Zdravice Národní demokracie Mezinárodnímu kongresu mírumilovných sil pořádanému LDPR

Vážený pane předsedo Žirinovský, vážení předsedové participujících stran, vážené dámy, vážení pánové,

posílám pozdrav Vašemu kongresu z České republiky, jediné země, která se – bohužel – spolu se Spojenými státy americkými dostala na seznam nepřátel Ruska. Konstatuji to s hlubokým zármutkem, protože mne toto narušení vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi velmi trápí. Rusko a české země spojovalo po staletí naopak velké přátelství, které se až naše současná vláda – na nátlak USA – rozhodla poškodit.

Záminkou k tomu byla pohádka o výbuchu ve Vrběticích, pohádka, kterou české tajné služby převzaly od těch amerických. Mohu vás ujistit, že podstatná část obyvatel České republiky této historce nevěří a poškození vztahů s Ruskem hluboce lituje. Dobře totiž víme, že smyslem této zpravodajské operace bylo vystrnadit ruský Rosatom ze soutěže o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. To se také stalo, ale cena, kterou za to musel zaplatit český lid, je příliš vysoká. Nebylo to ostatně poprvé, kdy americké zpravodajské služby neváhaly kvůli dostavbě jaderné elektrárny shodit vládu, která byla nakloněna přijmout ruskou nabídku coby nejvýhodnější (takto skončila i Nečasova vláda v roce 2013). Nejinak tomu je i letos: ruská nabídka by znamenala nejen nejkvalitnější provedení zakázky, ale až ze třetiny by se na ní mohly podílet české firmy. To se našim transatlantickým „(ne)přátelům“ nelíbilo…

Nedlouho poté začala také naše vláda trestně stíhat některé osobnosti české vlastenecké scény (včetně místopředsedy naší partnerské politické strany, se kterou jdeme do voleb – Aliance národních sil), za jejich podporu Donbasu proti kyjevské majdanistické juntě. Obvinila tyto lidi z podpory terorismu – i zde vidíme, že koná na americkou objednávku, protože to byly USA, kdo Majdan na Ukrajině organizoval a financoval.

Až potud by se mohlo zdát, že jde o ryze českou záležitost, která nemusí zajímat zástupce ostatních států, účastnících se této konference. Ve skutečnosti je ale na tomto příkladu vidět, co trápí nejen naši zemi, ale i mnohé další, ruskou nevyjímaje: neustálý politický, vojenský, ekonomický a kulturní nátlak USA, potažmo Západu, snaha o export pochybných západních hodnot, které přitom jen maskují čistě mocenské a ekonomické zájmy Západu, nebo, abychom byli přesnější, jeho určitých rodových klanů.

Třebaže USA ztrácejí moc, kterou měly ještě před deseti lety, mají stále potenciál napáchat mnoho škod a mnoho zla. A případná škodolibost z vnitropolitické situace USA, které směřují k občanské válce, není na místě. Současná vláda v USA je totiž hodnotami, které vyznává, nebezpečnější než mnohé předchozí. Problémy, kterým čelí americký kontinent, budou s největší pravděpodobností přeneseny i na ten evropský, a už se tak v mnoha případech děje.

Bez ohledu na to, že pohled na covidovou krizi rozděluje společnosti ve všech zemích (a rozděluje i národoveckou scénu), si dovolím tvrdit to, že i zde je viník jasný, třebaže se ke své vině nikdy nepřizná. Virus byl uměle vyroben a záměrně vypuštěn. Spojené státy jsou tím pověstným zlodějem, který křičí: chyťte zloděje, když ze šíření viru obviňují Čínu, třebaže všechny stopy vedou do amerických vojenských laboratoří.

Je na čase, aby svobodné země světa, které nechtějí žít pod tímto americkým útlakem, hledaly nové způsoby, jak se mu vzepřít. Nová nebezpečí znamenají nové výzvy a hledání nových nápadů, ale někdy je dobré oprášit i osvědčená řešení z minulosti. Zbytečný konec bipolárního světa nastal před 32 lety poté, když Sovětský svaz coby někdejší spojenec naší země hodil naši zemi (a podobně i další země východního bloku) při schůzkách Reagan-Gorbačov přes pomyslnou palubu a rozhodl, podobně jako v roce 1938, „o nás bez nás“ – věnoval naši zemi americkým „partnerům“ a jejich posluhovačům, kteří si z ní učinili novodobý „Klondike“, a rozhodl tak na dlouhou dobu o našem osudu, kdy jsme se stali (a dosud jsme) americkým protektorátem, nebo lépe řečeno: provincií, državou, kolonií, jak ostatně před rokem výborným způsobem doložil český ústavní právník Jaroslav Kuba ve své knize Podezření: Druhý Mnichov? S touto podřízenou pozicí naší země se jako politik a představitel české nacionalistické politické strany nikdy nehodlám smířit.

