AKČNÍ PLÁN NÁRODNÍ DEMOKRACIE K ZVLÁDNUTÍ SUPERKRIZE: IV. Národní bezpečnost

Národní demokracie předkládá české veřejnosti IV. balíček navrhovaných opatření / doporučení Vládě ČR k zvládnutí souběhu několika krizových situací v souvislosti s šířením nákazy Covid-19, tzv. SUPERKRIZE. Níže předložené body se týkají bezpečnostně-politických rozhodnutí.

Vycházíme z toho, že jsme ve válce proti zatím neznámému nepříteli, kde virus Covid-19 je nástrojem / biologickou zbraní. Dokud tato hypotéza nebude věrohodně vyvrácena, je potřeba s ní pracovat jako s faktem a tomu přizpůsobit politická rozhodnutí.

1) Dokud nebude věrohodně dokázáno, odkud virus pochází (z jaké laboratoře jakého státu), je potřeba počítat i s variantou, že dnešní údajní „spojenci“ nemusejí být spojenci v pravém slova smyslu. V takové situaci je nepřirozenějším postojem České republiky vyhlášení tzv. neutrality, tj. okamžitý odchod České republiky ze struktur Severoatlantické aliance a z toho plynoucí vypovězení všech závazků ČR k NATO. Obdobně by měla Česká republika (bez referenda, rozhodnutím vlády) opustit i struktury Evropské unie a také všechny globální celosvětové instituce jako je OSN, WHO, WTO a další, které se beztak v této krizi ukázaly jako neúčinné a jejich rady jako kontraproduktivní.

2) Zahájit okamžitou restrukturalizaci české armády a ministerstva obrany. Úředníky a vojenské činitele, u nichž není jasné, zda slouží zájmům ČR, nebo spíše zájmům cizích států, zbavit funkce a nahradit je pronárodně smýšlejícími kolegy. Armádu ČR doplnit paralelní strukturou na principu domobrany, což je nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak posílit obranyschopnost země. Obnovit výchovu k brannosti a sklady civilní obrany. Obnovit zbrojní výrobu, do té doby dočasně nakupovat veškeré armádní vybavení buď v tuzemsku, nebo z Ruské federace, neboť je technicky na vyšší úrovni než americké.

3) Prioritou je, aby byla Armáda České republiky plně zreformována, mezitím navázat strategické dvoustranné nebo kolektivní bezpečnostní smlouvy s nám blízkými sousedními zeměmi (země V4, slovanské země).

4) Odvolat souhlas ČR se všemi veřejnými i neveřejnými dohodami stran přijímaní migrantů, udílení azylu apod. (Marakéšská deklarace, Globální pakt apod.) Česká republika si z ekonomických, ale i z principiálních důvodů nemůže dovolit živit migranty, natož je živit v této krizové situaci. Současné cizí státní příslušníky z nám civilizačně cizích kultur repatriovat.

5) S ohledem na možnou eskalaci krize (problémy se zásobováním, kriminalita zahraničních gastarbeitrů, pouliční nepokoje a násilnosti) vyzýváme vládu, aby co nejvíce uvolnila obchod se zbraněmi a vůbec proces získání zbraně bezúhonnými občany, protože zbraně v rukou řádných občanů jsou prvkem stability. Vyzýváme vládu, aby zjednodušila řízení v souvislosti se získáním zbrojního oprávnění (povolení vlastnit zbraň by se mohlo poskytovat proti vysvědčení bezúhonnosti a po základním zaškolení) a aby vyzvala řádné obyvatele, aby si nakoupili zbraně (neboť současná armáda pro její malý početní stav nemůže zajistit bezpečnost). Prodejny se zbraněmi a municí by měly mít stejnou výjimku jako obchody s potravinami a lékárny. Provoz v nich by měl být znovu obnoven.

6) Podle maďarského vzoru by vláda měla poslat dohled armády do klíčových státních úřadů (ČNB, energetické a finanční instituce, nemocnice apod.) a podniků či firem v oblasti dopravy, energetiky, telekomunikace, farmaceutického průmyslu, médií (ČT a Český rozhlas) a dalších oborů. Smyslem dohledu armády je sledování činnosti podniků / firem a podávání hlášení za tím účelem nově zřízenému Akčnímu výboru, který bude zodpovídat za jejich koordinované a plynulé fungování. Vojenské jednotky by měly být poslány i do vybraných nevládních neziskových organizací, placených ze zahraničí, u kterých je podezření z podvratné činnosti proti státu.

7) V tomto smyslu upravit i složení krizového štábu, ve kterém by měli být pouze lidé s pronárodním ukotvením, kteří jsou loajální pouze České republice a nikoli zahraničním mocnostem či třetím zemím. Není možné, aby v krizovém štábu seděli lidé, u kterých jde o střet zájmů (například zájmy farmaceutického průmyslu apod.), politici, kteří jsou členy transatlantických think-tanků nebo pochybní ekonomové s cizím státním občanstvím hájící globalistické zájmy.

