Zdravice ABB mezinárodnímu kongresu ICPLF v Moskvě 2018

Vážený pane předsedo, vážení účastníci kongresu, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážím si pozvání na Váš kongres a je mi moc líto, že se ho nemohu osobně zúčastnit, posílám proto alespoň krátkou zdravici a přeji Vašemu jednání zdar, mnoho tvořivých myšlenek a upevnění vzájemných vztahů.

Zdravím Vás z Prahy jako předseda neparlamentní a protisystémové politické strany Národní demokracie, která letos, podobně jako celá Česká republika, slaví sto let od svého založení. Její zakladatel a jediný předseda, první premiér Československa, Dr. Karel Kramář, byl velkým přítelem Ruska. Nejen však proto, že jdeme v jeho šlépějích, ale hlavně proto, že jsme sami, každý individuálně, prohlédli agresivní a lživou propagandu Západu a jeho neototalitní charakter a sami vidíme, jaké procesy se ve světě dějí, stojíme od počátku obnovení naší strany před čtyřmi lety na pozici, která se vymyká oficiální české zahraniční politice. Cítíme hluboké sympatie k Rusku, mající své kořeny už právě v době před sto lety, kdy jsme společně bojovali proti bolševismu. A – opět s odkazem na Karla Kramáře, který byl zastáncem slovanské vzájemnosti – cítíme solidaritu s bratrským slovanským národem, tím spíše, když vidíme, jak je Západem provokován, trestán, dehonestován a diskriminován. Velice se obáváme snah světových elit a struktur, jako je například NATO, vyvolat vojenský konflikt s Ruskem. Všímáme si toho, jak si američtí jestřábi postavili svá hnízda všude kolem Ruské federace a obklíčili ji svými vojenskými základnami. Všímáme si naschválů, operací pod falešnou vlajkou a různých diplomatických políčků, které se Západ snaží Rusku neustále uštědřit. Oceňujeme rozumnou zahraniční politiku ruského prezidenta, kterému vděčíme za to, že onen vojenský konflikt ještě nehoří, i když dobře víme, že válka už dávno probíhá, jen jinými, nekonvenčními prostředky.

Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že politika ústupků a diplomacie nemůže být jedinou politikou Ruska, má-li obstát. Rusko musí ukázat sílu, na provokace Západu musí odpovědět rázně a nekompromisně, protože „druhá strana“ respektuje jen sílu – diplomacii a mírnost považuje za slabost.

Naše politická strana, jak jsem již řekl, je strana protisystémová, nacionalistická a vymezující se proti kulturnímu neomarxismu, který vnímáme jako největší ohrožení svobody. Od svého počátku požadujeme okamžité vystoupení naší země ze struktur EU a NATO a od chvíle migrační krize jsme také tvrdě proti současné nelegální migraci. Za tyto své postoje jsme si vysloužili mediální pohrdání, které se projevuje buď mlčením, nebo negativními útoky. Také státní úřady naši stranu diskriminují a snaží se jí co nejvíce ztrpčovat život, sám jsem už roky soudně pronásledován (a odsouzen) za názory a myšlenky, které jsem vyslovil či napsal, za své politické přesvědčení.

Mnohé další strany, které se účastní Vašeho kongresu, mají podobné zkušenosti, nebo je alespoň měly, dokud nezažily volební úspěch a nevstoupily do politického kolbiště. Proto vítám jakoukoli aktivitu, která by strany tohoto typu povzbuzovala, vzájemně propojovala, pomáhala jim řešit problémy, kterým čelí a klidně i koordinovala některé jejich činnosti, bylo-li by to třeba.

Vítám vaši snahu učinit z tohoto kongresu, který se dříve konal jednou za pět let, každoroční pravidelnou záležitost, protože si myslím, že společné setkávání těch, kteří myslí obdobně, je nejen příjemné, ale i účelné. Přijmete-li v závěru svého shromáždění společnou deklaraci, která by odrážela to, co jsem výše popsal, rádi se k ní – i takto na dálku – připojíme.

Zakončím heslem, celoživotním krédem, už vzpomínaného Karla Kramáře, které nám může být povzbuzením jak v domácím boji proti Systému, kterému ve svých zemích čelíme, tak v našich společných snahách za celosvětový mír a proti pokusům o světovládu:

Pravdou třeba proti všem!“

děkuji za pozornost

Adam B. Bartoš,

předseda Národní demokracie / Česká republika

zdravice zaslaná Mezinárodnímu kongresu mírumilovných sil (ICPLF), konanému pod záštitou předsedy Liberálně-demokratické strany Ruska Vladimira Žirinovského v Moskvě, 7.-9. června 2018

***

Уважаемый господин Председатель, уважаемые участники конгресса, дамы и господа, колеги!