Problém nacionalistických stran různých zemí spočívá ve vzájemné nedůvěře k sobě navzájem, která je narušována nacionalistickými proklamacemi těch států, které se mezi sebou historicky potýkaly. A je to přirozené. Protože nacionalistické strany přirozeně hájí především zájmy svých zemí, je proto logické, že mezi nimi často dochází k neporozumění a k neshodám – ať již z politického kalkulu (politik pronese něco, aby se zalíbil vlastním voličům), nebo z obyčejné hlouposti (politik pronese něco, aby se zalíbil vlastním voličům, a neuvědomí si, že to řekl zbytečně). Jsem však přesvědčen, že by se nacionalistické strany naopak ve svém vlastním zájmu měly naučit spolupracovat, protože – jak jsem řekl výše – ve svých zemích často čelíme obdobným problémům a spojení sil, sdílení zkušeností a vzájemná podpora by nás učinili silnějšími. Naučit se spolupracovat, vytvořit jakousi „nacionalistickou internacionálu“, by mělo být naším cílem. Zdá se to být protimluvem, ale jen zdánlivě.

Proto vítám, že naše nacionalistická strana uzavřela před dvěma lety spolupráci s nacionalistickou stranou Ruska, s LDPR. Proto vítám, že LDPR pořádá pro další nacionalistické strany našich kontinentů podobné sjezdy a konference. Ostatně už to, že se tyto strany scházejí, naznačuje, že na první pohled nepřekonatelné rozdíly nemusejí být nepřekonatelnými.

V České republice se schyluje k předvolebnímu boji před řádnými podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Naše strana si uvědomuje, že roztříštěnost vlastenecké scény je dlouhodobým a zásadním problémem české politiky. V České republice se zhruba třetina až polovina politických stran, které se účastní voleb, prezentují jako vlastenecké (v obdobných volbách před čtyřmi lety to bylo 14 z 31 stran). Letos poprvé se podařilo jejich počet ve volebním klání výrazně zredukovat, když se víceméně seskupily do třech volebních bloků. Národní demokracie je součástí jednoho z nich – kdy naše čtyři strany v této alianci sdružené spojuje mimo jiné i přátelský vztah k Rusku. Při jisté míře zjednodušení tak lze říci, že letos budou o přízeň vlasteneckých voličů v České republice bojovat tři vlastenecká hnutí, která jsou alternativou ke stranám, které zasedají v našem parlamentu. To je nová zkušenost a volby tak jistě přinesou nová poučení – pokud tedy nebudou zfalšovány, jako ty americké.

Chci tím říci, že i na tradičně rozdělené české vlastenecké politické scéně převážil hlas rozumu, který velí k sjednocování, spolupráci a spojování sil, namísto dosavadního štěpení a nevraživosti. I když nelze dopředu odhadnout, jaké výsledky volby přinesou, je už nyní jisté, že tato pragmatická spolupráce bude slavit úspěch a ukáže nový směr, kterým se české vlastenecké strany budou v budoucnu ubírat.

Podobně věřím, že i spojení vlasteneckých stran různých zemí, které s Ruskou federací udržují přátelské vztahy, nemůže vést k ničemu jinému, než k oboustrannému prospěchu našich stran.

A podobně věřím, že úspěch našich vlasteneckých stran uvnitř našich zemí povede k úspěšnému prosazování politických rozhodnutí, která budou prospěšná nejen pro tyto země samotné, ale i mezinárodně – tedy i pro spojenectví těchto zemí, které tu dnes reprezentujeme, ale potažmo i pro celý svět.

Když zde mluvím o zemích, které mají s Ruskou federací přátelské vztahy, myslím tím i Českou republiku, navzdory onomu, v mém úvodu zmiňovanému, zařazení naší země mezi země Rusku nepřátelské. Věřím totiž, že tato tragická diplomatická chyba bude napravena. Předpokládá to ale změnu naší vlády a posílení stran vlasteneckých, které v Rusku spatřují našeho přirozeného spojence v boji proti Novému světovému řádu.