8) Odmítáme tzv. chytrou karanténu, ve které vidíme pouze záminku k popularizaci monitoringu chování a návyků občanů skrze mobilní a platební data (tzv. trasování). Obáváme se zneužívání takto získaných dat (například předáváním do USA), digitální kontroly společnosti a ztráty soukromí občanů, stejně jako diskriminace některých občanů z takto pochybně získaných informací (nařízená karanténa jen na základě od stolu získaných dat apod.).

9) Podle výzkumu ministerstva práce a sociálních věcí se v České republice nachází zhruba 70 000 lidí bez domova, kteří nemají potřebné hygienické návyky a kteří tudíž nerespektují nařízená opatření. Navrhujeme proto zřízení speciálních pracovních táborů pro sociálně nepřizpůsobivé skupiny, kde jim bude poskytnuta potřebná péče a kde budou izolováni od většinové populace. Za jednoduché pracovní úkony (veřejné práce) budou odměňováni, získají postupnou kvalifikaci a po odeznění krize se budou moci zařadit do běžného života. Není možné, aby ve chvíli, kdy celý národ je nucen dodržovat přísná opatření i pod hrozbou drastických pokut, tato nařízení neplatila pro sociálně nepřizpůsobivé skupiny, které navíc svým životním stylem jsou skutečným rizikem pro veřejné zdraví.

10) Jako kompenzaci za škody způsobené národnímu hospodářství globálně řízenou ekonomikou (jejímž důsledkem je i nákaza Covid-19) navrhujeme okamžité odstřihnutí se České republiky od nadnárodních finančních institucí (MMF apod.) a vypovězení všech závazků České republiky vůči těmto institucím či nadnárodním bankám. Nebude to pro ně dobrá zpráva, ale časy drancování našeho národního bohatství skončily a škody, které jim tímto krokem České republiky nastanou, budou menší než škody, které Česká republika utrpěla kvůli nim v minulosti. Zapřísaháme Vládu ČR, jak jsme již několikrát uvedli, aby se dále nezadlužovala u těchto nadnárodních bank, peníze si může půjčit u občanů ČR (viz bod č. 11 balíčku č. II. Akčního plánu Národní demokracie k zvládnutí Superkrize).

11) Protože je současná krize krizí nevídaného rozsahu (nemyslíme tím především nebezpečnost viru, ale hlavně procesy, které tato nákaza odstartovala, tedy procesy, které jsou v České republice nevídané – v podstatě vyhlášení válečného stavu a zastavení ekonomiky, které bude mít dopad na každého občana ČR), navrhujeme nastalé situace využít k prosazení správní reformy České republiky, která by počítala se zrušením Senátu Parlamentu ČR, se zrušením krajů a se znovuvybudováním správních okresů a zemského uspořádání. Ušetřily by se tím prostředky na provoz krajů a horní komory a zrušily by se tak volby do Senátu a do krajských samospráv, které beztak mohou být kvůli nákaze letos na podzim rizikové. Uměle vytvořené kraje nejsou schopny virové nákaze a jejím důsledkům čelit efektivně, jako jí jsou schopny čelit jednotlivé samosprávné obce podléhající dohledu znovu utvořených správních okresů.

12) Přísná bezpečnostní nařízení a opatření, která dnes nese na svých bedrech především běžný občan, přesměrovat hlavně na zahraniční subjekty (koncerny, korporace, banky apod.), politicky zaměřené a ze zahraničí placené neziskové organizace, globalistické instituce apod. Především ty by měly nést hlavní zátěž těchto krizových opatření, protože jsou viníkem krize. Není možné, aby český občan vyšel z krize zdeptán, zbankrotován a ožebračen a nadnárodní řetězce a korporace se přitom krizí ještě obohatily. Veškeré dotace a podpůrné programy by měly být směřovány výhradně a pouze českým občanům, živnostníkům a českým firmám a nikoli nadnárodním obchodním či bankovním společnostem.

13) Zastavit trestní stíhání / vyhlásit amnestii všem politicky stíhaným / případně již odsouzeným občanům České republiky. Zrušit všechny restrikce za vyjádření svobodného názoru slovem, písmem či nenásilným skutkem, zrušení institutu „předsudečné nenávisti“. Demokratický stát si nemůže dovolit pronásledovat politickou opozici. Ústavním dodatkem garantovat úplnou svobodu slova, což je důležité zvláště v době, kdy se lidé nemohou scházet, nemohou spolu mluvit a sdílet své názory a postřehy osobně, kdy jsou v podstatě omezena politická práva občanů ČR (volně se sdružovat, veřejně se scházet apod.). Stát potřebuje obnovit důvěru svých občanů v sebe sama, s čímž je trestání politicky nepohodlných názorů (které navíc nejsou nijak společensky škodlivé) neslučitelné. Národ je potřeba sjednocovat, ne účelově vybrané skupiny (navíc pronárodně smýšlejících občanů) pronásledovat.

14) Čas, kdy jsou školy zavřené, využít k provedení rozsáhlého auditu politicky orientovaných neziskových organizací placených ze zahraničí a jejich vlivu na české školství. Umožnit těm rodinám, které chtějí učit děti samy (současná situace ukazuje, že to jde), formu domácí výuky, která bude v plném rozsahu zrovnoprávněna s výukou školskou (včetně finanční podpory takovým rodinám).

Národní demokracie, 15. dubna 2020