Dívejte se a plačte! Analýza politických programů tzv. opozičních stran

Následující analýzu jsme převzali z Aliance národních sil. Děkujeme kolegům za důkladný rozbor. A přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám! Podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!

I. díl

SPO je pro setrvání v EU i v NATO. A stejně tak Úsvit. SPD podmiňuje vystoupení z EU a z NATO referendem. Výslovně však neříká, že je pro vystoupení, ačkoliv například při vstupu do NATO žádné referendum nebylo. KSČM je pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.

PSP ČR schválila dne 6. 9. 2016 novelu zákona o volbách do PČR č. 247/1995 Sb. a novelu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a další novely, kterými se mění některé volební a další související zákony.

ANS poslala dne 11. 9. 2016 dopis panu prezidentovi s žádostí, aby nepodepisoval novely dvou zákonů, které jsou pro neparlamentní politické strany totálně likvidační. Dopis podepsali zástupci 15 politických subjektů.

Pan prezident však na žádost ANS neodpověděl a poslední podpis pod novelami udělil dne 19. 9. 2016. Tím je osud současných neparlamentních politických stran v podstatě zpečetěn. Tyto volby jsou posledními, kdy budou kandidovat jiné politické strany, než ty, které jsou nyní v Parlamentu.

Nejvíce šokující však je skutečnost, že v případě obou novel, tzv. parlamentní opozice (tedy SPD, Úsvit – Národní koalice a KSČM) většinou hlasovala pro nebo se hlasování zdržela, či se ho vůbec nezúčastnila. Přehledy hlasování jsou veřejně k dispozici zde.

Jinými slovy to znamená, že tzv. opozice navzdory svým proklamacím o tom, jak chce měnit politické klima v naší zemi, zabetonovala stávající politickou situaci v ČR, jejíž je nyní pevnou součástí, a zabránila tak jiným politickým subjektům v jejich faktické existenci!

To vše tedy znamená, že žádná parlamentní opozice NEEXISTUJE. Parlamentní hlasování takzvané opozice je dokonce většinou zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů. Stačí se podívat na veřejně přístupné listiny o hlasování jednotlivých poslanců a budete velmi udiveni!

Naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA. Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím. Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.

Proto je v těchto senátních a krajských volbách nezbytné volit JEN strany, které mají ve svých programech vystoupení z EU a vystoupení z NATO. A naprosto zásadní je volit strany, které neprosazují válku ani naši účast v ní!

Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. A pozor! – politické strany se svými programy řídí, navzdory tomu, co Vám budou tvrdit jejich lídři!

ANS připravila jako první analýzu programů stávajících parlamentních tzv. opozičních stran – tedy SPD (kandiduje v koalici s SPO), Úsvitu a KSČM. Přátelé, dívejte se a plačte!

spd

SPD neříká výslovně, že je pro vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, že je pro referendum o setrvání naší země v EU a v NATO.

V kapitole Bezpečnostní prostředí konstatuje toto:

„O formách našeho členství v rámci NATO a EU by občané naší vlasti měli rozhodnout v rámci referenda. Naše armáda je dnes zásadním způsobem závislá na našem partnerství v rámci NATO a nelze o tom pochybovat. Pokud by v rámci referenda bylo občany rozhodnuto o vystoupení z NATO, je třeba převzít odpovědnost za případné riziko a hledat náhradní strategické partnerství a budovat v dostatečném množství vlastní obranné síly včetně vojsk protivzdušné obrany státu.“

V Kapitole 6 Navrhované zásady koncepčních změn se konstatuje toto:

„Zásada č. 2. Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve spolupráci se státy V4, NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB OSN.“

ZDROJ

spo

SPO není ani pro vystoupení z EU ani z NATO.