Národní demokracie si nápravu vztahů s Ruskem dala i do svého aktuálního volebního programu a nijak se za to nestydí. Ba naopak – jsme na to hrdí. Vnímáme to jako jeden z našich úkolů a poslání, kterému jsme povinováni i s ohledem na Karla Kramáře, prvního předsedu naší strany a prvního premiéra Československa, který byl vášnivým obhájcem a přítelem Ruska, a to tak velikým, že své životní osudy spojil s ruskou manželkou, Naděždou Nikolajevnou Chludovovou.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie

publikováno zde

Заявление председателя дружественной ЛДПР чешской партии «Народная Демократия» Адама Б. Бартоша

В адрес Международного отдела ЦА ЛДПР поступило Заявление председателя дружественной ЛДПР чешской партии «Народная Демократия» Адама Б. Бартоша, текст которого приводится ниже. Документ касается вопросов национальной демократии

Приветствую вас из Чешской Республики, страны, которая, увы, из-за происков властей США, оказалась в списке недругов России. Констатирую это с глубоким сожалением, потому что меня такое нарушение отношений между нашими странами очень беспокоит. Россию и Чешские земли на протяжении веков объединяла большая дружба, которую только наше нынешнее правительство — под давлением США решилось нарушить. Поводом для этого послужила сказка о взрыве во Врбетицах, сказка, которую чешские спецслужбы подхватили от американских коллег. Могу заверить вас, что значительная часть населения Чехии не верит в эту историю и весьма сожалеет о вреде, нанесенном отношениям с Россией. Мы очень хорошо понимаем, что цель этой специальной операции заключалась в том, чтобы вывести российский «Росатом» из конкурса на достройку атомной электростанции Дукованы. Это тоже произошло, но цена, которую придется заплатить чешскому народу, чрезвычайно высокая. И это не первый случай, когда спецслужбы США были готовы без колебаний свергнуть правительство, которое склонялось принять российское предложение на завершение строительства атомной электростанции как наиболее выгодное (так случилось с правительством Петра Нечаса в 2013 году). То же самое и в этом году: российское предложение означало не только высочайшее качество исполнения контракта, но и то, что в нем на целую треть могли бы принять участие чешские компании. Нашим заокеанским „(не)друзьям“ это не понравилось…

Вскоре после произошедшего на атомном фронте наше правительство также начало преследовать некоторых деятелей чешской патриотической сцены (в том числе вице-президента нашей партнерской политической партии, с которой мы идем на выборы Альянса национальных сил) за их поддержку Донбасса против Киевской майданной хунты. Власть обвинила этих людей в поддержке терроризма — как раз здесь очевидно, что она действовала по американскому заказу, потому что именно США организовали и финансировали Майдан на Украине. Кому-то может показаться, что это чисто чешский вопрос, который не интересен представителям других государств и дружественных нам национальных партий. В действительности, однако, этот пример показывает, что беспокоит нашу страну и многие другие страны, не исключая Россию: постоянное политическое, военное, экономическое и культурное давление Соединенных Штатов и Запада в целом, попытки экспортировать сомнительные западные ценности, которые лишь маскируют чисто политические и экономические интересы Запада, точнее, его фамильных кланов.

Хотя США и теряют силу, которую они имели еще десять лет назад, они все еще могут нанести большой ущерб и принести много зла. И возможные влияния внутриполитической ситуации в США, идущих к гражданской войне, у нас в Европе крайне нежелательны. Нынешнее правительство Америки, с признаваемыми им ценностями, опаснее многих предыдущих. Проблемы, стоящие перед американским континентом, скорее всего, будут привнесены и на европейский, во многих случаях это уже происходит. Несмотря на то, что точка зрения на ковидный кризис разделяет общество во всех странах (а также разделяет национальные сцены), я осмелюсь сказать, что даже здесь виновник ясен, хотя он никогда не признает своей вины. Вирус был создан искусственно и намеренно выпущен. Соединенные Штаты — пресловутый вор, кричащий «держите вора», обвиняет Китай в распространении вируса, хотя все следы ведут в военные лаборатории США. Пора свободным странам мира, которые не хотят жить под этим американским гнетом, искать новые способы противостоять ему. Новые опасности означают новые проблемы и поиск новых идей, но иногда полезно смахнуть пыль с проверенных решений из прошлого.

