AKČNÍ PLÁN NÁRODNÍ DEMOKRACIE K ZVLÁDNUTÍ SUPERKRIZE: III. Životní prostředí, zemědělství, energetika a nerostné zdroje

1. Zcela odmítnout Green Deal i celou koncepci tzv. „boje proti CO2“, která nemá s rozumnou ochranou přírody nic společného. Změnu klimatu musíme přijmout jako objektivní danost, která s sebou nese jak přínosy, tak i problémy – a tyto problémy pak řešit za pomoci prostředků, které jsou dnes plýtvány na „nízkoemisní“ ekonomiku. Technologie a výrobky posuzovat nikoliv podle jejich uhlíkové stopy, ale podle toho, jaký mají skutečně vliv na naše životní prostředí. Odmítnout šílené nápady, jako byl např. nedávný návrh na zavedení daně na maso po celé EU.

2. Ukončit podporu pro tzv. „obnovitelné zdroje“ elektřiny a tepla (fotovoltaika, bioplyn aj.), které přírodě více škodí než pomáhají. Stejně tak ukončit přidávání řepkové složky do pohonných hmot. Tyto kroky povedou ke zlevnění elektřiny a paliv. Je potřeba nechat běžet naše uhelné elektrárny (které dnes po odsíření prakticky neškodí přírodě), avšak do budoucna, s klesajícími zásobami uhlí, zavčasu počítat s větším rozvojem jaderné energetiky.

3. Zastavit devastaci a rozkrádání naší půdy a nerostného bohatství. Je potřeba chránit ornou půdu, která je naším nejcennějším přírodním zdrojem. Zamezit dalším záborům půdy pro sklady a montovny, které nepotřebujeme. Stejně tak musíme zajistit, aby se zdroje cenných surovin na území ČR (lithium, zlato, vltavíny) nedostaly do cizích rukou a jejich případnou těžbu musí zajišťovat stát pod přísnou veřejnou kontrolou, aby zisk z těžby zůstal na území ČR.

4. Rozdělování dotací do zemědělství je potřeba přesunout z EU zpět na národní úroveň. Dotace nepřidělovat automaticky, nýbrž podle toho, zda zemědělec skutečně o půdu pečuje. Ty firmy, které nevhodným hospodařením způsobují erozi půdy, nejenže nebudou mít nárok na žádné dotace, ale navíc je čeká trestní odpovědnost za takto způsobené škody na půdě i na okolním majetku (obce vyplavené bahnem z polí aj.). Naopak budeme podporovat činnosti, které půdě prospívají, např. tvorbu remízků, zatravňování údolnic či chov dobytka a následné využití jeho odpadních produktů k organickému hnojení. To vše motivuje zemědělce k tomu, aby o půdu pečovali a zvyšovali její úrodnost pro budoucí generace.

5. Je nutné zlepšit stav krajiny, především do ní vrátit vodu. Když dnes prší, voda se mnohdy nemůže vsáknout a bez užitku odtéká pryč. Proto zlepšíme stav půdy (viz bod č. 3) včetně její vsakovací funkce a také podpoříme budování dalších vodozádržných prvků v krajině (mokřady, poldry, remízky aj.). Kromě toho budeme investovat do tzv. modro-zelené infrastruktury (tedy vodních prvků a zeleně) ve městech, neboť tyto prvky v létě fungují jako ochrana před přehříváním ulic a zvyšují kvalitu života obyvatel.

6. Vrátit soběstačnost ČR v základních potravinách. Té docílíme jednak zvýšením kvality půdy a podporou slušných zemědělců (viz bod č. 3) a jednak koncem polních plodin pro energetické účely (řepka, kukuřice), čímž se uvolní půda pro potravinářské účely.

7. Podporovat lokální ekonomiku, a to zejména na trhu s potravinami. V první řadě omezíme papírování, které dnes drobné výrobce dusí. Na český venkov masově vrátíme stav, kdy statkář vypěstuje a vyrobí potraviny a rovnou je prodá ve svém nejbližším okolí, a to přímo, bez velkých řetězců. Tím budou zajištěny kvalitní místní potraviny pro širokou veřejnost a velké řetězce si již nebudou moci diktovat vysoké ceny za výrobky mnohdy podřadné kvality.

8. Zastavit tunelování veřejných peněz pod záminkou „technických rekultivací“. Dnes vidíme rozsáhlý byznys, kdy firmy dostávají mohutné peníze za technické úpravy starých těžebních prostorů (lomy, pískovny, výsypky aj.) i tam, kde je technická úprava zbytečná a bohatě stačí levná přírodě blízká rekultivace (spontánní vývoj vegetace). Toto plýtvání ukončíme. Tím ročně ušetříme miliardy Kč, které využijeme na rozumnější projekty.

9. Zvýšit kvalitu českých lesů a přizpůsobit je teplejšímu klimatu, které se sem nyní vrací. Namísto smrkových plantáží, kterým se na většině ČR nedaří (a proto podléhají kůrovci), podpoříme výsadbu listnatých a smíšených lesů z původních dřevin. Podpoříme i osvědčené a dnes již téměř nevyužívané postupy, jako např. výmladkové hospodaření (pařezina) pro získávání palivového dřeva. Je také potřeba „provětrat“ zkostnatělý státní podnik Lesy ČR a nastavit řízení lesního hospodaření ve prospěch přírody i občanů.

10. Ukončit zbytečné papírování a byrokracii. Dnes je např. ke každé drobné stavbě na území chráněných krajinných oblastí nutné vyjádření správ CHKO. Takovéto postupy ukončíme a zásahy úřadů ponecháme jen tam, kde skutečně hrozí poškození přírody a krajiny.

Národní demokracie, 6. dubna 2020