Я очень благодарен за приглашение на Ваш конгресс, и мне жаль, что я не смог в нем участвовать лично. Поэтому посылаю Вам, по крайней мере, краткое поздравление и желаю Вашему собранию успеха, множества творческих мыслей и укрепления взаимных отношений.

Поздравляю Вас из Праги как председатель непарламентной и антисистемной политической партии «Народная демократия», которая в нынешнем году, как и вся Чешская республика, празднует столетие своего основания. Ее основатель и единственный председатель, первый премьер Чехословакии Д-р Карел Крамарж был большим другом России. Однако, мы не только потому, что идем по его стопам, а главное потому, что мы сами, каждый в отдельности убедились в лживости и агрессивности пропаганды Запада, в его неототалитарном характере, и сами увидели, какие процессы идут сегодня в мире, а поэтому с самого начала от обновления нашей партии четыре года назад стоим на позиции, которая отличается от официальной чешской заграничной политики. Мы чувствуем к России глубокие симпатии, имеющие свои корни как раз в том времени, сто лет назад, когда мы вместе боролись против прихода к власти тоталитаризма.

И – опять с воспоминанием о Карле Крамарже, который был сторонником славянской взаимности, – чувствуем солидарность с братским славянским народом, тем более, когда видим, как он Западом провоцируется, обвиняется, очерняется и дискриминируется. Серьезно опасаемся стремления мировых элит и структур, таких, например, как НАТО, спровоцировать военный конфликт с Россией. Конечно, не можем не замечать, как американские ястребы устраивают свои гнезда рядом с Русской федерацией, как окружают ее военными базами. Замечаем и провокационные сюрпризы, которые под фальшивыми знаменами и дипломатическими финтами Запад старается постоянно преподнести России. Оцениваем и взвешенную заграничную политику русского Президента, которому и мы благодарны за то, что эти военные конфликты еще не разгорелись. Хотя мы также понимаем, что война уже давно началась, просто иными, необычными средствами. С другой стороны мы убеждены, что политика уступок и дипломатии не может быть единственной политикой России, если она хочет выстоять. Россия должна показать силу, на провокации Запада она должна ответить решительно и бескомпромисно, потому что «вторая сторона» признает только силу – дипломатию и миролюбие она считает слабостью.

Наша политическая партия, как я уже говорил, это партия антисистемная, националистическая, в русской терминологии – народническая, борющаяся против культурного неомарксизма, который мы считаем наибольшей опасностью для свободы. От своего основания мы требуем от правительства немедленного выхода из структур ЕС и НАТО, а от момента начала миграционного кризиса – мы решительно против современной нелегальной миграции. За эти свои принципы мы заслужили особое внимание мейнстримовых СМИ, которое проявлятся либо замалчиванием нашего существования, либо навешиванием негативных ярлыков. И государственные учереждения дискриминируют нашу партию, стараются как можно более испортить нам жизнь. Я сам уже годами нахожусь под судом (и осужден!) за суждения и мысли, которые высказал или опубликовал, за свои политические убеждения.

Многие другие партии, которые участвуют в Вашем конгрессе, также имею подобный опыт, или хотя бы имели его, пока не добились успеха на выборах и не вступили на политическую арену. Поэтому мы приветствуем любые идеи и действия, которые бы подобные партии вдохновляли, взаимно поддерживали, помогали бы им решать их проблемы и даже координировали бы их деятельность, если бы этого требовала обстановка.

Приветствуем Ваше намерение сделать из этого конгресса, которые ранее собирался раз в пять лет, регулярное ежегодное событие, потому что считаем, что встречи тех, кто мыслит похожим образом, не только приятны, но и полезны. Если Вы примете в завершении своего собрания совместную декларацию, которая бы отражала и то, о чем я здесь написал, то мы с удовольствием к ней – и так, заочно, – присоединимся.

Закончу лозунгом, жизненным кредо уже упоминавшегося Карла Крамаржа, которое может вдохновлять нас как в домашем бою с Системой, которая угрожает нам в наших странах, так и в наших совместных стремлениях к миру во всем мире, но против Мирового порядка:

«Истиной хоть и против всех!»

Спасибо за внимание.

Адам Б. Бартош

Председатель Народной Демократии / Чешская республика

Поздравление отправлено Международному конгрессу миролюбивых сил (ICPLF), проходяшему под покровительством председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в Москве, 7-9. июня 2018.