Проблема националистических партий разных стран заключается во взаимном недоверии друг к другу, которое поддерживается националистическими заявлениями тех государств, которые исторически соперничали друг с другом. И это естественно. Поскольку националистические партии, конечно, в первую очередь защищают интересы своих стран, логично, что между ними часто возникают недопонимания и разногласия — либо по политическим расчетам (политики говорят что-то, чтобы угодить своим избирателям), либо по обычной глупости (политики что-то говорят, чтобы угодить своим избирателям и не осознают, что говорят это без надобности). Однако я считаю, что наоборот, националистические партии должны научиться сотрудничать в своих собственных интересах, потому что, как я уже сказал выше, мы часто сталкиваемся с аналогичными проблемами в наших странах. Объединение сил, обмен опытом и взаимная поддержка сделали бы нас сильнее. Нашей целью должно быть научиться работать вместе, чтобы создать своего рода «националистический интернационал». Вроде бы противоречие, но только кажущееся. Вот почему я приветствую тот факт, что наша националистическая партия два года назад начала сотрудничество с партией из России, с ЛДПР. Вот почему я приветствую тот факт, что ЛДПР организует съезды и конференции для других националистических партий всех континентов. В конце концов, сам факт сближения этих партий говорит о том, что, на первый взгляд, непреодолимые разногласия не могут быть непреодолимыми.

В Чехии идет предвыборная кампания в преддверии очередных осенних выборов в Палату депутатов Парламента. Наша партия осознает, что фрагментация патриотической сцены является долгосрочной и фундаментальной проблемой чешской политики. В Чешской Республике от трети до половины политических партий, участвующих в выборах, позиционируют себя как патриотические (на аналогичных выборах четыре года назад это было 14 из 31 партии). В этом году их количество в предвыборной гонке впервые существенно сократилось, так как они более или менее сгруппировались в три избирательных блока. «Национальная Демократия» является частью одного из них — наши четыре партии в этом альянсе объединяет, среди прочего, и дружеское отношение к России. С некоторым упрощением можно сказать, что в этом году три патриотических движения, являющиеся альтернативой партиям, сидящим в нашем парламенте, будут бороться за благосклонность патриотических избирателей Чешской Республике. Это новый опыт, и выборы обязательно принесут новые уроки — если только они не будут сфальсифицированы, как американские.

Я хочу сказать, что даже на традиционно разделенной чешской патриотической политической сцене преобладает голос разума, который призывает к объединению и сотрудничеству, вместо нынешнего разделения и враждебности. Хотя невозможно предсказать заранее, какие результаты принесут выборы, уже ясно, что это прагматичное сотрудничество будет иметь успех и укажет новое направление для чешских патриотических партий в будущем.

Точно так же объединение патриотических партий разных стран, поддерживающих дружеские отношения с Российской Федерацией, не может привести ни к чему, кроме взаимной выгоды для наших партий.

И так же я верю, что успех патриотических партий в наших странах ведет к продвижению политических решений, которые принесут пользу не только этим странам, но и на международном уровне, включая альянсы стран, которые мы представляем сегодня, а также и весь мир.

Когда я говорю здесь о странах, которые имеют дружественные отношения с Российской Федерацией, то имею в виду и Чешскую Республику, несмотря на то, что сейчас в обществе она классифицирована как страна враждебная России. Я верю, что эта трагическая дипломатическая ошибка будет исправлена. Но это предполагает смену нашего правительства и усиление патриотических партий, которые в России видят нашего естественного союзника в борьбе с новым мировым порядком.

«Народная Демократия» включила корректировку отношений с Россией в свою нынешнюю предвыборную программу, и не стесняется этого. Напротив, мы этим гордимся. Мы воспринимаем это как одну из наших задач и миссий, которые мы обязаны выполнять, в том числе и в отношении Карела Крамаржа, первого председателя нашей партии и первого премьер-министра Чехословакии, который был страстным защитником и другом России. Причем настолько, что и свою личную судьбу соединил с женщиной, русской по происхождению, Надеждой Хлудовой. Она стала его женой.

Адам Б. Бартош, Председатель партии «Народная Демократия» Чешской Республики