Projekt Edison: Rodiče bděte, pod tlakem ministerstva neusněte

Koncem minulého roku jsem napsal článek „Islamizace základních škol v Čechách začíná. Děti musejí vyplňovat dotazníky, zda mají rády imigranty…“. Chci tímto navázat na tuto problematiku a seznámit vás s projektem Edison, kterému dalo záštitu MŠMT a stále ho podporuje. Dosud nebyly učiněny ve strany MŠMT žádné kroky k zastavení tohoto projektu.

Protože jsem ke zpracování potřeboval projekt v podobě, jak byl předložen MŠMT k udělení záštity, kontaktoval jsem společnost AIESEC, aby mi tento projekt, dle kterého vyučují na školách naše děti cizinci z různých zemí světa, poskytla. Neziskovka AIESEC mi ani neodepsala. Tak jsem hledal dál a světe div se, nikde na internetu není tento projekt k dispozici.

Požádal jsem tedy o spolupráci členku Bloku proti islamizaci, paní poslankyni Olgu Havlovou. Seznámil jsem ji s dostupnými fakty, seznámil jsem ji s problematikou výuky multikultury na základních školách a požádal jí jako členku parlamentu ČR, aby mi pomohla tento dokument sehnat k prostudování. Od té doby jsme přáteli, kterým jde o společnou věc. Paní Olga Havlová interpelovala ministryni školství paní Kateřinu Valachovou a její odpověď na tuto interpelaci se značně rozchází se zjištěnými skutečnostmi jak v realitě, tak z projektu samotného. Od MŠMT jsme žádaný projekt získali až po několikáté urgenci. Proto nás nemůže nechat chladnými postup práce MŠMT a neziskových organizací AIESEC a OPU na výchově naší budoucí generace. Celé toto dílo spočívá v takzvané multikulturní výchově a inkluzi. Tento projekt byl původně prezentován jako zlepšení jazykových dovedností.

Ptám se tedy, proč se musí naše děti učit multikulturu, když již po několik století náš národ hostí cizince, přijímá migranty a tito se bez větších problémů integrují do naší společnosti a žijí tu s námi.

Jaké že to předsudky a stereotyp se musí odbourat v rámci těchto projektů? Historicky doloženou pravdu o nesnášenlivosti určité ideologie a kultury (islám), která je založená na právu šaríja a žijící podle Koránu. Právě lidé této ideologie odmítají toleranci jiných národností a žití s nimi. Jejich cílem je mít jiné národnosti v područí, eventuálně je vymýtit.

Dovolte mi předložit krátký rozbor Projektu Edison.

Vize projektu:

Tolerance a příznivé soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

O Projektu:

Snaží se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Tento projekt je zaměřený na děti v mateřských školách, žáky základních a středních škol jako na budoucí generaci naší společnosti.

Přímý kontakt s cizincem podporuje porozumění jiným kulturám a národům, zároveň pomáhá omezování předsudků a stereotypů, které v konečné fázi vedou k toleranci a příznivému společnému soužití.

Dále pokládám otázku, jak je možné, že naše děti vyučují některé neziskové organizace? Pokud chtějí na školách působit, nemělo by to být v rámci standardní výuky, ale ve volném čase žáků, účast dobrovolná s plným vědomím rodičů?

Myslíte si, že by bylo dobré, aby nám naše školství suplovaly neziskovky? (možná v rámci úsporných opatření…)

Edison se dělí na dvě části:

Edison little a Edison School

Little:
Hravou a interaktivní formou stážisté představují kulturu své země. Stážisté si ze své země dováží tradiční předměty, jídla a hry, které napomáhají zážitkovému učení nejmenších. Projekt se snaží podnítit děti, aby již od útlého věku poznávaly cizí kultury a mluvily v cizím jazyce.

Mají se tedy již malé děti učit podřízenosti a má jim demontovat z myšlení lásku k vlasti a svému národu, ostražitost a pud sebezáchovy?

School:
Stážisté se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou, a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli v budoucnu změnit.

