Média

Média: NE politické cenzuře

  • média nám nesmějí vládnout, ale sloužit
  • tuzemská média do českých rukou
  • rovný přístup do státních médií
  • zákaz reklamy zaměřené na děti a mladistvé
  • omezení pornografie a dalších škodlivých jevů

V současném světě mají média obrovský vliv. Často jsou mocnější než ti, kteří by reálnou moc měli mít, tedy zvolení politici. Média manipulují s informacemi, záleží na nich, o čem a o kom se bude mluvit či naopak mlčet, ovlivňují občany i politiky a obě tyto skupiny si nezřídka podřizují. Lze proto oprávněně hovořit o vládě médií, mediokracii. Podobně nebezpečná je skutečnost, že se vydávají za „hlídací psi demokracie“ a hrají si na nezávislá. Nezávislé médium je přitom protimluv, neboť vždy plní určitou objednávku, vždy vykresluje svět určitým způsobem.

Národní demokracie je přesvědčena, že média mají sloužit lidem, mají být prostředníkem mezi lidem a jejich zástupci a sehrávat po všech stránkách pozitivní úlohu (informační, osvětovou, zábavnou). V současnosti snad poskytují jen zábavu, a to navíc v dosti pokleslé podobě.

Proto budeme usilovat o to, aby co nejvíce médií působících na českém území bylo v českých rukou, což přispěje ke snazší kontrole a omezí prosazování cizích zájmů. Všechna média budou mít povinnost odvádět daně českému státu. Změní se status České televize z veřejnoprávní na státní, aby bylo zcela jasné, čí zájmy prosazuje, a aby skončila dosavadní pokrytecká hra na objektivitu a nestrannost. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude obsazována zástupci parlamentních i neparlamentních stran a koncesionářské poplatky budou zcela zrušeny.

Zavedeme přísné postihy pro ta média, která se dopouštějí prokazatelných lží, s možností úplného zákazu vysílání na českém území. Abychom zabránili iluzi objektivity a nestrannosti vysílaných pořadů, bude na začátku i na konci povinně napsáno, že zprávy a informace uváděné v daném pořadu nemusejí odpovídat skutečnosti a výběr témat nemusí odrážet jejich skutečný význam. Rovněž je třeba usměrnit bulvár do patřičných mezí tak, aby nebylo výrazněji narušováno osobní soukromí.

Státní média mají povinnost dávat prostor všem stranám a všem politickým názorům. Současná politická cenzura je absolutně nepřijatelná, je v rozporu se svobodou slova a představuje praktický projev tzv. politické korektnosti. Tu je třeba odbourat, neboť brání odhalování podstaty problémů, a tudíž jejich řešení. Ve státních médiích bude rovněž zaveden zákaz reklamy.

Nevidíme žádný problém v tom, aby média jakéhokoli druhu byla v rukou politických stran. V takovém případě totiž nehrozí, že by mohla být považována za nestranná. Všeobecné povědomí o propojení politických stran či jiných vlastníků a příslušných médií je žádoucí a naším cílem bude naprostá transparentnost těchto vazeb. Trestným naopak učiníme souběh funkce ve státní správě a majetkový podíl v médiích.

Stejně jako televize, rozhlas či tištěná média musí být i internet otevřen co nejširšímu portfoliu názorů. Národní demokraté jsou zásadně proti politické cenzuře – omezení motivovaná ochranou dětí či tradičních morálních hodnot však považujeme za nezbytná. Zavedeme tudíž plošně přísný zákaz reklamy zaměřené na děti a mladistvé, jakož i zákaz násilí či sexuálního podtextu v pořadech určených právě zmíněným věkovým skupinám. V těchto případech bude platit přísný zákaz propagace škodlivých ideologických koncepcí homosexualismu, genderismu či multikulturalismu. Vzhledem k negativním morálním dopadům pornografie budeme muset – navzdory nepopulárnosti takového kroku – přistoupit i k omezení přístupu k pornografickým materiálům, a to obzvláště na internetu.

Konkrétní kroky k veřejnoprávním médiím