Vít Skalský: Osa zla – Marx, Freud a Boas

Tři mistři tvořící osu ideologického zla, co mají společného, vyjma jejich židovského kulturně náboženského zázemí? Každý z nich položil základní ideje moderní všeobjímající ideologie na Západě, současný kulturní marxismus pouze spojil a vystupňoval jejich myšlenky.

  • Marx redukoval člověka na produkt ekonomických sil, osvobození je dle něj možné, jen odstraněním nespravedlivé distribuce kapitálu.
  • Freud v psychoanalytické mytologii zachytil jedince v konceptu tří složek-id, ego a superego. Superego jako nad-já je produktem kultury, je tvořené kulturními a náboženskými předsudky. Diktát super-ega nad ostatními složkami osobnosti je zdrojem neuróz, osvobození spočívá ve zrušení jeho nadvlády.
  • Kulturně sociální antropolog Boas přišel s konceptem multikulturalismu. Stejně jako každý člověk má svou pravdu a svůj pohled na svět, tak každá kultura je zcela jedinečná. Neexistují objektivní kriteria, která by nám dovolily hodnocení. Osvobození spočívá v tom, že se vzdáme předsudku o nadřazenosti vlastní kultury. Tím osvobodíme nejen sebe, ale i příslušníky ostatních kultur, které jsme doposud utiskovali. 


Následný vývoj v kontextu Nové levice, provedl dokonalou syntézu a nástavbu jejich názorových postojů. Rozhodující myšlenka Marxe, že lidé jsou jako zvířata a lze je osvobodit prostřednictvím rozdělování žrádla do koryt, stála v základu. Doplnění spočívalo v tom, že kulturně dějinnou určenost člověka-zvířete předřadili před ekonomickou.

V tomto světle je ekonomická nespravedlnost pouze výsledkem kulturního působení. Freudovo diktát super-ega se tímto také spláchne, je-li nad-já produktem kultury, jsou zbytečné individuální terapie, stačí destruovat špatnou kulturu. Boase doplnili takzvanou kritickou teorií, která je jednosměrně vztažená na západní kulturní hodnoty.

Z proklamované kulturní rovnosti tak nezůstalo nic, všechny kultury jsou stejně dobré, jen ta západní je špatná. Pak vše opentlili patosem vědeckosti a vrcholné humanity. Tímto způsobem jdeme vstříc totalitě, která svým rozsahem a efektivitou přesahuje vše, s čím se kdy lidstvo kontaktovalo. Za to, že stojíme před bolestivým zánikem, patří velké díky těmto třem velikánům.

Vít Skalský MO ND Plzeň