Evropa bez vize obrany

Nás neohrožují zatím cizí vetřelci jako takoví, ale naše vnitřní spory, neschopnost se bránit, absence ideálu, který bychom měli hájit.

Neobyčejně vyspělá západní civilizace nenávidí sama sebe, vymírá, její obyvatelstvo degraduje nedostatkem fyzické práce a hédonickým životem. Lidé nejsou schopni bojovat a svoji civilizaci bránit. Ono by ještě šlo použít sofistikované zbraně a z vysoké výšky bombardovat nepřítele nebo vyslat rakety. Jak jsme už poznali, to se hodí jen na ty, kteří se nemohou bránit stejným způsobem. Jiné velmoci mají stejné možnosti, takže to použít nelze a skutečný nepřítel má dnes jinou taktiku: využít naší hlouposti a našich úpadkových ideálů, které nás vlastně ničí samy a nepříteli mnoho práce nezbývá. Kdoví, kdo vlastně vymyslel multikulturalismus. Mně to připadá, že to byli islámští imámové. Vždyť oni především z toho mají užitek v usnadnění šíření své víry.

Civilizace, které barbarům podlehly, měly obvykle podobné znaky jako současná západní. Nedostatek vůle svoji civilizaci bránit, zbytečné vnitřní rozbroje, hledání zástupného nepřítele. Dnešní multikulturalisté si vymýšlí svoje teze ze slabosti. Myslí si, že když oni se vzdají dominantního postavení své kultury, že druzí to udělají také. To je naivní představa. Vitální kultura to neudělá. Takže západní kultura se stane jen jednou z mnoha, ale útočná kultura to bude považovat jen za slabost.

Pan Fuchs napsal: „Podle kulturních relativistů (multikulturalistů) si každá kultura sama vytváří své normy a hodnoty. Tento revoluční objev má ovšem v interkulturním soužití i revoluční následky. Je-li totiž každá kultura autonomním zdrojem svých standardů a měřítek, pak nesmíme hodnotit jinou kulturu z pozic své vlastní kultury. Neboť všechna naše měřítka jsou daná a platná jen v rámci naší kultury. Nesmíme je tedy chápat jako všelidské, univerzálně závazné normy. To bychom prý pěstovali falešný etnocentrismus.“ Něco takového je uskutečnitelné jenom přes hranice, tedy v oddělených státech nebo nějakých jiných politických útvarech. Potom je divné, že multikulturalisté chtějí soužití národů v jednom kotli. Jak se ti lidé vůbec budou stýkat? Na jakém základě budou utvářet společnost?
Výraz etnocentrismus – vulgárně někdy dokonce nazývaný kulturní rasismus – používají rádi multikulturalisté k označení svých protivníků. Tím se snaží je zařadit do stejné řady jako nacisty, fašisty, rasisty apod., což má v podvědomí lidí velký význam, protože uvedené projevy jsou zakázané a zakázat – ano, to si multikulturalisté přejí. Všimněte si, že neumí nic jiného než zakazovat. Oni nemají věcné argumenty, oni mají jen totalitní praktiky. Multikulturalisté nemohou spoléhat, že by prosadili svůj multikulturní mix demokraticky, oni mohou jen vyhrožovat, diktovat a ve spojení s kapitálem manipulovat a nutit. Z celé oblasti escapismu má kulturní marxismus nejvíce sklon k dirigismu. Chce kvóty na zaměstnávání žen, chce pozitivní diskriminaci, chce vnucovat přistěhovalectví, chce nesystémovou podporu ekologických zdrojů, rozdávání peněz bez práce a multisex. Multikulturní společnost si lze představit jen jako diktátorskou, jiná představa být nemůže. Možná se už někteří chystají nastoupit do funkcí „generálních tajemníků“.