V projektu je přímo napsáno sociální, ekonomickou, politickou a kulturní situaci. Ptám se tedy, proč je dětem ukazována vždy jen ta hezká stránka? Proč při dotazech dětí na ty stinné stránky jsou tyto děti jen odbyty odpovědí, že “ to sem nepatří “ apod.?

Proč paní min. Valachová v interpelaci neřekla, že tyto aspekty jsou také součástí projektu? Proč je přímo zamlčela s tím, že jde jen o zlepšení komunikace v anglickém jazyce?

Financování:

Našel jsem v odstavci Role školy a Role mateřské školy, že škola zaplatí jednorázový zprostředkovací poplatek, jídlo a ubytování.

Ptám se, pokud MŠMT nedalo finanční podporu projektu Edison, proč toto platí školky a školy??? Z jakých peněz ?

Zahraniční stážista:

Nikde není ani zmínka o zdravotní způsobilosti stážisty, zdravotním průkazu stážisty a jeho očkování. Dnes je velký problém s přijetím neočkovaných dětí do školek a škol. Proč tedy tito stážisté mohou být v kontaktu s našimi dětmi? Vidím zde velké zdravotní riziko v zavlečení exotických nemocí a parazitů našim dětem. Na tyto nemoci naše společnost nemá vypěstovanou imunitu.

Možná v rámci úspor se v projektu píše, že stážisté mohou být ubytováni v rodinách našich dětí.V tom vidím ještě větší problém, protože jsou v daleko užším kontaktu s rodinou.

Přínos projektu pro zainteresované:

U některých studentů může dojít k otevření očí a utvoření si nového pohledu na situaci či stav, ve kterém žijí, ať už ve světě nebo v České republice. To vše by mělo vyústit ve zlepšení vzájemné tolerance mezi různými skupinami lidí a zároveň v motivaci zlepšit současnou společenskou situaci.
Budování tolerantnější generace budoucích lídrů naší společnosti.

Je tu opět uvedeno odbourání a snižování předsudků a stereotypů, tudíž jde o vytvoření podmínek k přijetí diktátu jiného společenského zřízení, které je neslučitelné s naším způsobem života.

Vlastní výuka:

jsou to bloky 2 až 3 hodinové, pro lepší působení na děti.

Základní témata bloků:

školství
kultura
sport
politická situace
sociální situace
ekonomická situace
historie
geografie
turismus
bezpečnost a právo

Opět byly během osvěty podsouvány dětem neúplné a zavádějící informace. Byly upřednostněny pouze věci, které motivují pozitivně, naopak negativa jsou zamlčena.

Jsou školy, které se těmto přednáškám brání, některé si dokonce dovolí je zamítnout.

Naopak někteří rodiče chtěli zdarma žákům poskytnout relevantní informace. Například základní škola v Bystrci v Brně takovouto ucelenou přednášku zamítla.

Role učitele v hodinách projektu:

Učitel nemá v rámci programu aktivní roli, je pouhým pozorovatelem, v případě potřeby může zasáhnout: třeba pokáráním studentů v případě nedostatečné autority stážisty a jeho nerespektováním.

To znamená, že výuka je nařízená, nesmějí se klást nesprávné otázky atd.

Význam slova záštita dle ABZ slovník českých synonym = patronát, záruka, ochrana

Sami si porovnejte, jak je nastaven zaštítěný projekt a jak odpovídala paní ministryně.

Interpelace na dané téma a odpověď na ní předcházely vydání projektu Edison k prozkoumání.