V kapitole Česko ve světě, Zahraniční politika ČR a Armáda ČR konstatuje:

„V roce 1999 se nám podařilo vstoupit do NATO, které je nejsilnějším vojenským uskupením ve světě, a v roce 2004 do Evropské unie, která představuje naději našeho integrujícího se světadílu…..“

„Členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii jsou zásadními prvky určujícími naši zahraniční politiku. Česká republika musí být v rámci těchto uskupení mnohem aktivnější v prosazování vlastního pohledu na řešení aktuálních problémů i dlouhodobých strategií…… SPO požaduje na návrh vlády ČR přijmout cestou Parlamentu ČR krizový program posílení schopností AČR, vedoucí ke zvýšení jejích schopností reagovat v součinnosti s PČR a HZS účinně na konkrétní krizové situace, primárně na území ČR, a v případě potřeby i v rámci sil Severoatlantické aliance….“

ZDROJ

usvit

Úsvit – Národní Koalice nedeklaruje ani vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, co přesně v EU nechce. Vztah k NATO není zmíněn vůbec.

V kapitole Za čím stojíme je uvedeno toto:

„Jsme součástí západní civilizace a na tomto faktu nehodláme nic měnit.“

Co se týče vystoupení z EU – není v programu zmíněno. Pouze je v kapitole Proti čemu vystupujeme uvedeno toto:

„Jsme proti posilování moci státu, neboť moc korumpuje (a jak známo, absolutní moc korumpuje absolutně.)
Z téhož důvodu jsme proti centralizaci moci v nadnárodních organizacích, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament a další podobné instituce.
Jsme proti evropským dotacím, i když zdánlivě zvyšují HDP. Dotace ve skutečnosti posilují moc politické a byrokratické sféry, přičemž deformují přirozené ekonomické vztahy.
Jsme proti zasahování EU do oblasti daní, zejména proti zavedení jakékoli „federální“ daně.
V každém případě jsme proti „solidární“ záchraně předlužených zemí a krachujících bank v rámci EU z našich peněz.“

Co se týče vztahu k NATO – není v programu zmíněn. Pouze v kapitole Proti čemu vystupujeme je uvedeno toto:

„Jsme proti „orientaci“ zahraniční politiky na kteroukoli velmoc, ať už jejím sídlem je Moskva, Berlín, Brusel nebo jakékoli jiné místo v zahraničí. Na druhé straně se nebráníme spolupráci a spojenectví, ovšem jen pokud půjde o vzájemně výhodné a rovnoprávné svazky.“

ZDROJ

kscm

KSČM je sice pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.

V kapitole ANO světu, NE zbraním konstatuje toto:

„Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti. Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva…..“

ZDROJ

II. díl

SVOBODNÍ jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO a vůbec nepožadují STOP nelegální imigraci. Mimochodem, odmítají také koncept všeobecného referenda. SOUKROMNÍCI nemají v programu ani slovo o EU, ani slovo o NATO. Pouze obecně konstatují, že chtějí zabránit většímu počtu imigrantů. PIRÁTI nemají v programu ani slovo o NATO. Jsou však pro setrvání v EU a nejsou proti imigrantům.

Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. A pozor! – politické strany se svými programy řídí, navzdory tomu, co Vám budou tvrdit jejich lídři!

svobodni

SVOBODNÍ jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO. Nepožadují STOP nelegální imigraci a odmítají koncept všeobecného referenda.

„Považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy.“ (II. Zahraniční politika). „Považují za zásadní prohlubovat alianční vztahy na bilaterální rovině, jak to umožňují mezinárodní smlouvy.“ (III. Obrana území a občanů ČR).

„Svobodní navrhují hlasování o vystoupení z Evropské unie a jednoznačně doporučují, aby Česká republika z EU vystoupila.“ (II. Zahraniční politika)

Nepožadují STOP veškeré nelegální imigraci.

Nepožadují všeobecné referendum, pouze obecní a krajské: „Prvky přímé demokracie považují za dobrý doplněk demokratických rozhodovacích postupů, nikoliv jejich náhradu. Odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému ‚lidové veto‘.“ (3. Lidská práva a svobody, bod č. 6). „Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje.“(XIV. veřejná správa a samospráva, bod č. 1).

