AKČNÍ PLÁN NÁRODNÍ DEMOKRACIE K ZVLÁDNUTÍ SUPERKRIZE: II. Ekonomická a hospodářská opatření

V souvislosti s ekonomickými následky virové nákazy COVID-19 pro ČR a dalšími očekávanými změnami předkládá Národní demokracie veřejnosti druhý balíček opatření, která mohou pomoci relativně rychle se dostat k původnímu HDP a celkově i českou společnost ozdravit a nastartovat hospodářský růst.

1. Je nutno si ve světle současných událostí přiznat, že se nelze nadále spoléhat na společnou hospodářskou politiku EU, ale že si musíme vybudovat robustní národní hospodářství. To je samozřejmě neslučitelné se setrváním v EU a v globalizované ekonomice, nechceme jedno velké tržiště od Dálného východu po Kalifornii. Funkční trh lze vybudovat i na našem teritoriu a přitom čile obchodovat, např. obnovit činnost podniků zahraničního obchodu s tím, že spolupráce s dalšími subjekty bude vždy na bázi výhodnosti pro ČR. Odmítáme nadnárodní projekty poškozující naše hospodářství, jako je např. Green Deal.

2. Za účelem nastartování národního hospodářství je nutno ve strategických oblastech začít provozovat státní podniky. Bude-li možné se dohodnout s těmi cizími nebo nadnárodními na jejich znárodnění za rozumnou úhradu, přikročí se k tomu. Jinak bude nutné zakládat státní podniky, jež budou zde působícím konkurovat a postupně je budou (i díky protekcionistickým opatřením) vytlačovat z trhu. Vzhledem k ohromnému úniku dividend mimo území ČR v každoroční výši kolem 300 mld. Kč (+ dalších 200 mld. Kč zahraničním mateřským firmám od dceřinných v ČR) nemusí mít zprvu naše státní podniky takovou produktivitu a i přes vyšší náklady nemusí být odbytová cena tak vysoká jako od nadnárodních firem. Státní podniky nemusejí totiž tvořit příliš vysoký zisk, ale nasadí mzdovou politiku tak, aby se naše mzdy skokově přiblížily těm západním. To bude vytvářet tlak na zvyšování mezd v celém národním hospodářství. Následně se tím zvýší domácí poptávka a tím se pomůže nastartovat hospodářský růst.

3. Národní demokracie kvituje nedávný pokrok v přípravě výstavby dalšího jaderného bloku v Dukovanech a podporuje činnost vlády ve směru budování nových jaderných zdrojů v Dukovanech a Temelíně. Zároveň vyzýváme vládu k urychlení ukončení podpory fotovoltaice, aj. tzv. zeleným zdrojům, které přitom vůbec ekologické nejsou. Tím se i zlevní elektřina o částku, kterou dnes připlácíme na tzv. zelené zdroje. Zajištění výroby energie a s tím související investice musí být prioritně uskutečňovány skrze ekonomickou návratnost. S tím souvisí i ponechání výroby elektřiny a tepla z fosilních paliv, zejména z uhlí, u kterého máme zásoby ještě na desítky let, a bylo by proto nerozumné jeho využití předčasně ukončit.

4. Zároveň bude třeba na místní úrovni ještě více podpořit působení a zakládání výrobních a odbytových družstev, jež budou díky synergii místních subjektů a za použití místních zdrojů produkovat výrobky a potraviny, jež budou v té samé lokalitě převážně i spotřebovány. V rámci této podpory hodláme především zrušit přebytečné papírování, které dnes malé výrobce dusí.

5. Obce musejí začít provádět některé své povinnosti vlastními silami (a to i prostřednictvím svých nezaměstnaných) a tím ušetřit za předražené zakázky zadávané externím subjektům. S tím souvisí i bezpodmínečná nutnost předání výplaty sociálních dávek na obecní úroveň, čímž se značně omezí jejich vyplácení. Obce budou jejich výplatu vázat na obecně prospěšné práce a na čistý trestní rejstřík apod. Současné prostředky, jež jdou ze státního rozpočtu v součtu pro jednotlivé občany obcí, budou obcím poskytnuty pro jejich potřebu a jejich rozdělení bude v obecní kompetenci.

6. Požadujeme masivní úspory ve výdajích státního rozpočtu. K tomu již sice vláda před několika dny částečně přikročila, ale úspory budou třeba rozsáhlejší, a to i v dalších oblastech. Např. není nutno dotovat ze státního rozpočtu tzv. kulturní frontu, která stejně ve většině případů provádí za naše peníze proti vládě a státu podvratnou činnost.

7. Dále je nutno okamžitě zrušit finanční podporu desítkám a desítkám politických (ne)ziskovek, jako je Člověk v tísni nebo různé neziskovky, jež se tváří, že například integrují Romy.

8. Provést analýzu uplatnitelnosti absolventů vysokoškolských oborů a do 5 let utlumit či ukončit státní podporu oborů, jejichž absolventy stát nepotřebuje (filozofická a různá psychosociální studia apod.). Naopak podpořit vznik a rozšiřování učňovských škol, kde se budou žáci učit různým řemeslným dovednostem. To povede k menší závislosti na zahraničních pracovnících a menším výplatám sociálních dávek absolventům nepotřebných oborů.

