropských národů může pomoci pouze Rusko, představující baštu konzervatismu a tradicionalismu a díky tomu i úhlavního nepřítele globální oligarchie usilující o vybudování Nového světového řádu, založeného na globalizaci, liberalismu, egoismu, relativismu, pokroku a vykořeněné, náboženských základů zbavené morálce čili na umně maskovaném otroctví. To je první důvod pro spojenectví s Ruskem.

Tím druhým je idea slovanské vzájemnosti, kterou akcentujeme, neboť jsme si vědomi slovanského původu českého národa, jehož potlačování považujeme za zcela nepřijatelné. Usilujeme o co nejužší spolupráci s ostatními slovanskými národy (viz spolupráce s Rusíny a partnerství se Srbskou radikální stranou), o čilou kulturní výměnu a vzájemné obohacování a utvrzování našich společných kořenů. Na druhou stranu odvrháváme pro české národotvorné procesy typické antiněmectví, poněvadž jsme si vědomi, že naším nepřítelem není Berlín, ale Brusel a Washington.

Spolupráci s Německem jakožto hlavní evropskou kontinentální mocností podporujeme. Uvítali bychom utužení a narovnání vztahů s německým národem, protože jsme si vědomi mnohasetleté společné minulosti, již rozhodně nehodláme zpochybňovat a mazat. Bohužel však dnes německé elity – podobně jako velká část elit všech ostatních evropských států – kolaboruje s Bruselem a působí v přímém rozporu se zájmy vlastních občanů. Evropa potřebuje spojenectví vlasteneckých a na zájmy svých občanů hledících sil, které cílevědomou prací dokáží přivodit konec nedemokratické Evropské unie, zbavit Evropu amerického diktátu a vrátit ji ke kořenům.

Plně uznáváme osobitost a specifičnost dalších, neevropských kulturních okruhů a hájíme jejich právo na vlastní politické, společenské i hospodářské uspořádání. Odmítáme zpupnost a aroganci tzv. vyspělého Západu, který vnucuje všem ostatním model liberální demokracie, jenž patří mezi to nejhorší, co lidstvo poznalo. S tím souvisí i princip nevměšování do vnitřních záležitostí suverénních států, který je dnes a denně pošlapáván pod záminkou boje za lidská práva, svobodu a demokracii. Jsme a musíme být otevřeni světu, ale jedině za podmínky, že bude respektována naše svoboda, osobitost, naše tradice a že naší zemi nebudou vnucovány hodnoty a normy, jež jsou v rozporu s naší přirozeností.