Zajistíme dostupné bydlení (nejen) pro mladé lidi

Stále více lidí, mezi nimi i mnoho mladých, řeší problém s bydlením. Ceny domů a bytů raketově rostou a mnohdy je jedinou možností hypotéka, která ale zadluží celou rodinu na mnoho let dopředu. Proto přicházíme s návrhem, jak tuto situaci vyřešit:

– Znovu vytvoříme ministerstvo stavebnictví (MS), které zde desítky let úspěšně připravovalo a řídilo bytovou, průmyslovou, dopravní a vodohospodářskou výstavbu. Dnes problematiku stavebnictví nekoncepčně řeší několik ministerstev (Min. pro místní rozvoj, Min. dopravy, Min. průmyslu a obchodu aj.), což dosud ztěžovalo a prodražovalo celý proces.

– MS se, kromě ostatní výstavby, bude starat o masivní bytovou výstavbu.

– MS se (finančně a jako odborný garant) bude podílet s obcemi a městy (které o to budou mít zájem), dále s autorizovanými architekty, inženýry a techniky na tvorbě územních plánů pro novou bytovou výstavbu – a tyto plány budou bez zbytečných prodlev schvalovány zastupitelstvy obcí. Následně obec budoucí zastavěné pozemky bezplatně převede na stát. Ten se obci zaváže, že na nich do určité doby postaví byty nebo rodinné domky standardních velikostí pro různé typy budoucích uživatelů.

– MS založí státní podnik na výstavbu bytů, ten bude mít pobočku v každém kraji a bude mít svoje projekční oddělení, jež bude projektovat levné, ale funkční a architektonicky vyhovující byty potřebných velikostí.

– státní podnik bude stavět byty za nákladové ceny, pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci (obnova a vylepšení technického a technologického vybavení apod.), např. se ziskem 5 %.

– dodávky stavebních materiálů, zejména v místních stavebninách, budou pro každou zakázku vysoutěženy s nejlepším poměrem cena/dostačující požadovaná kvalita.

– vše se bude řešit centrálně z krajské úrovně, tím se ušetří lidské kapacity a může se soutěžit stavební materiál pro více projektů najednou. To výrazně sníží jeho cenu.

– Kromě kmenových THP pracovníků a těch v dělnických profesích bude státní podnik zaměstnával v obcích i příležitostně pracovníky na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, většinou nezaměstnané (uplatní se ti, kdo přišli o práci v rámci prům. revoluce 4.0 spojené s robotizací a digitalizací a i ti dlouhodobě nezaměstnaní.) Těchto pracovníků bude vzhledem k plánovanému rozsahu výstavby potřeba relativně dost. Zároveň budou pracovní činností podmíněny různé sociální dávky, na nichž tedy stát ušetří, a kdo by práci trvale odmítal nebo měl špatnou pracovní morálku, přišel by o ně zcela.

– To vše velmi zlevní výstavbu bytů a jelikož státní podnik nemusí tvořit zisk pro svého privátního majitele, jímž bude v tomto případě stát (pouze vytváří rezervy na svůj technologický rozvoj apod.), byty se budoucím uživatelům budou pronajímat za nízkou cenu.

– Výběr nájemníků bude probíhal dle sociálních kritérií a i s ohledem na to, zda budoucí nájemník je pracující a sociálně přizpůsobivý člověk, jenž bude schopen nájem (i když nízký) a poplatky s bydlením spojené pravidelně platit. V opačném případě by takový neplatič dostal od státu z bytu výpověď. Přednost budou mít též rodiny, které se řádně starají o výchovu svých dětí.

– Tato výstavba státních bytů povede i ke snížení ceny soukromými firmami komerčně budovaných bytů, jež se dnes díky malé nabídce a vysoké poptávce po bytech prodávají a pronajímají za nepřiměřeně vysokou cenu.

– Dalším pozitivním efektem této masivní bytové (ale i jiné) výstavby bude nastartování hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti, úspory ve výdajích státního rozpočtu na různé sociální dávky apod.

– Stavebnictví bylo v minulosti vždy tahounem národního hospodářství s velkým multiplikačním dopadem na produkci ostatních odvětví. Jeho upozaďování a privatizace do rukou nadnárodních molochů v posledních 30 letech přispělo k současnému chudnutí státu a jeho zařazení mezi rozvojové země. Jeho fungování pod národním dohledem má i velký vliv na platy, důchody a obecně životní úroveň našeho obyvatelstva.

– Kromě výše uvedené dostupnosti bydlení ještě prosadíme, aby byly byty a domky všech občanů nedotknutelné v případném exekučním řízení. Nejednalo by se o nadstandardní nemovitosti, ale o byty a RD velikostí přiměřené k počtu tam bydlících osob z jedné rodiny.