Mohl se nám multikulturalismus zdát jako nějaký směšný nesmysl, mohli jsme si myslet, že jde jen o jednu z mnoha potřeštěných teorií vypláchnutých mozků. Ale dnes přišlo na lámání chleba. Přicházejí uprchlíci a je nutno k nim zaujmout postoj. Multikulturalisté budou hrát na city. Nejprve imigranty do Evropy dostali a teď je budou vydávat za objekt péče. Vytvoření multikulturní společnosti není jen teorie, kterou jsem shora uvedl, jejich cíl je uvést ji do praxe. Národy smísit, promísit, vytvořit celosvětovou beznáboženskou a beznárodní společnost. Teorie multikulturalismu je podezřele nesmyslná, v podstatě ji nelze realizovat. Není přece možné, aby existoval stát, kde budou žít roztroušené skupiny lidí bez společného segmentu jednotící kultury. Jak budou vykonávat výkon státní správy? Jaká budou pravidla soužití, když pravidla jedné kultury neplatí pro kulturu druhou? Jaké budou zákony? Už dnes vidíme, že muslimové uznávají jen právo šária. Evropané budou mít svoje evropské právo. Které bude univerzální pro všechny? Když bude každý postupovat podle svého práva, vznikne chaos a válka.

Toto samozřejmě ví každé malé dítě, to nemusí být nějaký inteligent, aby si představil, co se v multikulturní společnosti stane. Multikulturalisté to vědí také. Konečně se to už v západoevropských městech děje, takže to mohou vidět na vlastní oči. Fanatici někdy vypadají jako blbci, jakoby věci neviděli, neznali. Jenže je znát pouze nechtějí, nechtějí si je připustit, jsou tak zaujati svojí myšlenkou, že nepřipustí jinou logiku, která by je mohla ve víře zviklat. Proto také o tom nediskutují, nemohou přece uznat, že se mýlí, to jejich světlý ideál nedovolí (zpochybnili by svoji víru). Všimněme si, že pouze druhé odsuzují, snaží se oponenta diskreditovat, aby zmlkl. Jsou si vědomi své lži. Jsou si vědomi, že vystoupili z dějin svého národa, své kultury.

Jenže navzdory tomuto naprostému nesmyslu a bezvýchodnosti řešení v rámci evropských hodnot, se postupuje stále dál a dál v prosazování multikulturní společnosti. Už se vyhrožuje, už se oponentům hrozí zákazem jejich projevů prý rasistických, už se hraje na city, na humanitu. To už není jen tak samo o sobě. Je to zadání, je to neomarxistický záměr vytvořit svět bez národů a náboženství. Jenomže tento záměr je stejný nesmysl jako beztřídní společnost komunistů, není reálný. Je proti lidské přirozenosti a nikdy se neuskuteční. Dovede nadělat jen spoustu zločinů. Komunistický režim naštěstí zanikl, protože tu byl svobodný svět, kde lidská přirozenost a podmínky pro funkci přirozených principů v praxi existovaly. Dnes není, kde by se vzal odpor. Snad Rusko paradoxně odporuje kulturnímu marxismu, ale vidíme jaké s tím má potíže. Potom jsou tu neevropské civilizace. Jejich působení je dnes ještě nevyjasněné.

Proti multikulturalismu není účinná obrana. Odpůrci se mohou opřít pouze o tradiční hodnoty, o vizi národa a jeho kultury. To jsou již dávno kulturními marxisty odmítnuté hodnoty a bohužel za přihlížení většiny občanů pomalu odevzdané do odpadkového koše dějin. Dnes se tedy v odporu k šíření agresivních etnik není o co opřít a navíc nohy podráží multikulturalisté. Je ovšem fakt, že když vizi národa a svébytné kultury nemáme, není co hájit. Potom je ještě na stole obhajoba ekonomického standardu. Taková obhajoba už nemá dostatečnou gradaci, protože vypadá jako sobectví, navíc je rozmělněna různými ekonomickými úvahami ohledně ekonomické potřebnosti přistěhovalectví.

Kulturní marxisté a islámští imámové jsou dvojka, která si nahrává do stejné branky. Jeden si myslí, že přelstí druhého. Kulturní marxisté se domnívají, že islám oslabí ve své aktivitě a průraznosti, a že jej zařadí mezi ostatní umírající náboženství jako poslední lopatku uhlí do vyhasínajících kamen. Imámové dobře vědí, že to tak nebude. Náboženská víra se vrací, protože evropské hodnoty jsou úpadkové, islám je vitální, a muslimové na tom mohou jen vydělat, protože se jim otevírá prostor k šíření. Potom je více než jasné, že fanatičtí multikulturalisté jsou jen ubohými „užitečnými blbci“ napomáhající šíření islámu.