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, projekt Edison, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, údajně spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Krásná slova, ale co se za nimi skrývá. Obrací se na mě čím dál častěji rodiče z různých míst republiky, že jejich děti jsou ovlivňovány bez jejich vědomí zástupci muslimských zemí, kteří je seznamují s islámem. Nebýt těchto rodičů, tak jsem o tomto projektu ani nevěděla. Podle jejich interpretací to vystihuje už citovanou větu: Učí je bát (?) se odlišného.
Začala jsem se o projekt zajímat, proto se ptám: Jakým způsobem je tato iniciativa zařazována v rámci výuky na jednotlivé školy? Nebo je to iniciativa jen některých škol? Jak je možné, že se tyto iniciativy objevují i v mateřských školách bez vědomí a souhlasu rodičů? A jestli s tímto projektem souvisí udělování titulu „etická škola“ a kolik nás tento projekt stojí. Děkuji.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak paní poslankyně Havlová popsala vlastně ten úvod popisu tohoto tzv. projektu, tak se dá říct, že já mám úplně stejné informace v tomto ohledu jako ona, nicméně nic bohatšího nemám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s tímto projektem nemá nic společného, v žádném ho finančně nepodporuje a jediné, čeho jsme se dopátrali, je skutečnost, že v roce 2013, tzn. mimo tuto vládu, byla tomuto projektu udělena záštita, ovšem – samozřejmě – bez finančního nebo dalšího plnění.
Chtěla bych zdůraznit, že co se týká jakýchkoliv neziskových organizací, v tomto případě se jedná o neziskovou organizaci, jak jsme dohledali, AIESEC, tak tento projekt Edison samozřejmě nijak nesouvisí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je na řediteli školy, aby on na svou odpovědnost posoudil, jestli něco takového může vtělit do souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
Nicméně mě u paní poslankyně Havlové překvapila informace o mateřských školách nebo neinformovanosti rodičů, takže určitě si od ní vezmu veškeré detaily, které ona získala od rodičovské veřejnosti, a samozřejmě tuto situaci prověříme. Ale zdůrazňuji, Ministerstvo školství kromě záštity v roce 2013 nemá s tímto projektem nic společného a nefinancuje ho.
Poslankyně Olga Havlová: Jestli tomu dobře rozumím, já totiž tady mám tu podepsanou listinu, kdy udělujete záštitu v tom roce 2013, 15. ledna to podepsal náměstek bývalého ministra pan doktor Jindřich Fryč a v současné době tedy tuto záštitu už ministerstvo neuděluje. Je to tak?
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Za doby mého vedení resortu žádná taková záštita udělena nebyla. Jenom bych chtěla říct, že to, co jsme dohledali z roku 2013, neodpovídá úplně tomu popisu, tak jak zprostředkováváte informace od rodičů. Protože zde bylo uvedeno, že se jedná o posílení motivace žáků ke zlepšování konverzačních dovedností v anglickém jazyce. Projekt neupřednostňuje konkrétní kultury, ani témata náboženství nejsou jeho součástí, natož jejich výuka. Toto jsou tedy informace dohledatelné k roku 2013 stran tehdejšího udělení záštity.

Tyto informace z interpelace kladou otázku, proč paní Valachová uvedla jako jediný účel projektu jazykové dovednosti a zamlčela schválené či tolerované aspekty a dokonce se od záštity distancovala. Za doby jejího vedení MŠMT dle jejích slov žádná záštita uvedena nebyla. Ale za dobu jejího vedení také žádná nebyla zrušena.

Dále uvádí, že témata náboženství nejsou součástí projektu, natož jejich výuka?

Ptám se tedy, jestli paní Valachová pochopila smysl projektu? Mimo jiné, ten je jasně definován v textu, jak je výše uvedeno.

Je v tom záměr? Pokud ano, jaký je zájem chráněný tímto chováním?

MŠMT nelení a za pomoci neziskové organizace OPU připravilo do škol mnohem horší projekt multikulti výchovy s názvem „Jsme lidé jedné země“. Bohužel tento projekt už není pod záštitou , ale je to projekt přímo ministerstva. To znamená, že se jedná o nařízenou výuku. Výuka multikulti v rámci nového projektu je daleko lépe propracovaná k vymývání mozků našich dětí. Je to ucelená metodika výuky v rámci dvou let s pevně daným počtem hodin.

Pro projekt Edison byly vybrány pouze některé školy či školky, kdežto výuka v rámci projektu „Jsme lidé jedné Země“ se týká všech škol. To je daleko větší zvěrstvo.

S rozborem tohoto projektu vás seznámíme v dalším článku.

Autoři článku:

Marek Šavrda, předseda místní organizace Národní demokracie Teplice
Olga Havlová, poslankyně PSP ČR