ZDROJ

soukromnici

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR nemá ve svém programu ani slovo o EU, ani slovo o NATO. V programu je pouze vágně a obecně řečeno, že chce zabránit většímu počtu imigrantů.

V kapitole: Čemu musíme zabránit (bod 5) je uvedeno toto:

„Přijmutí většího počtu imigrantů z Afrických a Asijských zemí do České republiky v době, kdy vláda odmítne uvolnit 20 mil. Kč na záchranu „Klokánků“ a minimálně podporuje zvýšení porodnosti a obecně české, moravské a slezské rodiny s dětmi. Tato politika ohrožuje Českou republiku jako stát a tím i její obyvatele.“

ZDROJ

piratska_strana

PIRÁTSKÁ STRANA nemá v programu ani slovo o NATO. Je však pro setrvání v EU a není principiálně proti imigrantům.

V kapitole Evropská politika uvádí:

„Usilujeme o zásadní demokratizaci EU. Podporujeme rozhodování o politických záležitostech EU v první řadě Evropským parlamentem. Podporujeme takové změny, které povedou k posílení prvků přímé demokracie…..Stejně tak podporujeme rozšiřování EU o další státy, pokud s tím občané daných států vysloví souhlas v referendu a splňují podmínky pro vstup.“

ZDROJ

Postoj Pirátů k vlně uprchlíků je tento:

„Rozumný počet dobrovolně přijatých uprchlíků….Vláda České republiky se dobrovolně zavázala, že přijme 1 500 uprchlíků, což naše země rozhodně zvládne a odpovídá to i potřebě ostatních států a momentálně schváleným kvótám. Zvýšení tohoto počtu považujeme za možné, pokud na to země prokazatelně bude mít kapacity.……Integrační politiku ČR by neměli určovat pouze úředníci BIS, Cizinecké policie a OAMP MV ČR. Ti aktuálně působí dojmem, že se snaží o vytvoření co nejhorších podmínek, aby do ČR nikdo nepřicházel.“

ZDROJ

III. díl

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK:
Republikáni Miroslava Sládka podmiňují setrvání v EU pouze referendem – nejsou vysloveně proti vystoupení z EU a o NATO neříkají ani slovo. Patrioti ČR nejsou vysloveně proti vystoupení z EU ani z NATO, pouze konstatují, že je nutné se připravit na případný rozpad těchto organizací. HOZK vztah k EU ani k NATO v programu vůbec nezmiňuje.

Blok proti islamizaci nemá ve svém programu ani slovo o vystoupení z EU ani slovo o vystoupení z NATO.

Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. Je neuvěřitelné, že tyto základní otázky mnohé strany ve svém programu ani nezmiňují! A je naprostou záhadou, jak chtějí politické strany zabránit imigraci, když nechtějí vystoupit z EU ani z NATO. NATO vyvolává po světě válečné konflikty, tedy zdroj imigrace, a EU imigraci oficiálně plánuje, organizuje, podporuje a platí – viz projekt EUROMED.

spr-rcs

Republikáni Miroslava Sládka podmiňují setrvání v EU pouze referendem, nejsou vysloveně proti vystoupení z EU. O NATO neříkají ani slovo.

„Zvážit setrvání v EU v případě pokračování přijímání ekonomických přivandrovalců a kriminálních živlů z jiných částí světa. O této otázce musí občané rozhodnout v referendu.“

ZDROJ

patrioti

Patrioti ČR nejsou vysloveně proti vystoupení z EU ani z NATO, pouze konstatují, že je nutné se připravit na případný rozpad těchto organizací.

