Bc. Vít Skalský: Jak nebýt libtard?

Nové slovo libtard se začalo vyskytovat v anglickém jazykovém prostoru krátce po roce 2000. Brzy bylo přijato i v dalších jazykových oblastech. Kombinuje slova liberál a retard. Není překvapivé, že liberál (stoupenec liberalismu) je spojován s retardem (někým zpomaleným)? Vždyť liberalismus je typicky pokrokářská ideologie (pokrok je opakem zpomalení). Ne, údiv není na místě.

          Následující text není určen pro samotné libtardy. Ti mají neotřesitelnou víru v základní dogmata liberalismu. V jistém ohledu se chovají důsledně. Logicky souvisle rozvíjejí předpoklady liberalistické ideologie. V následujícím orientačním příspěvku jde o ty, co kritizují libtardy. Má někdo legitimní nárok na to, aby kritizoval libtardy, když sám věří liberalistickým dogmatům? Samozřejmě nemá, nelze sedět na dvou židlích. Lze být liberál, nebo nebýt, ostatní je špatně. Všechny ideje spolu souvisí. Kdo je ideově někde na rozhraní, nemá libtardům co vyčítat.
          Liberalismus vznikl jako reakce na novověký absolutismus. Absolutismus sice potlačil moc církví, ale panovník se stále opíral o legitimitu danou náboženským pojetím skutečnosti. Liberálové přinesli kompletní antitezi. Vycházejí z toho, že člověk je starší než stát a náboženství. Vytvořili proto teorii předstátního přírodního stavu člověka. V tomto stavu byl člověk svým vlastním pánem. Měl neomezenou svobodu a bez překážek nakládal se svým vlastnictvím. Svobodní lidé takto založili svobodnou smlouvou (teorie smlouvy) stát. Všechny pravomoci státu takto pocházejí z lidu. Stát je takto ve všem lidu odpovědný.
          Není náhodou, že komunisti mají stejné předpoklady (Rousseau) jako liberálové (Locke). Vždy jde o člověka jako tabula rasa (čistého, ničím nezatíženého), kterého později omezují instituce, především stát a církev. Locka rozvíjí Mill, Rousseaua samozřejmě Marx. Zatímco komunisti stanovují jako mechanismus pokroku ekonomické síly, liberálové konsekventně pokrokářsky vsází na volný průběh všeho (laissez faire). Stát je třeba minimalizovat, nebo ještě lépe úplně zrušit. Volná soutěž přivede lidstvo k blahobytu. Trh funguje všude. I třeba v etice. Neetické jednání bude tržně odmítáno, vyroste nejvyšší mravnost. To samé v kultuře. Budeme mít jen ta nejlepší umělecká díla a pod.
Jako opak liberalistických teorií lze zmínit realismus Aristotela. Člověk se nerodí jako nepopsaný list! Člověk je HOMO POLITICUS. A politika znamenala státnost (polis-městský stát). Společenskost člověka je takto zaměřena ke státu. Teprve ve státu člověk dosahuje samostatnosti (autarkie). A stát má nutné kontury. Ženě je určena ve státu reprodukce (plození a výchova dětí). Muž politicky vládne. Má odpovědnost za bezpečnost a ekonomické zajištění státu. Každý má různé dispozice. Někdo vhodný k obraně státu, druhý zajišťuje produkci. Nic v tomto ohledu není dáno libovůli. Vše je navíc v náboženském rámci, protože člověk je přirozeně náboženský (nemá volbu nenáboženskosti).
          Vraťme se k libtardům. Libtard řekne, že pohlaví je volitelné. Lze něco namítnout, jestliže vycházíme z člověka, který je pojímaný jako nepopsaný list? Samozřejmě nikoli. Jestliže není daná státnost člověka, pak ani pohlaví nemá smysl. Jednalo by se o konstrukt. Stát je umělý útvar daný svobodnou dohodou. Není potřebné, aby docházelo v rámci státu k reprodukci. Není třeba, aby existovaly pohlavní role. Uvědomují si kritici libtardů, že jestliže má být jejich kritika smysluplná, že musí vycházet z aristotelského realismu nebo jemu blízkých pozic?
Je to stejné v záležitosti rodiny a národa. Proč rodina? Nechme všemu volný průběh. Rodina je svobodný konstrukt stejně jako národ. Liberál nezná Čechy, Rusy nebo Němce, zná jen lid sestávající se ze svobodných jedinců. Libtard absolutně odmítne, že rodina byla přirozeným a nutným stavebním kamenem státu. Libtard souvisle s tím popře, že by existovaly státotvorné národy. Lze kritizovat libtardy a nebýt přitom stoupencem tradiční rodiny a zároveň nacionalismu? Jistěže podobná kritika libtardů je logicky nesouvislá. Při kritice libtardů si nelze z ideové bonboniéry vybírat jen ty kousky, které nejvíce chutnají.
          Podobné je to s náboženstvím. Proč někdo kritizuje libtardy za podporu islámské imigrace, když si myslí, že náboženskost není nutná danost člověka? Vždyť si každý může vybrat, jestli skutečnost bude pojímat ideologicky (nenábožensky) nebo prostřednictvím některého náboženství. Nechme tomu volný průběh! Svobodný trh náboženských doktrín a ideologií přece nutně nalezne nejlepší řešení!
          V současné době se liberalismus ideově spojil se svým komunistickým bratrem. Výsledkem je libtard. Libtard díky tomu už prosazuje své teze komunistickou represí. Svobodu poslal na dlouhodobou dovolenou. Ale to nechme být. Snad je tento text dostatečný pro nejzákladnější orientaci při kritice libtarda.
          (Na obrázku jsou jedni z posledních lidí, kteří se ještě nesetkali s civilizací. Jak je patrné, na vrtulník lukem nemíří ženy, ale muži (ochránci žen). Za nimi stojí buď náčelník, nebo šaman. Je patrné, že člověk je přirozeně státní. Žádná tabula rasa. I tito primitivové mají svůj maličký stát. Jejich ministát je postaven na kmenu (příbuznosti) a přirozené hierarchii. Libtardi jsou ve všem vedle).
.
Vít Skalský, předseda ND Plzeň