Pokyn federálního ministra vnitra zahladit stopy

Proč se dnes málo ví o lidech, kteří se objevili v politice po roce 1989? Stopy po jejich minulosti a jejich existenci v bývalém režimu byly totiž zahlazeny federálním ministrem vnitra. Avšak není všem dnům konec.

 

sacher

Protagonisté a stínoherci událostí roku 1989 zajistili, aby z materiálů, tehdy existujících na území Československa, neuniklo nic, co by snad mohlo vyvolat jakékoliv podezření, že jde o morální křiváky či agenty cizích mocností, spolupracujících s nadnárodními oligachiemi, které zajišťovaly konvergenci západního a východního bloku. Tuto operaci svým přímým pokynem zajistil představitel tehdejší Československé strany lidové, která jakožto součást Národní fronty, byla de facto prodlouženou rukou KSČ, protože veškeré stranické posty v ČSL drželi v rukou spolupracovníci či agenti STB. Tímto ministrem byl JUDr. Richard Sacher, který zemřel 27. února 2014.


POKYN

federálního ministra vnitra k zajištění ochrany údajů v evidencích statisticko evidenčním odboru vnitřní a organizační správy federálního ministerstva vnitra

V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:

  1. Vyjmout z ústřední evidence SEO VOS FMV evidenční karty, které se týkají
  1. prezidenta republiky,
  2. členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky,
  3. poslanců Federálního shromáždění,
  4. poslanců České národní rady, Slovenské národní rady a předáků politických stran.
  1. Vyjmout archivní materiály uložené v operativním archivu SEO VOS FMV, které se vztahují k výše uvedeným osobám.
  2. Uložit registrační protokoly do plechových obalů a tyto zapečetit. Změny v registraci řešit náhradním způsobem s využitím lístkovnice a na počítači.
  3. Evidenční karty, archivní materiály a registrační protokoly uložit do zvláštního fondu SEO VOS FMV.
  4. Okamžitě signalizovat ministru vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob, uvedených v bodu 1 tohoto pokynu.

Ministr vnitra ČSFR
JUDr. Richard Sacher

V Praze dne 2. dubna 1990


První po převratová vláda měla název „Vláda národního porozumění“ a fungovala od 10. prosince 1989 do 27. června 1990. Její předsedou byl Marián Čalfa a Václav Havel prezidentem státu. Po ní následovala vláda tzv. národní oběti, která existovala od 27. června 1990 do 2. července 1992 (předseda Marián Čalfa). V tomto období se vytvářeli „noví lidé“, tedy lidé bez zaznamenané minulosti, tedy alespoň na území našeho státu.

Sken originálního dokumentu Vyjmutí z evidence