9. Celkovou daňovou zátěž pracujících (vč. skrytých daní, jako je soc. a zdrav. pojištění), která je nyní ve výši 55-75 % k čistým mzdám, radikálně snížit pro nízko- a středně příjmové skupiny obyvatelstva. Též současná základní výše DPH 21 % je nepřiměřeně vysoká a podlamuje koupěschopnost zejména nejchudších. Zároveň je třeba zrušit daně z nemovitostí a daně darovací a dědické, aby se podpořila tvorba rodinných sídel a rodinné pospolitosti. S vybranou nižší částkou se musí naučit stát hospodařit a vyplácet z této částky nejen státní zaměstnance (zejména úřednický stav se musí radikálně snížit a to i s ohledem na vystoupení z EU), ale i hradit další platby. Zbylé peníze ponechat v kapsách občanů. V souvislosti s tím i poměrně zvýšit starobní důchody.

10. Zároveň umožnit poplatníkům daní, aby si v rámci daňové asignace rozhodovali sami, kam bude směřovat např. 10-20 % jimi odváděné daně (rodičům k důchodu, na podporu kultury apod.). To povede k lepšímu výběru daní a identifikaci pracujících občanů se státem.

11. Pokud se vláda již bude muset zadlužit (a o tom není pochyb), vyzýváme ji, aby si nepůjčovala u nadnárodních bankovních domů apod. ústavů a institucí. Zejména ne u těch, které jsou ve vlastnictví nejbohatších rodin světa, tzv. elit. Půjčit si lze u vlastního obyvatelstva vydáváním dluhopisů, apod. (mezi obyvatelstvem je dle sdělení ministryně financí 2,6 bilionu Kč úspor!). Dále lze korunu devalvovat, a tím podpořit export a zároveň zvýšení poptávky na služby a zboží v rámci ČR.

12. Přistoupit k okamžitému oddlužení občanů, a to například prostřednictvím programu na oddlužení, jenž Národní demokracie předložila pod názvem Milostivé léto. Okamžitě uzavřít všechny sázkové kanceláře a znemožnit hazard, včetně prodeje losů. Okamžité přerušení činnosti soukromých exekutorských kanceláří ve vztahu k exekucím do výše např. 3 mil. Kč (exekuce majetku obyčejných občanů). Nestačí jen přerušit fyzické zabavování majetku, ale přerušit činnost soukromých exekutorů s výhledem na jejich zestátnění po ukončení SUPERKRIZE.

13. Okamžitě zestátnit veřejnoprávní média a zrušit koncesionářské poplatky. Ušetřených 180 Kč/měsíc pomůže zejména nízkopříjmovým rodinám a při současné mediální nabídce není nutno veřejnoprávní molochy krmit.

14. Založit státní komerční banku, která bude poskytovat hypotéky českým občanům s nulovým úrokem a rodinám za účelem podpory rodin, zvýšení porodnosti, nastartování ekonomiky státu.

15. Obnova pohraničí, zaniklých vesnic apod. jako podpora pracovních příležitostí a vytvoření bezpečného „nárazníkového pásma“ jak proti nelegální migraci, tak proti sousedním zemím, kde se dá v blízké budoucnosti očekávat nastolení nám nepřátelských režimů (nepůvodním obyvatelstvem v budoucnu destabilizované Německo apod.).

16. Vláda musí urychleně podpořit porodnost zejména pracující populace. Například slevou na dani (třeba i zpětné vrácení již zaplacené daně, negativní daní, apod.)

17. Vláda se musí razantně postavit současným snahám o žalobu ČR o náhradu škody v souvislosti s přijatými opatřeními na zastavení koronaviru. Tyto snahy o nenažrané parazitování na SUPERKRIZI musí být rezolutně umlčeny. Zároveň podporujeme vládu ve snaze ulehčit situaci drobným podnikatelům a zaměstnancům, kteří se dnes dostávají do evidence nezaměstnaných. Těm lze podporu v nezaměstnanosti i zvýšit, a to na úkor vyplácení sociálních dávek dlouhodobě nepracujícím.

18. Je potřeba zachovat českou korunu, postupně ji začít krýt zlatem a dalšími komoditami a více ji odpoutat od světových měn, na něž je navázaná (a s nimiž i podléhá indukovaným krizím). Česká koruna se pro nás dnes více než kdy jindy ukázala jako výhodná měna. Kromě toho vyzýváme vládu, aby pod záminkou šíření viru neomezovala hotovostní platby, a tím nepřistupovala k monitorování ekonomické aktivity obyvatelstva.

19. V současnosti Vláda ČR rozšiřuje krizový štáb o zástupce opozice. Národní demokracie zastupuje v ČR národní cestu k prosperitě a v rámci této cesty je zde nejsilnější politickou silou. Proto premiéra a Vládu ČR vyzýváme, aby do krizového štábu přizvala i našeho zástupce. Tam budeme aktivně přicházet i s dalšími podněty a ty, jež zde prezentujeme, budeme rozpracovávat v souvislosti s podrobnými čísly, které nám vláda bude schopná poskytnout.

Národní demokracie, 30. března 2020