„Z mezinárodního hlediska musí koncepce obrany ČR vycházet z aktuálního mezinárodněpolitického stavu a být tedy připravena na možnost rozpadu stávajících obranných systémů a smluv, včetně EU a NATO. Musí být připraveny koncepce obrany jak v rámci spojeneckých vazeb, tak i v případě jejich zániku a to nejen v rámci užší spolupráce, např. v rámci Visegrádského prostoru, ale i samostatně.“

ZDROJ

hozk

HOZK nemá vůbec žádný program – pouze kapitolu O co nám jde. V ní však není zmíněn ani vztah k EU ani k NATO.

ZDROJ

blok-proti-islamizaci

Blok proti islamizaci nemá ve svém programu ani slovo o vystoupení z EU ani slovo o vystoupení z NATO.

ZDROJ

IV. díl

Politické strany, které skutečně usilují o vystoupení z EU a z NATO! Analýza programů opozičních stran

Vystoupení z EU a z NATO mají ve svých programech pouze menší politické strany – a právě proto tyto strany nemají vůbec žádnou mediální podporu! Mainstream je buď zcela ignoruje nebo haní. Nic mezi tím. Je neuvěřitelné, že tyto základní otázky mnohé strany ve svém programu ani nezmiňují! A je naprostou záhadou, jak chtějí politické strany zabránit imigraci, když nechtějí vystoupit z EU ani z NATO. NATO vyvolává po světě válečné konflikty, tedy zdroj imigrace, a EU imigraci oficiálně plánuje, organizuje, podporuje a platí.

dsss

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

V programu je uvedeno jednoznačně: „Pryč z Evropské unie!“ a vystoupení z NATO:

„Česká republika by se měla stát politicky neutrální, s čímž by souviselo i naše vystoupení ze struktur NATO.“

ZDROJ 1

ZDROJ 2

 

nd_logo_832x238-300x85

NÁRODNÍ DEMOKRACIE

Program zcela zřetelně formuluje cíl: vystoupení z EU a vystoupení z NATO

„Zahraniční politika Národní demokracie stojí na třech hlavních pilířích: na odmítavém postoji k Evropské unii, na nutnosti pevného svazku s Ruskem a na respektu k suverenitě ostatních států.“

„Okamžité vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality ČR.“

ZDROJ 1

ZDROJ 2

ans

Aliance národních sil

Následující malé politické strany, které kandidují v těchto krajských volbách, sice některé nemají ve svých programech výslovně řešenu otázku vystoupení či setrvání v NATO, avšak na kulatém stole Aliance národních sil, který proběhl dne 10. 9. 2016 a který měl za cíl jistým způsobem propojit činnost těchto malých stran, se zcela jednoznačně vyslovily pro vystoupení z EU a pro vystoupení z NATO.

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Česká strana národně socialistická

Česká strana národně sociální

Demokratická strana zelených

Ne ilegální imigraci
Ne EURO
Vystoupení z EU a NATO
Ano uzákonění obecného referenda
Ano vyhlášení referenda o vystoupení z EU
Ano vyhlášení referenda o vystoupení z NATO
Ano vyhlášení referenda o přijímání uprchlíků

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Národní demokratická strana
Nemá webové stránky.

Národní prosperita

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

„Odmítáme členství v EU a NATO. Namísto toho je potřeba vytvořit vojensko-hospodářský blok na bázi Středoevropské konfederace.“

POZNÁMKA:

Součástí ANS jsou dvě národně sociální strany – viz výše. Existuje však ještě třetí strana tohoto typu Národní socialisté – Lev 21. Ti však nepožadují vystoupení z EU ani z NATO, pouze jsou proti základně NATO v ČR.

„Jako důsledně vlastenecká strana požadujeme rovnoprávnost českého národa s ostatními národy, a to jak v rámci EU, tak i mezinárodního společenství…. Základem EU musí zůstat národní státy, tj. Evropa vlastí… Plnění našich spojeneckých závazků v NATO považujeme za zcela dostačující, a proto odmítáme jakékoli úvahy a snahy o vybudování vojenské základny NATO na našem území.“

ZDROJ 1

ZDROJ 2